הודעות המוגדרות על-ידי יישום

יישום ליצור הודעות לשימוש על-ידי windows משלו או לקיים תקשורת עם חלונות תהליכים אחרים. אם יישום יוצר הודעות משלו, ההליך חלון שאינו מקבל אותם עליך לפענח את ההודעות ולספק העיבוד המתאים.

ערכי מזהה ההודעה נעשה כדלהלן:

Index