Vise et ikon

Programmet kan laste og opprette ikoner som skal vises i programmets klientområdet eller underordnede vinduer. Eksemplet nedenfor viser hvordan du kan tegne et ikon i klientområdet for vinduet som har sammenheng med skjerm (DC) er identifisert av parameteren hdc .

HICON hIcon1;  / / ikonet håndtere HDC hdc;    / / skaleringshåndtaket for å vise konteksten DrawIcon (hdc, 10, 20, hIcon1) 

 

Systemet viser automatisk klassen icon(s) for et vindu. Programmet kan tilordne klassen ikoner under registrering av en vindusklasse. Programmet kan erstatte en klasse-ikonet ved å bruke SetClassLong funksjon. Denne funksjonen endrer vinduet standardinnstillingene for alle windows fra en gitt klasse. Eksemplet nedenfor erstatter en klasse-ikonet med ikonet som har ressursidentifikatoren er 480.

HINSTANCE hinst;      / / håndtere til gjeldende forekomst HWND hwnd;         / / hovedvinduet håndtere / / endre ikonet for hwnd's vindusklasse. 
 
SetClassLong(hwnd, // window handle GCL_HICON, // changes icon (LONG) LoadIcon(hinst, MAKEINTRESOURCE(480))
  ) 

 

Hvis du vil ha mer informasjon om vindusklasser, kan du se Vindusklasser.

Index