יצירת חלון הודעות

בעת יצירת כל חלון, המערכת שולחת הודעות הנוהל החלון עבור החלון. המערכת שולחת את ההודעה WM_NCCREATE לאחר יצירת nonclient של החלון האזור ואת ההודעה WM_CREATE לאחר יצירת אזור הלקוח. ההליך חלון מקבל שתי ההודעות לפני המערכת תציג את החלון. שתי ההודעות כוללות מצביע למבנה CREATESTRUCT המכיל את המידע שצוין בהפונקציה CreateWindowEx . בדרך כלל, ההליך חלון מבצעת אתחול עם קבלת הודעות אלה.

בעת יצירת חלון צאצא, המערכת שולחת את הודעת WM_PARENTNOTIFY חלון האב לאחר שליחת הודעות WM_NCCREATE ו- WM_CREATE. כמו כן, הוא שולח הודעות אחרות בעת יצירת חלון. במספר ובסדר הודעות אלה תלויים על מחלקת חלון ועל סגנון הפונקציה נעשה שימוש כדי ליצור את החלון. הודעות אלה מתוארים נושאים אחרים בקובץ עזרה זה.