Maken van een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden

In het volgende voorbeeld wordt weergegeven en het dialoogvenster dat wordt gebruikt in het vorige voorbeeld wordt geïnitialiseerd. Echter, deze code gebruikt de LBS_MULTIPLESEL stijl zodat de gebruiker meer dan één bestand tegelijk selecteren. Wanneer de gebruiker de verwijderen knop kiest, stuurt het voorbeeld het bericht LB_GETSELCOUNT (om op te halen van het aantal bestanden geselecteerd) en het bericht LB_GETSELITEMS (om op te halen een array van geselecteerde lijstitems vak). Na het verwijderen van een bestand, verwijdert de code het overeenkomstige item in de keuzelijst door de LB_DELETESTRING -bericht te sturen.

#define BUFFER MAX_PATH 
 
#define BIGBUFF 8192 
 
BOOL APIENTRY DlgDelFilesProc( 
  HWND hDlg,      // window handle to dialog box 
  UINT message,     // type of message 
  UINT wParam,     // message-specific information 
  LONG lParam) 
{ 
  DWORD cchCurDir; 
  LPTSTR lpszCurDir; 
  LPTSTR lpszFileToDelete; 
  int nSelItems; 
  int nSelItemsInBuffer; 
  TCHAR tchBuffer[BUFFER]; 
  TCHAR tchMsgBuff[BUFFER]; 
  int nBuffer[BIGBUFF]; 
  int i; 
  BOOL fResult; 
  HWND hListBox; 
 
  switch (message) { 
 
    case WM_INITDIALOG: 
 
      // Initialize the list box by filling it with files from 
      // the current directory. 
 
      lpszCurDir = tchBuffer; 
      GetCurrentDirectory(cchCurDir, lpszCurDir); 
      DlgDirList(hDlg, lpszCurDir, IDL_FILES, IDS_PATHTOFILL, 0); 
 
      SetFocus(GetDlgItem(hDlg, IDL_FILES)); 
 
      return FALSE; 
 
    case WM_COMMAND: 
 
      switch (LOWORD(wParam)) 
      { 
        case IDOK: 
 
          // When the user presses the Delete (IDOK) 
          // button, delete all the selected files. 
 
          lpszFileToDelete = tchBuffer; 
 
          hListBox = GetDlgItem(hDlg, IDL_FILES); 
          nSelItems = SendMessage(hListBox, 
              LB_GETSELCOUNT, 0, 0); 
 
          nSelItemsInBuffer = SendMessage(hListBox, 
              LB_GETSELITEMS, 512, (LPARAM) nBuffer); 
 
          if (nSelItems > nSelItemsInBuffer) 
          { 
            MessageBox(hDlg, "Too many items selected.", 
                NULL, MB_OK); 
          } 
          else 
          { 
            // Go through the list backwards because after 
            // deleting an item the indices change for 
            // every subsequent item. By going backward, 
            // the indices are never invalidated. 
 
            for (i = nSelItemsInBuffer - 1; i >= 0; i--) 
            { 
              SendMessage(hListBox, LB_GETTEXT, 
                    nBuffer[i], 
                    (LPARAM) lpszFileToDelete); 
 
              fResult = DeleteFile(lpszFileToDelete); 
              if (!fResult) 
              { 
                sprintf(tchMsgBuff, 
                    "Could not delete file: %s " 
                    "GetLastError = %u", 
                    (LPARAM) lpszFileToDelete); 
 
                // Call app-defined error handler. 
 
                ErrorHandler(tchMsgBuff); 
              } 
              else 
              { 
                SendMessage(hListBox, LB_DELETESTRING, 
                    nBuffer[i], 0); 
              } 
            } 
            SendMessage(hListBox, LB_SETCARETINDEX, 0, 0); 
          } 
          return TRUE; 
 
        case IDCANCEL: 
 
          // Destroy the dialog box. 
 
          EndDialog(hDlg, TRUE); 
          return TRUE; 
 
        default: 
          return FALSE; 
      } 
 
    default: 
        return FALSE; 
  } 
} 
 

Index