אודות פסי גלילה

יש לכלול פסי גלילה בכל חלון עבורו התוכן של אזור הלקוח חורג מעבר לגבולות של החלון. הכיוון של סרגל גלילה קובע את הכיוון גלילה אילו מתרחשת כאשר המשתמש פועל פס הגלילה. פס גלילה אופקי מאפשר למשתמש לגלול תוכן חלון שמאלה או ימינה. פס גלילה אנכי מאפשר למשתמש לגלול התוכן מטה ומעלה.

Index