Een kleur kiezen

Dit onderwerp wordt beschreven voorbeeldcode waarmee een kleur -dialoogvenster wordt weergegeven zodat een gebruiker kan een kleur selecteren. De voorbeeldcode eerst initialiseert een CHOOSECOLOR structuur, en roept vervolgens de functie ChooseColor om het dialoogvenster weer te geven. Als de functie TRUE retourneert, waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker een kleur, geselecteerd de voorbeeldcode wordt de geselecteerde kleur gebruikt te maken van een nieuwe solide borstel.

In dit voorbeeld wordt de CHOOSECOLOR structuur als volgt het dialoogvenster initialiseren:

CHOOSECOLOR cc;         / / common dialog box structuur statische COLORREF acrCustClr [16]; / / matrix van aangepaste kleuren HWND hwnd;           / / eigenaar venster
HBRUSH hbrush;         / / borstel handvat
statische DWORD-rgbCurrent;    / kleurselectie van de oorspronkelijke

/ / Initialiseren CHOOSECOLOR ZeroMemory (amp; cc, sizeof(CHOOSECOLOR));
CC.lStructSize = sizeof(CHOOSECOLOR);
CC.hwndOwner = hwnd;
CC.lpCustColors = acrCustClr (LPDWORD);
CC.rgbResult = rgbCurrent;
CC.Vlaggen = CC_FULLOPEN | CC_RGBINIT;
 
Als (ChooseColor(&cc) == TRUE) {}
  hbrush = CreateSolidBrush(cc.rgbResult);
  rgbCurrent = cc.rgbResult; 
} 

Index