Een dubbelklik op bericht verwerking

Dubbelklik op berichten ontvangen, moet een venster tot een venster klasse die de CS_DBLCLKS klassenstijl heeft behoren. U instellen deze stijl bij de registratie van de venster-klasse, zoals in het volgende voorbeeld.

 BOOL Init&Application(HINSTANCE hInstance) {WNDCLASS wc; 
 
  WC.style = CS_DBLCLKS | CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; 
  WC.lpfnWndProc = MainWndProc (WNDPROC); 
  WC.cbClsExtra = 0; 
  WC.cbWndExtra = 0; 
  WC.HINSTANCE = hInstance; 
  WC.HICON = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION); 
  WC.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_IBEAM); 
  WC.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH); 
  WC.lpszMenuName = "Hoofdmenu"; 
  WC.lpszClassName = "MainWClass"; 
 
  Return RegisterClass(amp;wc); 
} 
 

Een dubbelklik op bericht is altijd voorafgegaan door een knop ingedrukt bericht. Om deze reden, toepassingen gebruiken meestal een dubbelklik op bericht uit te breiden van een taak die het begon tijdens een knop ingedrukt bericht.

Index