GetKBCodePage

הערהnbsp; פונקציה זו הוא מיושן. השתמש GetOEMCP הפונקציה כדי לאחזר את מזהה דף קוד של OEM עבור המערכת.

הפונקציה GetKBCodePage מחזירה הקידוד הנוכחי.

UINT GetKBCodePage(VOID) 

פרמטרים

פונקציה זו יש ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא מזהה דף קוד יצרן הציוד המקורי, או שהוא מזהה ברירת המחדל אם ערך הרישום אינו קריא. לקבלת רשימה של מזהי הקידוד של יצרן הציוד המקורי, ראה GetOEMCP.

ראה גם

מבט כולל על לוח המקשים קלט, בפונקציות קלט של לוח מקשים, GetACP, GetOEMCP

Index