Nonqueued הודעות

Nonqueued הודעות נשלחות באופן מיידי להליך חלון היעד, ועוקף את תור הודעות המערכת ואת תור של הליך המשנה. בדרך כלל, המערכת שולחת הודעות nonqueued להודיע חלון של אירועים המשפיעים על זה. לדוגמה, כאשר המשתמש מפעיל את חלון יישום חדש, המערכת שולחת החלון סדרה של הודעות, לרבות WM_ACTIVATE, WM_SETFOCUS WM_SETCURSOR. הודעות אלה להודיע את החלון הוא הופעל, אשר קלט של לוח מקשים מופנה אל החלון, וכי סמן העכבר עבר בתוך גבולות החלון. הודעות nonqueued עלולה לגרום גם יישום הקורא לפונקציות מערכת מסוימות. לדוגמה, המערכת תשלח את ההודעה WM_WINDOWPOSCHANGED לאחר יישום משתמשת בפונקציה SetWindowPos כדי להזיז חלון.

Index