יצירת תיבת רשימה פשוטה

הדוגמה הבאה מדגימה כיצד פרוצדורה של תיבת הדו-שיח יוצר תיבת רשימה פשוטה וממלא אותו שמות האנשים בצוות סופטבול. כאשר נבחר שם ברשימה, מידע נוסף על הנגן מוצג בתיבת הדו-שיח. האיור הבא מציג את תיבת הדו-שיח.

תיבת הרשימה יש את סגנון LBS_STANDARD, שילוב של LBS_SORT, LBS_NOTIFY, WS_VSCROLL, WS_BORDER. הקוד אתחול תיבת הדו-שיח בעת עיבוד הודעת WM_INITDIALOG . עבור כל שם המופיע בתיבת הרשימה, הקוד שולח הודעת LB_ADDSTRING לתיבת הרשימה. על-ידי עיבוד הודעה LBN_SELCHANGE , הקוד גם ניהול מעקב אחר הפעמים כאשר הבחירה משתנה.

#define BUFFER MAX_PATH 
 
#define NAMELENGTH 15 
#define POSITIONLENGTH 20 
#define TEAMSIZE 15 
 
typedef struct 
{ 
  TCHAR tchName[NAMELENGTH]; 
  TCHAR tchPosition[POSITIONLENGTH]; 
  int nGamesPlayed; 
  int nInningsPlayed; 
  double xBattingAverage; 
  TCHAR tchFoodName[NAMELENGTH]; 
} Player; 
 
Player Roster[] = 
{ 
    {"Alan", "Center field", 17, 56, .375, "Cannelloni"}, 
    {"Colin", "Pitcher", 26, 96, .456, "Lefse"}, 
    {"Cindy", "Second base", 13, 58, .207, "Tequila"}, 
    {"Dave", "First base", 28, 138, .508, "Suds"}, 
    {"David", "Center field", 18, 101, .612, "Bok Choy"} 
    {"Jack", "Pitcher", 27, 110, .542, "Animal Crackers"}, 
    {"Julie", "Right field", 22, 101, .509, "Mashed Potatoes"}, 
    {"Karen", "Second base", 26, 140, .238, "Pez"}, 
    {"Kathie", "Left field", 26, 127, .353, "Baba Ganouj"}, 
    {"Matt", "Shortstop", 24, 112, .579, "Oats"}, 
    {"Miriam", "Right field", 24, 112, .393, "Zotz"}, 
    {"Pete", "Shortstop", 26, 90, .608, "Beet"}, 
    {"Seth", "Center field", 20, 76, .407, "Otter Pop"}, 
    {"Suzanna", "Catcher", 16, 53, .286, "Toast"}, 
    {"Wendy", "Third base", 25, 154, .493, "Ham"}, 
  }; 
 
BOOL APIENTRY DlgTeamProc( 
  HWND hDlg,      // window handle to dialog box 
  UINT message,     // type of message 
  UINT wParam,     // message-specific information 
  LONG lParam)     // message-specific information 
{ 
  TCHAR tchBuffer[BUFFER]; 
  int nItem; 
  int i; 
  HWND hwndList; 
 
  switch (message) 
  { 
    case WM_INITDIALOG: 
    { 
      hwndList = GetDlgItem(hDlg, IDL_SOFTBALL); 
 
      // Initialize the list box (fill it with player names). 
 
      for (i = 0; i < TEAMSIZE; i++) 
      { 
        SendMessage(hwndList, LB_ADDSTRING, 0, 
          (LPARAM) Roster[i].tchName); 
        SendMessage(hwndList, LB_SETITEMDATA, i, (LPARAM) i); 
      } 
      SetFocus(hwndList); 
      return FALSE; 
    } 
 
    case WM_COMMAND: 
      switch (LOWORD(wParam)) 
      { 
        case IDL_SOFTBALL: 
          switch (HIWORD(wParam)) 
          { 
            case LBN_SELCHANGE: 
 
              // Show the selected player's statistics. 
 
              hwndList = GetDlgItem(hDlg, IDL_SOFTBALL); 
              nItem = SendMessage(hwndList, LB_GETCURSEL, 
                0, 0); 
              i = SendMessage(hwndList, LB_GETITEMDATA, 
                nItem, 0); 
 
              SetDlgItemText(hDlg, IDS_POS, 
                Roster[i].tchPosition); 
              SetDlgItemText(hDlg, IDS_GAME, 
                _itoa(Roster[i].nGamesPlayed, 
                tchBuffer, 10)); 
              SetDlgItemText(hDlg, IDS_INN, 
                _itoa(Roster[i].nInningsPlayed, 
                tchBuffer, 10)); 
              SetDlgItemText(hDlg, IDS_BA, 
                _gcvt(Roster[i].xBattingAverage, 
                3, tchBuffer)); 
              SetDlgItemText(hDlg, IDS_FOOD, 
                Roster[i].tchFoodName); 

              return TRUE; 
          } 
          break; 
 
        case IDOK: 
        case IDCANCEL: 
 
         // Destroy the dialog box. 
 
         EndDialog(hDlg, TRUE); 
         return TRUE; 
 
        default: 
         return FALSE; 
      } 
 
    default: 
      return FALSE; 
  } 
} 
 

Index