EM_DISPLAYBAND

ההודעה EM_DISPLAYBAND מציגה חלק התוכן של פקד עריכה עשירה, מעוצב כמו בעבר עבור התקן באמצעות הודעה EM_FORMATRANGE.

EM_DISPLAYBAND wParam = 0; 
lParam = lprc (LPARAM) (LPRECT) 

 

פרמטרים

lprc
מצביע למבנה RECT המציין את האזור של ההתקן כדי להציג.

להחזיר ערכים

אם הפעולה מצליחה, הערך המוחזר הוא TRUE.

אם הפעולה נכשלת, הערך המוחזר הוא FALSE.

הערות

טקסט ואובייקטי OLE ייחתכו על ידי המלבן. היישום אין צורך להגדיר את אזור חיתוך.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.51 ואילך.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richedit.h.

ראה גם

עשיר לערוך סקירה כללית של פקדים, עשיר עריכה של הודעות, EM_FORMATRANGE, RECT

Index