MESSAGE_RESOURCE_BLOCK

המבנה MESSAGE_RESOURCE_BLOCK מכיל מידע אודות ההודעה מחרוזות עם מזהי בטווח המצוין על-ידי LowId וחברי HighId .

typedef struct _MESSAGE_RESOURCE_BLOCK {ULONG LowId; 
    ULONG HighId; 
    ULONG OffsetToEntries; 
} MESSAGE_RESOURCE_BLOCK, * PMESSAGE_RESOURCE_BLOCK 

 

חברים

LowId
מציין את מזהה ההודעה הנמוכה ביותר בתוך זה MESSAGE_RESOURCE_BLOCK.
HighId
מציין את מזהה ההודעה הגבוהה ביותר בתוך זה MESSAGE_RESOURCE_BLOCK.
OffsetToEntries
מציין את ההיסט בבתים, מתחילת המבנה MESSAGE_RESOURCE_DATA המבנים MESSAGE_RESOURCE_ENTRY זה MESSAGE_RESOURCE_BLOCK. המבנים MESSAGE_RESOURCE_ENTRY מכיל את המחרוזות הודעה.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winnt.h.

ראה גם

מבט כולל על משאבים, משאב מבנים, MESSAGE_RESOURCE_DATA, MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

Index