LB_GETHORIZONTALEXTENT

יישום שולח הודעת LB_GETHORIZONTALEXTENT כדי לאחזר מתיבת רשימה הרוחב, בפיקסלים, שבו תיבת הרשימה ניתן לגלול אופקית (רוחב לגלילה) אם בתיבת רשימה יש פס גלילה אופקי.

LB_GETHORIZONTALEXTENT wParam = 0; / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס lParam = 0; / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס 

 

פרמטרים

הודעה זו כוללת ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא לגלילה הרוחב, בפיקסלים, של תיבת רשימה.

הערות

כדי להגיב על הודעה LB_GETHORIZONTALEXTENT, תיבת הרשימה חייב הוגדרו בסגנון WS_HSCROLL.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות רשימה, הודעות בתיבת רשימה, LB_SETHORIZONTALEXTENT

Index