SetMessageExtraInfo

הפונקציה SetMessageExtraInfo מגדיר את מידע ההודעה המיותרים עבור הליך המשנה הנוכחי. מידע נוסף ההודעה הוא ערך 32 סיביות הגדרת היישום או מנהל ההתקן המשויך תור הודעות של הליך המשנה הנוכחי. יישום להשתמש בפונקציה GetMessageExtraInfo כדי לאחזר מידע ההודעה המיותרים של הליך משנה.

(LPARAM SetMessageExtraInfo LPARAM  lParam / / מוגדר על-ידי יישום ערך של 32 סיביות);
 

פרמטרים

lParam
מציין את הערך 32 סיביות כדי לשייך הליך המשנה הנוכחי.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא הערך הקודם של 32 סיביות.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.51 ואילך.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

הודעות ודיוקן תורי הודעות, הודעה ופונקציות תור ההודעות, GetMessageExtraInfo

Index