חלון המאפיינים פונקציות

הפונקציות הבאות נעשה עם מאפיינים של חלון.

EnumProps
EnumPropsEx
GetProp
PropEnumProc
PropEnumProcEx
RemoveProp
SetProp