Een keuzelijst eigenaar getekende maken

In het volgende voorbeeld ziet u hoe een keuzelijst die vijf eigenaar getekende objecten bevat getekend: vier tekening implementeert en een vork. Elk item in de lijst wordt weergegeven als een bitmap gevolgd door de naam van het object. Een knop vraagt de gebruiker om een item dat niet net als de anderen te selecteren. Kiezen voor de knop met de vork geselecteerd wordt een "Je hebt gelijk!" bericht weergegeven en wordt het dialoogvenster gesloten. De knop kiezen bij elke andere lijst item geselecteerd verschijnt een bericht "Opnieuw proberen!".

De keuzelijst heeft de LBS_OWNERDRAW en LBS_HASSTRINGS stijlen, in aanvulling op de standaard lijstopmaakprofielen vak. De code initialiseert de keuzelijst door het LB_ADDSTRING signaal om de tekst, en verzendt vervolgens het bericht van het LB_SETITEMDATA elke item in keuzelijst koppelen aan een bitmap. De code ook wordt de hoogte van elk lijstitem vak door het verwerken van de berichten WM_MEASUREITEM en trekt de tekst en bitmap voor elk item door het verwerken van de berichten van WM_DRAWITEM.

#define XBITMAP 80 
#define YBITMAP 20 
 
#define BUFFER MAX_PATH 
 
HBITMAP hbmpPencil, hbmpCrayon, hbmpMarker, hbmpPen, hbmpFork; 
HBITMAP hbmpPicture, hbmpOld; 
 
void AddItem(HWND hwnd, LPSTR lpstr, HBITMAP hbmp) 
{ 
  int nItem; 
 
  nItem = SendMessage(hwndList, LB_ADDSTRING, 0, lpstr); 
  SendMessage(hwndList, LB_SETITEMDATA, nItem, hbmp); 
} 
 
DWORD APIENTRY DlgDrawProc( 
    HWND hDlg,      // window handle to dialog box 
    UINT message,     // type of message 
    UINT wParam,     // message-specific information 
    LONG lParam) 
{ 
  int nItem; 
  TCHAR tchBuffer[BUFFER]; 
  HBITMAP hbmp; 
  HWND hListBox; 
  TEXTMETRIC tm; 
  int y; 
  HDC hdcMem; 
  LPMEASUREITEMSTRUCT lpmis; 
  LPDRAWITEMSTRUCT lpdis; 
  RECT rcBitmap; 
 
  switch (message) 
  { 
 
    case WM_INITDIALOG: 
 
      // Load bitmaps. 
 
      hbmpPencil = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(700)); 
      hbmpCrayon = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(701)); 
      hbmpMarker = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(702)); 
      hbmpPen = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(703)); 
      hbmpFork = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(704)); 
 
      // Retrieve list box handle. 
 
      hListBox = GetDlgItem(hDlg, IDL_STUFF); 
 
      // Initialize the list box text and associate a bitmap 
      // with each list box item. 
 
      AddItem(hListBox, "pencil", hbmpPencil); 
      AddItem(hListBox, "crayon", hbmpCrayon); 
      AddItem(hListBox, "marker", hbmpMarker); 
      AddItem(hListBox, "pen",  hbmpPen); 
      AddItem(hListBox, "fork",  hbmpFork); 
 
      SetFocus(hListBox); 
      SendMessage(hListBox, LB_SETCURSEL, 0, 0); 
      return TRUE; 
 
    case WM_MEASUREITEM: 
 
      lpmis = (LPMEASUREITEMSTRUCT) lParam; 
 
      // Set the height of the list box items. 
 
      lpmis->itemHeight = 20; 
      return TRUE; 
 
    case WM_DRAWITEM: 
 
      lpdis = (LPDRAWITEMSTRUCT) lParam; 
 
      // If there are no list box items, skip this message. 
 
      if (lpdis->itemID == -1) 
      { 
        break; 
      } 
 
      // Draw the bitmap and text for the list box item. Draw a 
      // rectangle around the bitmap if it is selected. 
 
      switch (lpdis->itemAction) 
      { 
        case ODA_SELECT: 
        case ODA_DRAWENTIRE: 
 
          // Display the bitmap associated with the item. 
 
          hbmpPicture =(HBITMAP)SendMessage(lpdis->hwndItem, 
            LB_GETITEMDATA, lpdis->itemID, (LPARAM) 0); 
 
          hdcMem = CreateCompatibleDC(lpdis->hDC); 
          hbmpOld = SelectObject(hdcMem, hbmpPicture); 
 
          BitBlt(lpdis->hDC, 
            lpdis->rcItem.left, lpdis->rcItem.top, 
            lpdis->rcItem.right - lpdis->rcItem.left, 
            lpdis->rcItem.bottom - lpdis->rcItem.top, 
            hdcMem, 0, 0, SRCCOPY); 
 
          // Display the text associated with the item. 
 
          SendMessage(lpdis->hwndItem, LB_GETTEXT, 
            lpdis->itemID, (LPARAM) tchBuffer); 
 
          GetTextMetrics(lpdis->hDC, &tm); 
 
          y = (lpdis->rcItem.bottom + lpdis->rcItem.top - 
            tm.tmHeight) / 2; 
 
          TextOut(lpdis->hDC, 
            XBITMAP + 6, 
            y, 
            tchBuffer, 
            strlen(tchBuffer)); 
 
          SelectObject(hdcMem, hbmpOld); 
          DeleteDC(hdcMem); 
 
          // Is the item selected? 
 
          if (lpdis->itemState & ODS_SELECTED) 
          { 
            // Set RECT coordinates to surround only the 
            // bitmap. 
 
            rcBitmap.left = lpdis->rcItem.left; 
            rcBitmap.top = lpdis->rcItem.top; 
            rcBitmap.right = lpdis->rcItem.left + XBITMAP; 
            rcBitmap.bottom = lpdis->rcItem.top + YBITMAP; 
 
            // Draw a rectangle around bitmap to indicate 
            // the selection. 
 
            DrawFocusRect(lpdis->hDC, &rcBitmap); 
          } 
          break; 
 
        case ODA_FOCUS: 
 
          // Do not process focus changes. The focus caret 
          // (outline rectangle) indicates the selection. 
          // The IDOK button indicates the final 
          // selection. 
 
          break; 
      } 
      return TRUE; 
 
    case WM_COMMAND: 
 
      switch (LOWORD(wParam)) 
      { 
        case IDOK: 
          // Get the selected item's text. 
 
          nItem = SendMessage(GetDlgItem(hDlg, IDL_STUFF), 
            LB_GETCURSEL, 0, (LPARAM) 0); 
            hbmp = SendMessage(GetDlgItem(hDlg, IDL_STUFF), 
              LB_GETITEMDATA, nItem, 0); 
 
          // If the item is not the correct answer, tell the 
          // user to try again. 
          //
          // If the item is the correct answer, congratulate 
          // the user and destroy the dialog box. 
 
          if (hbmp != hbmpFork) 
          { 
            MessageBox(hDlg, "Try again!", "Oops", MB_OK); 
            return FALSE; 
          } 
          else 
          { 
            MessageBox(hDlg, "You're right!", 
              "Congratulations.", MB_OK); 
 
           // Fall through. 
 
          } 
 
        case IDCANCEL: 
 
          // Destroy the dialog box. 
 
          EndDialog(hDlg, TRUE); 
          return TRUE; 
 
        default: 
 
          return FALSE; 
      } 
 
    case WM_DESTROY: 
 
      // Free any resources used by the bitmaps. 
 
      DeleteObject(hbmpPencil); 
      DeleteObject(hbmpCrayon); 
      DeleteObject(hbmpMarker); 
      DeleteObject(hbmpPen); 
      DeleteObject(hbmpFork); 
 
      return TRUE; 
 
    default: 
      return FALSE; 
 
  } 
  return FALSE; 
}