הודעות העכבר

העכבר יוצרת אירוע קלט כאשר המשתמש מזיז את העכבר, או מקיש או משחרר את לחצן העכבר. המערכת ממירה אירועי קלט עכבר הודעות, שולח אותם תור הודעות של הליך המשנה המתאים. כאשר העכבר הודעות מוצבים מהר יותר מאשר הליך משנה ניתן לעבד אותן, המערכת מבטלת את כל פרט ההודעה האחרונה של העכבר.

חלון מקבל הודעה העכבר כאשר מתרחש אירוע העכבר כאשר הסמן נמצא בתוך גבולות החלון, או כאשר החלון יש ללכוד את העכבר. הודעות העכבר מחולקים לשתי קבוצות: לקוח אזור הודעות והודעות של אזור nonclient. בדרך כלל, יישום מעבד הודעות באזור הלקוח ומתעלם nonclient באזור ההודעות.

Index