GetMenuCheckMarkDimensions

הערהnbsp; פונקציה זו הוא מיושן. השתמש GetSystemMetrics הפונקציה עם הערכים CXMENUCHECK ו- CYMENUCHECK כדי לאחזר את הממדים של מפת סיביות.

הפונקציה GetMenuCheckMarkDimensions מחזירה את הממדים של מפת סיביות של סימון ברירת המחדל. המערכת תציג את מפת סיביות זו לצד פריטי תפריט המסומן. לפני הקריאה את הפונקציה SetMenuItemBitmaps כדי להחליף את מפת הסיביות של סימון ברירת המחדל עבור פריט התפריט, יישום חייב לקבוע את גודל מפת סיביות הנכון על-ידי קריאה GetMenuCheckMarkDimensions.

GetMenuCheckMarkDimensions(VOID) רב 

פרמטרים

פונקציה זו יש ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר מציין את הגובה ואת הרוחב, בפיקסלים, של מפת סיביות של סימון ברירת המחדל. מכיל המילה הגבוהות הגובה. המילה נמוכה-סדר מכיל את רוחב.

ראה גם

מבט כולל תפריטים, תפריט פונקציות, SetMenuItemBitmaps

Index