WM_QUERYOPEN

לשלוח את ההודעה WM_QUERYOPEN לסמל כשהמשתמש מבקש לשחזר את החלון כדי הקודם הגודל והמיקום שלו.

 WM_QUERYOPEN 

 

פרמטרים

הודעה זו כוללת ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

אם ניתן לפתוח את הסמל, יישום תהליכי הודעה זו אמורה להחזיר TRUE; אחרת, הוא צריך להחזיר FALSE כדי למנוע את הסמל שנפתח.

פעולת ברירת מחדל

הפונקציה DefWindowProc מחזירה TRUE.

הערות

בעת עיבוד הודעה זו, יש היישום לא לבצע כל פעולה העלולה לגרום שינוי של ההפעלה או המוקד (לדוגמה, יצירת תיבת דו-שיח).

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על Windows, חלון הודעות, DefWindowProc

Index