כתיבת לולאת הודעה ראשי

הלולאה המסר העיקרי של יישום MDI דומה לזו של יישום MDI ללא טיפול מקשי האצה. ההבדל הוא לולאת הודעה MDI קוראת לפונקציה TranslateMDISysAccel לפני בדיקת מקשי קיצור המוגדרים על-ידי יישום או לפני שיגור ההודעה.

הדוגמה הבאה מציגה את לולאת הודעה של יישום MDI אופייני.

בעוד (GetMessage (כח; msg, NULL (HWND), 0, 0)) {אם (!TranslateMDISysAccel (hwndMDIClient, & msg) & &!TranslateAccelerator (hwndFrame, hAccel, & msg))
    {TranslateMessage(&msg); 
        DispatchMessage(&msg); 
    } 
} 

 

הפונקציה TranslateMDISysAccel מתרגם WM_KEYDOWN הודעות הודעות WM_SYSCOMMAND ושולח אותם אל חלון המשנה של MDI הפעיל. אם ההודעה אינה הודעת מאיץ MDI, הפונקציה מחזירה FALSE, במקרה זה היישום משתמשת בפונקציה TranslateAccelerator כדי לקבוע אם כל אחד מקשי האצה המוגדר על-ידי היישום היו לחוצים. אם לא, הלולאה ומשגר להודעה ההליך המתאים בחלון.