Lijnen en grafieken toevoegen aan een Menu

Het volgende codevoorbeeld ziet u hoe maak je een menu dat menu-item bitmaps bevat. Het maakt twee menu's. De eerste is een menu grafiek die drie menu-item bitmaps bevat: een cirkeldiagram, een lijngrafiek en een staafdiagram. Het voorbeeld laat zien hoe deze bitmaps laden van resource bestand van de toepassing, en vervolgens de functies CreatePopupMenu en AppendMenu kunt de menu's en menu-items maken.

Het tweede menu is een menu lijnen. Het bevat bitmaps met de lijnstijlen geboden door de vooraf gedefinieerde pen die in het systeem. De lijnstijl bitmaps worden tijdens runtime gemaakt door GDI-functies te gebruiken.

Hier zijn de definities van de bitmap middelen in resource-definitie bestand van de toepassing.

 PIE BITMAP pie.bmp lijn BITMAP line.bmp BAR BITMAP bar.bmp 
 

Hier zijn de relevante gedeelten van de toepassing van de headerbestand.

/ / Menu-item-id's # define IDM_SOLID PS_SOLID # define IDM_DASH PS_DASH # define IDM_DASHDOT PS_DASHDOT # define IDM_DASHDOTDOT PS_DASHDOTDOT # define IDM_PIE 1 # define IDM_LINE 2 # define IDM_BAR 3 / / lijntype-vlaggen # definiŽren solide 0 # define DOT 1 # define DASH 2 # define DASHDOT 3 # define DASHDOTDOT 4 / / Count van pennen # define CPENS 5 / / grafiektype vlaggen # define PIE 1 # define lijn 2 # define BAR 3 / / functie prototypes LRESULT APIENTRY MainWndProc (HWNDUINT, WPARAM, LPARAM); 
NIETIG MakeChartMenu(HWND); 
VOID MakeLineMenu (HWND, HPEN, HBITMAP) 
 

Het volgende voorbeeld ziet u hoe menu's en menu-item bitmaps worden gemaakt in een toepassing.

LRESULT APIENTRY MainWndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
 
  static HPEN hpen[CPENS]; 
  static HBITMAP hbmp[CPENS]; 
  int i; 
 
  switch (uMsg) 
  { 
    case WM_CREATE: 
 
      // Create the Chart and Line menus. 
 
      MakeChartMenu(hwnd); 
      MakeLineMenu(hwnd, hpen, hbmp); 
      return 0; 
 
    // Process other window messages. 
 
    case WM_DESTROY: 
 
      for (i = 0; i < CPENS; i++) 
      { 
        DeleteObject(hbmp[i]); 
        DeleteObject(hpen[i]); 
      } 
 
      PostQuitMessage(0); 
      break; 
 
    default: 
      return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam); 
  } 
  return NULL; 
} 
 
VOID MakeChartMenu(HWND hwnd) 
{ 
  HBITMAP hbmpPie;  // handle to pie chart bitmap  
  HBITMAP hbmpLine;  // handle to line chart bitmap 
  HBITMAP hbmpBar;  // handle to bar chart bitmap  
  HMENU hmenuMain;  // handle to main menu     
  HMENU hmenuChart;  // handle to Chart menu 
 
  // Load the pie, line, and bar chart bitmaps from the 
  // resource-definition file. 
 
  hbmpPie = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(PIE)); 
  hbmpLine = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(LINE)); 
  hbmpBar = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(BAR)); 
 
  // Create the Chart menu and add it to the menu bar. 
  // Append the Pie, Line, and Bar menu items to the Chart 
  // menu. 
 
  hmenuMain = GetMenu(hwnd); 
  hmenuChart = CreatePopupMenu(); 
  AppendMenu(hmenuMain, MF_STRING | MF_POPUP, (UINT) hmenuChart, 
    "Chart"); 
  AppendMenu(hmenuChart, MF_BITMAP, IDM_PIE, (LPCTSTR) hbmpPie); 
  AppendMenu(hmenuChart, MF_BITMAP, IDM_LINE, 
    (LPCTSTR) hbmpLine); 
  AppendMenu(hmenuChart, MF_BITMAP, IDM_BAR, (LPCTSTR) hbmpBar); 
 
  return; 
} 
 
VOID MakeLineMenu(HWND hwnd, HPEN phpen, HBITMAP phbmp) 
{ 
  HMENU hmenuLines;    // handle to Lines menu   
  HMENU hmenu;      // handle to main menu       
  COLORREF crMenuClr;   // menu-item background color    
  HBRUSH hbrBackground;  // handle to background brush    
  HBRUSH hbrOld;     // handle to previous brush     
  WORD wLineX;      // width of line bitmaps      
  WORD wLineY;      // height of line bitmaps      
  HDC hdcMain;      // handle to main window's DC    
  HDC hdcLines;      // handle to compatible DC     
  HBITMAP hbmpOld;    // handle to previous bitmap    
  int i;         // loop counter           
 
  // Create the Lines menu. Add it to the menu bar. 
 
  hmenu = GetMenu(hwnd); 
  hmenuLines = CreatePopupMenu(); 
  AppendMenu(hmenu, MF_STRING | MF_POPUP, 
    (UINT) hmenuLines, "&Lines"); 
 
  // Create a brush for the menu-item background color. 
 
  crMenuClr = GetSysColor(COLOR_MENU); 
  hbrBackground = CreateSolidBrush(crMenuClr); 
 
  // Create a compatible device context for the line bitmaps, 
  // and then select the background brush into it. 
 
  hdcMain = GetDC(hwnd); 
  hdcLines = CreateCompatibleDC(hdcMain); 
  hbrOld = SelectObject(hdcLines, hbrBackground); 
 
  // Get the dimensions of the check-mark bitmap. The width of 
  // the line bitmaps will be five times the width of the 
  // check-mark bitmap. 
 
  wLineX = GetSystemMetrics(SM_CXMENUCHECK) * (WORD) 5; 
  wLineY = GetSystemMetrics(SM_CYMENUCHECK); 
 
  // Create the bitmaps and select them, one at a time, into the 
  // compatible device context. Initialize each bitmap by 
  // filling it with the menu-item background color. 
 
  for (i = 0; i < CPENS; i++) 
  { 
    phbmp[i] = CreateCompatibleBitmap(hdcMain, wLineX, wLineY); 
    if (i == 0) 
      hbmpOld = SelectObject(hdcLines, phbmp[i]); 
    else 
      SelectObject(hdcLines, phbmp[i]); 
    ExtFloodFill(hdcLines, 0, 0, crMenuClr, FLOODFILLBORDER); 
  } 
 
  // Create the pens. 
 
  phpen[0] = CreatePen(PS_SOLID, 1, RGB(0, 0, 0)); 
  phpen[1] = CreatePen(PS_DOT, 1, RGB(0, 0, 0)); 
  phpen[2] = CreatePen(PS_DASH, 1, RGB(0, 0, 0)); 
  phpen[3] = CreatePen(PS_DASHDOT, 1, RGB(0, 0, 0)); 
  phpen[4] = CreatePen(PS_DASHDOTDOT, 1, RGB(0, 0, 0)); 
 
  // Select a pen and a bitmap into the compatible device 
  // context, draw a line into the bitmap, and then append 
  // the bitmap as an item in the Lines menu. 
 
  for (i = 0; i < CPENS; i++) 
  { 
    SelectObject(hdcLines, phbmp[i]); 
    SelectObject(hdcLines, phpen[i]); 
    MoveToEx(hdcLines, 0, wLineY / 2, NULL); 
    LineTo(hdcLines, wLineX, wLineY / 2); 
    AppendMenu(hmenuLines, MF_BITMAP, i + 1, 
      (LPCTSTR) phbmp[i]); 
  } 
 
  // Release the main window's device context and destroy the 
  // compatible device context. Also, destroy the background 
  // brush. 
 
  ReleaseDC(hwnd, hdcMain); 
  SelectObject(hdcLines, hbrOld); 
  DeleteObject(hbrBackground); 
  SelectObject(hdcLines, hbmpOld); 
  DeleteDC(hdcLines); 
 
  return; 
} 
 

Index