SELCHANGE

SELCHANGE stucture מכיל את המידע המשויך הודעת EN_SELCHANGE . פקד עריכה עשירה שולח הודעה זו את החלון האב שלו כאשר הבחירה הנוכחית משתנה.

typedef struct _selchange {NMHDR nmhdr; 
    CHARRANGE chrg; 
    WORD seltyp; 
} SELCHANGE 

 

חברים

nmhdr
כותרת עליונה של הודעה.
chrg
חדש את טווח הבחירה.
seltyp
ערך המציין את התוכן של הקטע הנבחר החדש. איבר זה הינו SEL_EMPTY אם הבחירה היא ריקה או אחד או יותר מהערכים הבאים:
ערך תוכן הבחירה
SEL_TEXT טקסט
SEL_OBJECT אובייקט ה-OLE אחד לפחות
SEL_MULTICHAR תו אחד או יותר של טקסט
SEL_MULTIOBJECT אובייקט ה-OLE אחד או יותר

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.51 ואילך.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richedit.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, מבנים עריכה עשיר, EN_SELCHANGE

Index