הגדרת דגל מסוג מפת סיביות

הדגל MFT_BITMAP או MF_BITMAP מספרת את המערכת להשתמש במפת סיביות במקום מחרוזת טקסט כדי להציג פריט תפריט. יש להגדיר דגל MFT_BITMAP או MF_BITMAP של פריט תפריט בזמן ריצה; לא ניתן להגדיר אותו בקובץ הגדרת משאב.

עבור יישומים חדשים, באפשרותך להשתמש בפונקציה SetMenuItemInfo אוInsertMenuItem כדי להגדיר את הדגל סוג של MFT_BITMAP. כדי לשנות פריט תפריט פריט טקסט בפריט מפת סיביות, להשתמש SetMenuItemInfo. כדי להוסיף פריט חדש של מפת סיביות תפריט, השתמש בפונקציה InsertMenuItem.

יישומים שנכתבו עבור גירסאות קודמות של המערכת להמשיך להשתמש בפונקציות ModifyMenu, InsertMenuאו AppendMenu כדי להגדיר את הדגל MF_BITMAP. כדי לשנות פריט תפריט מפריט מחרוזת טקסט פריט מפת סיביות, להשתמש ModifyMenu. כדי להוסיף פריט חדש של מפת סיביות תפריט, השתמש בדגל MF_BITMAP עם הפונקציה InsertMenu או AppendMenu.

Index