חלון מבנים

המבנים הבאים משמשים כדי ליצור ולנהל חלונות.

CLIENTCREATESTRUCT
CREATESTRUCT
MINMAXINFO
NCCALCSIZE_PARAMS
STYLESTRUCT
WINDOWPLACEMENT
WINDOWPOS

Index