חלון ההודעה בלבד

[זהו תיעוד ראשוני וניתנים לשינוי.]

Windows NT 5.0 ומעלה

חלון הודעה בלבד מאפשרת לך לשלוח ולקבל הודעות. היא אינה גלויה, יש ללא סדר Z, ניתן לספור, לא יקבל הודעות שידור. החלון ומשגר פשוט הודעות.

כדי ליצור חלון ההודעה בלבד, ציין את הקבוע HWND_MESSAGE או נקודת אחיזה לחלון ההודעה בלבד קיימת בפרמטר hWndParent של הפונקציה CreateWindowEx . באפשרותך גם לשנות חלון קיים חלון ההודעה בלבד על-ידי ציון HWND_MESSAGE בפרמטר hWndNewParent של הפונקציה SetParent.

כדי למצוא הודעה בלבד windows, לציין HWND_MESSAGE הפרמטר hwndParent של הפונקציה FindWindowEx . בנוסף, FindWindowEx מחפש windows הודעה בלבד, כמו גם חלונות ברמה אם הן hwndParent והן hwndChildAfter פרמטרים הם NULL.

Index