ההודעה ואת הודעות של תור ההודעות

ההודעה הבאה נעשה עם הודעות ותורי הודעות.

WM_APP
WM_USER

Index