Behandling av en Dobbeltklikk-melding

Du vil motta Dobbeltklikk meldinger, må et vindu tilhøre en vindusklasse som har stilen for CS_DBLCLKS-klassen. Du angir denne stilen når registrere vindusklasse, som vist i eksemplet nedenfor.

 BOOL Init&Application(HINSTANCE hInstance) {WNDCLASS wc; 
 
  WC.style = CS_DBLCLKS | CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; 
  WC.lpfnWndProc = MainWndProc (WNDPROC); 
  WC.cbClsExtra = 0; 
  WC.cbWndExtra = 0; 
  WC.hInstance = hInstance; 
  WC.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION); 
  WC.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_IBEAM); 
  WC.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH); 
  WC.lpszMenuName = "Hovedmeny"; 
  WC.lpszClassName = "MainWClass"; 
 
  Return RegisterClass(amp;wc); 
} 

 

En Dobbeltklikk-melding er alltid innledes med en knapp nede melding. Derfor bruker programmer vanligvis en Dobbeltklikk-melding til å utvide en aktivitet som det begynte under en knapp nede melding.

Index