GetActiveWindow

הפונקציה GetActiveWindow מאחזרת את נקודת האחיזה של חלון לחלון הפעיל המשויך תור של הליך המשנה הקורא.

HWND GetActiveWindow(VOID) 

פרמטרים

פונקציה זו יש ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא נקודת האחיזה על החלון הפעיל המשויכים תור הודעות של הליך הקריאה. אחרת, הערך המוחזר הוא NULL.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל על לוח המקשים קלט, בפונקציות קלט של לוח מקשים, SetActiveWindow

Index