LB_ADDFILE

יישום שולח הודעת LB_ADDFILE כדי להוסיף את שם הקובץ שצוין בתיבת רשימה המכילה פירוט ספריות.

LB_ADDFILE wParam = 0;                / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס lParam = lpszFilename (LPARAM) (LPCTSTR); / / שם של קובץ להוספה 

 

פרמטרים

lpszFilename
הערך של lParam. המצביע על שם הקובץ כדי להוסיף.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא מבוסס אפס אינדקס של הקובץ שנוסף או LB_ERR אם מתרחשת שגיאה.

הערות

תיבת הרשימה שאליה יתווסף lpszFilename חייבים היו מלאים על-ידי הפונקציה DlgDirList.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:מחייב גירסה 2.0 או גירסה מתקדמת יותר.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות רשימה, תיבת רשימה הודעות, DlgDirList, LB_ADDSTRING

Index