IsWindow

הפונקציה IsWindow קובעת אם מטפל בחלון שצוין מזהה החלון הקיים.

(BOOL IsWindow HWND  hWnd / / לטפל לחלון);
 

פרמטרים

hWnd
לטפל לחלון כדי לבדוק.

להחזיר ערכים

אם מטפל בחלון מזהה החלון הקיים, הערך המוחזר אינו אפס.

אם נקודת האחיזה של החלון אינו מזהה את החלון הקיים, הערך המוחזר הוא אפס.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל על Windows, פונקציות חלון, IsWindowEnabled, IsWindowVisible

Index