Gebruiker-bewerkbare Accelerators maken

Dit voorbeeld toont hoe de bouw van een dialoogvenster waarmee de gebruiker wijzigt de accelerator een menu-item zijn gekoppeld. Het dialoogvenster bestaat uit een keuzelijst met invoervak met menu-items, een keuzelijst met invoervak met de namen van sleutels en selectievakjes voor de selectie van de ctrl, alt en shift-toetsen. De volgende afbeelding ziet u het dialoogvenster.

Het volgende voorbeeld ziet u hoe het dialoogvenster is gedefinieerd in de resource-definitie bestand.

EdAccelBox DIALOOGVENSTER 5, 17, 193, 114 stijl DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION bijschrift "Versnellers bewerken" beginnen COMBOBOX IDD_MENUITEMS, 10, 22, 52, 53, CBS_SIMPLE | CBS_SORT | WS_VSCROLL | 
            WS_TABSTOP controle "Control", IDD_CNTRL, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 76, 35, 40, 10 controle "Alt", IDD_ALT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 76, 48, 40, 10 controle "Shift", IDD_SHIFT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 76, 61, 40, 10 COMBOBOX IDD_KEYSTROKES, 124, 22, 58, 58, CBS_SIMPLE | CBS_SORT | WS_VSCROLL | 
            WS_TABSTOP drukknop "Ok", IDOK, 43, 92, 40, 14 drukknop "Annuleren", IDCANCEL, 103, 92, 40, 14 LTEXT "Selecteer Item:", 101, 10, 12, 43, 8 LTEXT "Selecteer toetsaanslag:", 102, 123, 12, 60, 8 einde 
 

Menubalk van de toepassing bevat een submenu karakter waarvan de items versnellers hebben gekoppeld.

MENU hoofdmenu {POPUP "amp;Teken"{MENUITEM" & Regular\tF5 ", IDM_REGULAR MENUITEM" & Bold\tCtrl + B ", IDM_BOLD MENUITEM" & Italic\tCtrl + I ", IDM_ITALIC MENUITEM" & Underline\tCtrl + U ", IDM_ULINE}
} ACCELERATORS FontAccel {VK_F5, IDM_REGULAR, VIRTKEY "B", IDM_BOLD, controle, VIRTKEY "Ik", IDM_ITALIC, controle, VIRTKEY "U", IDM_ULINE, controle, VIRTKEY} 
 

Het menu item de waarden voor de menusjabloon zijn constanten die zijn gedefinieerd als volgt in de toepassing van de headerbestand.

# define IDM_REGULAR 1100
# define IDM_BOLD 1200
# define IDM_ITALIC 1300
# define IDM_ULINE 1400

Het dialoogvenster gebruikt een array van toepassing gedefinieerde VTOETS structuren, elk met een toetsaanslag-tekenreeks en een versneller-tekenreeks. Wanneer het dialoogvenster is gemaakt, het de array parseert en elke toetsaanslag-tekenreeks toegevoegd aan de keuzelijsttoetsaanslag selecteren. Wanneer de gebruiker op OK wordt geklikt, wordt het dialoogvenster de geselecteerde toetsaanslag-tekenreeks worden opgezocht en opgehaald van de overeenkomstige accelerator-tekenreeks. Het dialoogvenster voegt de tekenreeks accelerator-tekst toe aan de tekst van het menu-item dat de gebruiker geselecteerd. Het volgende voorbeeld wordt de array van VTOETS structuren :

/ / Lookup Vtoets Support # define MAXKEYS 25 typedef struct _VKEYS {char * pKeyName; 
  char * pKeyString; 
} V; 
 
V v [MAXKEYS] = {"BkSp", "Terug ruimte", "PgUp", "Page Up", "PgDn", "Page Down", "Einde", "Einde", "Home", "Home", "Lft", "Links", "Up", "Up", "Rgt", "Right", "Dn", "Down", "Ins", "Invoegen", "Del", "Verwijder", "Mult", "Multiply", "Toevoegen", "Toevoegen", "Sub", "Subtract", "DecPt", "Komma", "Div", "Verdelen", "F2", "F2", "F3", "F3", "F5", "F5", "F6", "F6", "F7", "F7", "F8", "F8", "F9", "F9", "F11", "F11", "F12", "F12"} 
 

Het dialoogvenster de initialisatieprocedure vult de vakken Item selecteren en Selecteer toetsaanslag combo. Nadat de gebruiker een menu-item en de bijbehorende accelerator selecteert, het dialoogvenster onderzoekt de besturingselementen in het dialoogvenster om de selectie van de gebruiker, de tekst van het menu-item wordt bijgewerkt, en vervolgens een nieuwe accelerator tabel gemaakt die de gebruiker gedefinieerde nieuwe accelerator bevat. In het volgende voorbeeld ziet u het dialoogvenster procedure. Merk op dat u moet initialiseren hwndMain in uw venster procedure.

 // Global variables 
 
HWND hwndMain;   // handle to main window 
HACCEL haccel;   // handle to accelerator table 
 
// Dialog-box procedure 
 
BOOL CALLBACK EdAccelProc(HWND hwndDlg, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
  int nCurSel;      // index of list box item 
  UINT idItem;      // menu-item identifier 
  UINT uItemPos;     // menu-item position 
  UINT i, j = 0;     // loop counters 
  static UINT cItems;   // count of items in menu 
  char szTemp[32];    // temporary buffer 
  char szAccelText[32];  // buffer for accelerator text 
  char szKeyStroke[16];  // buffer for keystroke text 
  static char szItem[32]; // buffer for menu-item text 
  HWND hwndCtl;      // handle to control window 
  static HMENU hmenu;   // handle to "Character" menu 
  PCHAR pch, pch2;    // pointers for string copying 
  WORD wVKCode;      // accelerator virtual-key code 
  BYTE fAccelFlags;    // fVirt flags for ACCEL structure 
  LPACCEL lpaccelNew;   // address of new accelerator table 
  HACCEL haccelOld;    // handle to old accelerator table 
  int cAccelerators;   // number of accelerators in table 
  static BOOL fItemSelected = FALSE; // item selection flag 
  static BOOL fKeySelected = FALSE; // key selection flag 
 
  switch (uMsg) 
  { 
    case WM_INITDIALOG: 
 
      // Get the handle to the menu-item combo box. 
 
      hwndCtl = GetDlgItem(hwndDlg, IDD_MENUITEMS); 
 
      // Get the handle to the Character submenu and
      // count the number of items it has. In this example, 
      // the menu has position 0. You must alter this value 
      // if you add additional menus. 
      hmenu = GetSubMenu(GetMenu(hwndMain), 0); 
      cItems = GetMenuItemCount(hmenu); 
 
      // Get the text of each item, strip out the '&' and 
      // the accelerator text, and add the text to the 
      // menu-item combo box. 
 
      for (i = 0; i < cItems; i++) 
      { 
        if (!(GetMenuString(hmenu, i, szTemp, 
            sizeof(szTemp), MF_BYPOSITION))) 
          continue; 
        for (pch = szTemp, pch2 = szItem; *pch != '\0'; ) 
        { 
          if (*pch != '&') 
          { 
            if (*pch == '\t') 
            { 
              *pch = '\0'; 
              *pch2 = '\0'; 
            } 
            else *pch2++ = *pch++; 
          } 
          else pch++; 
        } 
        SendMessage(hwndCtl, CB_ADDSTRING, 0, 
          (LONG) (LPSTR) szItem); 
      } 
 
      // Now fill the keystroke combo box with the list of 
      // keystrokes that will be allowed for accelerators. 
      // The list of keystrokes is in the application-defined 
      // structure called "vkeys". 
 
      hwndCtl = GetDlgItem(hwndDlg, IDD_KEYSTROKES); 
      for (i = 0; i < MAXKEYS; i++) 
      {
        SendMessage(hwndCtl, CB_ADDSTRING, 0, 
          (LONG) (LPSTR) vkeys[i].pKeyString); 
      }
 
      return TRUE; 
 
    case WM_COMMAND: 
      switch (LOWORD(wParam)) 
      { 
        case IDD_MENUITEMS: 
 
          // The user must select an item from the combo 
          // box. This flag is checked during IDOK
          // processing to be sure a selection was made. 
 
          fItemSelected = TRUE; 
          return 0; 
 
        case IDD_KEYSTROKES: 
 
          // The user must select an item from the combo
          // box. This flag is checked during IDOK
          // processing to be sure a selection was made. 
 
          fKeySelected = TRUE; 
 
          return 0; 
 
        case IDOK: 
 
          // If the user has not selected a menu item 
          // and a keystroke, display a reminder in a 
          // message box. 
 
          if (!fItemSelected || !fKeySelected) 
          { 
            MessageBox(hwndDlg, 
              "Item or key not selected.", NULL, 
              MB_OK); 
            return 0; 
          } 
 
          // Determine whether the CTRL, ALT, and SHIFT 
          // keys are selected. Concatenate the 
          // appropriate strings to the accelerator- 
          // text buffer, and set the appropriate 
          // accelerator flags. 
 
          szAccelText[0] = '\0'; 
          hwndCtl = GetDlgItem(hwndDlg, IDD_CNTRL); 
          if (SendMessage(hwndCtl, BM_GETCHECK, 0, 0) == 1) 
          { 
            lstrcat(szAccelText, "Ctl+"); 
            fAccelFlags |= FCONTROL; 
          } 
          hwndCtl = GetDlgItem(hwndDlg, IDD_ALT); 
          if (SendMessage(hwndCtl, BM_GETCHECK, 0, 0) == 1) 
          { 
            lstrcat(szAccelText, "Alt+"); 
            fAccelFlags |= FALT; 
          } 
          hwndCtl = GetDlgItem(hwndDlg, IDD_SHIFT); 
          if (SendMessage(hwndCtl, BM_GETCHECK, 0, 0) == 1) 
          { 
            lstrcat(szAccelText, "Shft+"); 
            fAccelFlags |= FSHIFT; 
          } 
 
          // Get the selected keystroke, and look up the 
          // accelerator text and the virtual-key code 
          // for the keystroke in the vkeys structure. 
 
          hwndCtl = GetDlgItem(hwndDlg, IDD_KEYSTROKES); 
          nCurSel = (int) SendMessage(hwndCtl, 
            CB_GETCURSEL, 0, 0); 
          SendMessage(hwndCtl, CB_GETLBTEXT, 
            nCurSel, (LONG) (LPSTR) szKeyStroke); 
          for (i = 0; i < MAXKEYS; i++) 
          { 
            if(lstrcmp(vkeys[i].pKeyString, szKeyStroke) 
              == 0) 
            { 
              lstrcpy(szKeyStroke, vkeys[i].pKeyName); 
              break; 
            } 
          } 
 
          // Concatenate the keystroke text to the 
          // "Ctl+","Alt+", or "Shft+" string. 
 
          lstrcat(szAccelText, szKeyStroke); 
 
          // Determine the position in the menu of the 
          // selected menu item. Menu items in the 
          // "Character" menu have positions 0,2,3, and 4. 
 
          if (lstrcmp(szItem, "Regular") == 0) 
            uItemPos = 0; 
          else if (lstrcmp(szItem, "Bold") == 0) 
            uItemPos = 2; 
          else if (lstrcmp(szItem, "Italic") == 0) 
            uItemPos = 3; 
          else if (lstrcmp(szItem, "Underline") == 0) 
            uItemPos = 4; 
 
          // Get the string that corresponds to the 
          // selected item. 
 
          GetMenuString(hmenu, uItemPos, szItem, 
            sizeof(szItem), MF_BYPOSITION); 
 
          // Append the new accelerator text to the 
          // menu-item text. 
 
          for (pch = szItem; *pch != '\t'; pch++); 
            ++pch; 
 
          for (pch2 = szAccelText; *pch2 != '\0'; pch2++) 
            *pch++ = *pch2; 
          *pch = '\0'; 
 
          // Modify the menu item to reflect the new 
          // accelerator text. 
 
          idItem = GetMenuItemID(hmenu, uItemPos); 
          ModifyMenu(hmenu, idItem, MF_BYCOMMAND | 
            MF_STRING, idItem, szItem); 
 
          // Reset the selection flags. 
 
          fItemSelected = FALSE; 
          fKeySelected = FALSE; 
 
          // Save the current accelerator table. 
 
          haccelOld = haccel; 
 
          // Count the number of entries in the current 
          // table, allocate a buffer for the table, and 
          // then copy the table into the buffer. 
 
          cAccelerators = CopyAcceleratorTable( 
            haccelOld, NULL, 0); 
          lpaccelNew = (LPACCEL) LocalAlloc(LPTR, 
            cAccelerators * sizeof(ACCEL)); 
 
          if (lpaccelNew != NULL) 
          {
            CopyAcceleratorTable(haccel, lpaccelNew, 
              cAccelerators); 
          }
 
          // Find the accelerator that the user modified 
          // and change its flags and virtual-key code 
          // as appropriate. 
 
          for (i = 0; (lpaccelNew[i].cmd == 
                (WORD) idItem) 
              && (i < (UINT) cAccelerators); i++) 
          { 
            lpaccelNew[i].fVirt = fAccelFlags; 
            lpaccelNew[i].key = wVKCode; 
          } 
 
          // Create the new accelerator table, and 
          // destroy the old one. 
 
          DestroyAcceleratorTable(haccelOld); 
          haccel = CreateAcceleratorTable(lpaccelNew, 
            cAccelerators); 
 
          // Destroy the dialog box. 
 
          EndDialog(hwndDlg, TRUE); 
          return 0; 
 
        case IDCANCEL: 
          EndDialog(hwndDlg, TRUE); 
          return TRUE; 
 
        default: 
          break; 
      } 
    default: 
      break; 
  } 
  return FALSE; 
} 
 

Index