Lettertypen instellen voor Menu-Item tekenreeksen

Dit onderwerp bevat een voorbeeld van een toepassing die gebruikmaakt van eigenaar getekende menu-items in een menu. Het menu bevat items die de kenmerken van het huidige lettertype instellen, en de items worden weergegeven met behulp van het kenmerk van het desbetreffende lettertype.

Hier is hoe het menu in de resource-definitie bestand is gedefinieerd. Merk op dat de tekenreeksen voor de regelmatige, vet, cursief en onderstrepen menu-items zijn toegewezen tijdens runtime, zodat hun tekenreeksen in de resource-definitie bestand leeg zijn.

Hoofdmenu MENU beginnen POPUP "amp;Teken"beginnen MENUITEM" ", IDM_REGUL&AR MENUITEM SEPARATOR MENUITEM" ", IDM_BOLD MENUITEM" ", IDM_ITALIC MENUITEM" ", IDM_ULINE einde einde 
 

Van de toepassing venster procedure verwerkt de berichten die betrokken zijn bij het gebruik van eigenaar getekende menu items. De toepassing gebruikt het bericht WM_CREATE het volgende te doen:

De tekenreeksen en lettertype grepen worden opgeslagen in een array van toepassing gedefinieerde MIJNITEM structuren. De toepassing gedefinieerde GetAFont functie maakt een lettertype dat correspondeert met het kenmerk van een bepaald lettertype and returns the handle naar het lettertype. De grepen zijn vernietigd tijdens de verwerking van het WM_DESTROY bericht.

Tijdens de verwerking van het WM_MEASUREITEM bericht, het voorbeeld wordt de breedte en hoogte van een menu-item tekenreeks en deze waarden worden gekopieerd naar de MEASUREITEMSTRUCT structuur. Het systeem gebruikt de breedte en hoogte waarden voor het berekenen van de grootte van het menu.

Tijdens de verwerking van het WM_DRAWITEM -bericht, wordt het menu-item tekenreeks getekend met ruimte links naast de tekenreeks voor de bitmap vinkje. Als de gebruiker het item selecteert, worden de geselecteerde tekst en achtergrond kleuren gebruikt om aan te trekken van het item.

LRESULT APIENTRY MainWndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
 
  typedef struct _MYITEM 
  { 
    HFONT hfont; 
    LPSTR psz; 
  } MYITEM;       // structure for item font and string 
 
  MYITEM *pmyitem;   // pointer to item's font and string    
  static MYITEM myitem[CITEMS];  // array of MYITEMS        
  static HMENU hmenu;       // handle to main menu      
  static COLORREF crSelText; // text color of selected item    
  static COLORREF crSelBkgnd; // background color of selected item 
  COLORREF crText;      // text color of unselected item   
  COLORREF crBkgnd;      // background color unselected item  
  LPMEASUREITEMSTRUCT lpmis; // pointer to item of data       
  LPDRAWITEMSTRUCT lpdis;   // pointer to item drawing data    
  HDC hdc;          // handle to screen DC        
  SIZE size;         // menu-item text extents       
  WORD wCheckX;        // check-mark width          
  int nTextX;         // width of menu item         
  int nTextY;         // height of menu item        
  int i;           // loop counter            
  HFONT hfontOld;       // handle to old font         
  BOOL fSelected = FALSE;   // menu-item selection flag      
 
  switch (uMsg) 
  { 
    case WM_CREATE: 
 
      // Modify the Regular, Bold, Italic, and Underline 
      // menu items to make them owner-drawn items. Associate 
      // a MYITEM structure with each item to contain the 
      // string and font handle for each item. 
 
      hmenu = GetMenu(hwnd); 
      ModifyMenu(hmenu, IDM_REGULAR, MF_BYCOMMAND | 
        MF_CHECKED | MF_OWNERDRAW, IDM_REGULAR, 
        (LPTSTR) &myitem[REGULAR]); 
      ModifyMenu(hmenu, IDM_BOLD, MF_BYCOMMAND | 
        MF_OWNERDRAW, IDM_BOLD, (LPTSTR) &myitem[BOLD]); 
      ModifyMenu(hmenu, IDM_ITALIC, MF_BYCOMMAND | 
        MF_OWNERDRAW, IDM_ITALIC, 
        (LPTSTR) &myitem[ITALIC]); 
      ModifyMenu(hmenu, IDM_ULINE, MF_BYCOMMAND | 
        MF_OWNERDRAW, IDM_ULINE, (LPTSTR) &myitem[ULINE]); 
 
      // Retrieve each item's font handle and copy it into 
      // the hfont member of each item's MYITEM structure. 
      // Also, copy each item's string into the structures. 
 
      myitem[REGULAR].hfont = GetAFont(REGULAR); 
      myitem[REGULAR].psz = "Regular"; 
      myitem[BOLD].hfont = GetAFont(BOLD); 
      myitem[BOLD].psz = "Bold"; 
      myitem[ITALIC].hfont = GetAFont(ITALIC); 
      myitem[ITALIC].psz = "Italic"; 
      myitem[ULINE].hfont = GetAFont(ULINE); 
      myitem[ULINE].psz = "Underline"; 
 
      // Retrieve the text and background colors of the 
      // selected menu text. 
 
      crSelText = GetSysColor(COLOR_HIGHLIGHTTEXT); 
      crSelBkgnd = GetSysColor(COLOR_HIGHLIGHT); 
 
      return 0; 
 
    case WM_MEASUREITEM: 
 
      // Retrieve a device context for the main window. 
 
      hdc = GetDC(hwnd); 
 
      // Retrieve pointers to the menu item's 
      // MEASUREITEMSTRUCT structure and MYITEM structure. 
 
      lpmis = (LPMEASUREITEMSTRUCT) lParam; 
      pmyitem = (MYITEM *) lpmis->itemData; 
 
      // Select the font associated with the item into 
      // the main window's device context. 
 
      hfontOld = SelectObject(hdc, pmyitem->hfont); 
 
      // Retrieve the width and height of the item's string, 
      // and then copy the width and height into the 
      // MEASUREITEMSTRUCT structure's itemWidth and 
      // itemHeight members. 
 
      GetTextExtentPoint32(hdc, pmyitem->psz, 
        lstrlen(pmyitem->psz), &size); 
      lpmis->itemWidth = size.cx; 
      lpmis->itemHeight = size.cy; 
 
      // Select the old font back into the device context, 
      // and then release the device context. 
 
      SelectObject(hdc, hfontOld); 
      ReleaseDC(hwnd, hdc); 
 
      return TRUE; 
 
      break; 
 
    case WM_DRAWITEM: 
 
      // Get pointers to the menu item's DRAWITEMSTRUCT 
      // structure and MYITEM structure. 
 
      lpdis = (LPDRAWITEMSTRUCT) lParam; 
      pmyitem = (MYITEM *) lpdis->itemData; 
 
      // If the user has selected the item, use the selected 
      // text and background colors to display the item. 
 
      if (lpdis->itemState & ODS_SELECTED) 
      { 
        crText = SetTextColor(lpdis->hDC, crSelText); 
        crBkgnd = SetBkColor(lpdis->hDC, crSelBkgnd); 
        fSelected = TRUE; 
      } 
 
      // Remember to leave space in the menu item for the 
      // check-mark bitmap. Retrieve the width of the bitmap 
      // and add it to the width of the menu item. 
 
      wCheckX = GetSystemMetrics(SM_CXMENUCHECK); 
      nTextX = wCheckX + lpdis->rcItem.left; 
      nTextY = lpdis->rcItem.top; 
 
      // Select the font associated with the item into the 
      // item's device context, and then draw the string. 
 
      hfontOld = SelectObject(lpdis->hDC, pmyitem->hfont); 
      ExtTextOut(lpdis->hDC, nTextX, nTextY, ETO_OPAQUE, 
        &lpdis->rcItem, pmyitem->psz, 
        lstrlen(pmyitem->psz), NULL); 
 
      // Select the previous font back into the device 
      // context. 
 
      SelectObject(lpdis->hDC, hfontOld); 
 
      // Return the text and background colors to their 
      // normal state (not selected). 
 
      if (fSelected) 
      { 
        SetTextColor(lpdis->hDC, crText); 
        SetBkColor(lpdis->hDC, crBkgnd); 
      } 
 
      return TRUE; 
 
    // Process other messages. 
 
    case WM_DESTROY: 
 
      // Destroy the menu items' font handles. 
 
      for (i = 0; i < CITEMS; i++) 
        DeleteObject(myitem[i].hfont); 
 
      PostQuitMessage(0); 
      break; 
 
    default: 
      return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam); 
  } 
  return NULL; 
} 
 
HFONT GetAFont(int fnFont) 
{ 
  static LOGFONT lf; // structure for font information 
 
  // Get a handle to the ANSI fixed-pitch font, and copy 
  // information about the font to a LOGFONT structure. 
 
  GetObject(GetStockObject(ANSI_FIXED_FONT), sizeof(LOGFONT), 
    &lf); 
 
  // Set the font attributes, as appropriate. 
 
  if (fnFont == BOLD) 
    lf.lfWeight = FW_BOLD; 
  else 
    lf.lfWeight = FW_NORMAL; 
 
  lf.lfItalic = (fnFont == ITALIC); 
  lf.lfItalic = (fnFont == ULINE); 
 
  // Create the font, and then return its handle. 
 
  return CreateFont(lf.lfHeight, lf.lfWidth, 
    lf.lfEscapement, lf.lfOrientation, lf.lfWeight, 
    lf.lfItalic, lf.lfUnderline, lf.lfStrikeOut, lf.lfCharSet, 
    lf.lfOutPrecision, lf.lfClipPrecision, lf.lfQuality, 
    lf.lfPitchAndFamily, lf.lfFaceName); 
} 
 

Index