הצגת קלט של לוח מקשים

הדוגמה בסעיף זה מראה כיצד יישום יכול לקבל תווים מלוח המקשים, להציג אותם באזור הלקוח של חלון ולעדכן את המיקום של סימן הכניסה עם כל תו שהוקלד. הוא גם מדגים כיצד להעביר את סימן caret בתגובה חץ שמאלה, חץ ימינה, בית וסיום הקשות, ומראה איך לסמן טקסט נבחר בתגובה shift + חץ ימינה צירוף מקשים.

במהלך עיבוד ההודעה WM_CREATE , ההליך חלון המוצג בדוגמה מקצה מאגר 64 K לאחסון קלט של לוח מקשים. היא גם מאחזרת את מדדי גופן הטעון כעת, שומר את הגובה ואת הרוחב הממוצע התווים בגופן. הגובה ואת הרוחב משמשים מעבד את ההודעה WM_SIZE כדי לחשב את אורך הקו ואת המספר המרבי של שורות, בהתבסס על הגודל של אזור הלקוח.

ההליך חלון יוצר, מציג סימן הכניסה בעת עיבוד הודעת WM_SETFOCUS . הוא מסתיר ומחיקת סימן הכניסה בעת עיבוד הודעת WM_KILLFOCUS.

בעת עיבוד הודעה WM_CHAR , הפרוצדורה של חלון מציגה תווים, מאחסן אותם במאגר הקלט ומעדכן את מיקום סימן caret. ההליך חלון ממיר גם תווי טאב ארבעה תווים עוקבים שטח. Backspace, מהארגומנט ותווים escape להפיק צפצוף, אך לא יעובדו אחרת.

ההליך חלון מבצע שמאלה, ימינה, הקצה והתנועות הביתית באמצעות סימן הכניסה בעת עיבוד הודעת WM_KEYDOWN . בעת עיבוד פעולה מקש החץ ימינה, ההליך חלון בודק את המצב של מקש shift ובוחר, אם הוא למטה, את התו שמימין סימן הכניסה כמו סימן הכניסה מועבר.

הערה הקוד הבא נכתב כך אותו ניתן להדר כ- Unicode או כ- ANSI. אם קוד המקור מגדירה UNICODE, מחרוזות מטופלים כמו תווי Unicode; אחרת, הם מטופלים כפריטי תווי ANSI.

#define BUFSIZE 65535 
#define SHIFTED 0x8000 
 
LONG APIENTRY MainWndProc(HWND hwndMain, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
  HDC hdc;          // handle to device context 
  TEXTMETRIC tm;       // structure for text metrics 
  static DWORD dwCharX;   // average width of characters 
  static DWORD dwCharY;   // height of characters 
  static DWORD dwClientX;  // width of client area 
  static DWORD dwClientY;  // height of client area 
  static DWORD dwLineLen;  // line length 
  static DWORD dwLines;   // text lines in client area 
  static int nCaretPosX = 0; // horizontal position of caret 
  static int nCaretPosY = 0; // vertical position of caret 
  static int nCharWidth = 0; // width of a character 
  static int cch = 0;    // characters in buffer 
  static int nCurChar = 0;  // index of current character 
  static PTCHAR pchInputBuf; // address of input buffer 
  int i, j;         // loop counters 
  int cCR = 0;        // count of carriage returns 
  int nCRIndex = 0;     // index of last carriage return 
  int nVirtKey;       // virtual-key code 
  TCHAR szBuf[128];     // temporary buffer 
  TCHAR ch;         // current character 
  PAINTSTRUCT ps;      // required by BeginPaint 
  RECT rc;          // output rectangle for DrawText 
  SIZE sz;          // string dimensions 
  COLORREF crPrevText;    // previous text color 
  COLORREF crPrevBk;     // previous background color 
 
  switch (uMsg) 
  { 
    case WM_CREATE: 
 
      // Get the metrics of the current font. 
 
      hdc = GetDC(hwndMain); 
      GetTextMetrics(hdc, &tm); 
      ReleaseDC(hwndMain, hdc); 
 
      // Save the average character width and height. 
 
      dwCharX = tm.tmAveCharWidth; 
      dwCharY = tm.tmHeight; 
 
      // Allocate a buffer to store keyboard input. 
 
      pchInputBuf = (LPTSTR) GlobalAlloc(GPTR, 
        BUFSIZE * sizeof(TCHAR)); 
      return 0; 
 
    case WM_SIZE: 
 
      // Save the new width and height of the client area. 
 
      dwClientX = LOWORD(lParam); 
      dwClientY = HIWORD(lParam); 
 
      // Calculate the maximum width of a line and the 
      // maximum number of lines in the client area. 
      
      dwLineLen = dwClientX - dwCharX; 
      dwLines = dwClientY / dwCharY; 
      break; 
 
 
    case WM_SETFOCUS: 
 
      // Create, position, and display the caret when the 
      // window receives the keyboard focus. 
 
      CreateCaret(hwndMain, (HBITMAP) 1, 0, dwCharY); 
      SetCaretPos(nCaretPosX, nCaretPosY * dwCharY); 
      ShowCaret(hwndMain); 
      break; 
 
    case WM_KILLFOCUS: 
 
      // Hide and destroy the caret when the window loses the 
      // keyboard focus. 
 
      HideCaret(hwndMain); 
      DestroyCaret(); 
      break; 
 
    case WM_CHAR: 
      switch (wParam) 
      { 
        case 0x08: // backspace 
        case 0x0A: // linefeed 
        case 0x1B: // escape 
          MessageBeep(0xFFFFFFFF); 
          return 0; 
 
        case 0x09: // tab 
 
          // Convert tabs to four consecutive spaces. 
 
          for (i = 0; i < 4; i++) 
            SendMessage(hwndMain, WM_CHAR, 0x20, 0); 
          return 0; 
 
        case 0x0D: // carriage return 
 
          // Record the carriage return and position the 
          // caret at the beginning of the new line. 
 
          pchInputBuf[cch++] = 0x0D; 
          nCaretPosX = 0; 
          nCaretPosY += 1; 
          break; 
 
        default:  // displayable character 
 
          ch = (TCHAR) wParam; 
          HideCaret(hwndMain); 
 
          // Retrieve the character's width and output 
          // the character. 
 
          hdc = GetDC(hwndMain); 
          GetCharWidth32(hdc, (UINT) wParam, (UINT) wParam, 
            &nCharWidth); 
          TextOut(hdc, nCaretPosX, nCaretPosY * dwCharY, 
            &ch, 1); 
          ReleaseDC(hwndMain, hdc); 
 
          // Store the character in the buffer. 
 
          pchInputBuf[cch++] = ch; 
 
          // Calculate the new horizontal position of the 
          // caret. If the position exceeds the maximum, 
          // insert a carriage return and move the caret 
          // to the beginning of the next line. 
 
          nCaretPosX += nCharWidth; 
          if ((DWORD) nCaretPosX > dwLineLen) 
          { 
            nCaretPosX = 0; 
            pchInputBuf[cch++] = 0x0D; 
            ++nCaretPosY; 
          } 
          nCurChar = cch; 
          ShowCaret(hwndMain); 
          break; 
      } 
      SetCaretPos(nCaretPosX, nCaretPosY * dwCharY); 
      break; 
 
    case WM_KEYDOWN: 
      switch (wParam) 
      { 
        case VK_LEFT:  // LEFT ARROW 
 
          // The caret can move only to the beginning of 
          // the current line. 
 
          if (nCaretPosX > 0) 
          { 
            HideCaret(hwndMain); 
 
            // Retrieve the character to the left of 
            // the caret, calculate the character's 
            // width, then subtract the width from the 
            // current horizontal position of the caret 
            // to obtain the new position. 
 
            ch = pchInputBuf[--nCurChar]; 
            hdc = GetDC(hwndMain); 
            GetCharWidth32(hdc, ch, ch, &nCharWidth); 
            ReleaseDC(hwndMain, hdc); 
            nCaretPosX = max(nCaretPosX - nCharWidth, 
              0); 
            ShowCaret(hwndMain); 
          } 
          break; 
 
        case VK_RIGHT: // RIGHT ARROW 
 
          // Caret moves to the right or, when a carriage 
          // return is encountered, to the beginning of 
          // the next line. 
 
          if (nCurChar < cch) 
          { 
            HideCaret(hwndMain); 
 
            // Retrieve the character to the right of 
            // the caret. If it's a carriage return, 
            // position the caret at the beginning of 
            // the next line. 
 
            ch = pchInputBuf[nCurChar]; 
            if (ch == 0x0D) 
            { 
              nCaretPosX = 0; 
              nCaretPosY++; 
            } 
 
            // If the character isn't a carriage 
            // return, check to see whether the SHIFT 
            // key is down. If it is, invert the text 
            // colors and output the character. 
 
            else 
            { 
              hdc = GetDC(hwndMain); 
              nVirtKey = GetKeyState(VK_SHIFT); 
              if (nVirtKey & SHIFTED) 
              { 
                crPrevText = SetTextColor(hdc, 
                  RGB(255, 255, 255)); 
                crPrevBk = SetBkColor(hdc, 
                  RGB(0,0,0)); 
                TextOut(hdc, nCaretPosX, 
                  nCaretPosY * dwCharY, 
                  &ch, 1); 
                SetTextColor(hdc, crPrevText); 
                SetBkColor(hdc, crPrevBk); 
              } 
 
              // Get the width of the character and 
              // calculate the new horizontal 
              // position of the caret. 
 
              GetCharWidth32(hdc, ch, ch, &nCharWidth); 
              ReleaseDC(hwndMain, hdc); 
              nCaretPosX = nCaretPosX + nCharWidth; 
            } 
            nCurChar++; 
            ShowCaret(hwndMain); 
            break; 
          } 
          break; 
 
        case VK_UP:   // UP ARROW 
        case VK_DOWN:  // DOWN ARROW 
          MessageBeep(0xFFFFFFFF); 
          return 0; 
 
        case VK_HOME:  // HOME 
 
          // Set the caret's position to the upper left 
          // corner of the client area. 
 
          nCaretPosX = nCaretPosY = 0; 
          nCurChar = 0; 
          break; 
 
        case VK_END:  // END 
 
          // Move the caret to the end of the text. 
 
          for (i=0; i < cch; i++) 
          { 
            // Count the carriage returns and save the 
            // index of the last one. 
 
            if (pchInputBuf[i] == 0x0D) 
            { 
              cCR++; 
              nCRIndex = i + 1; 
            } 
          } 
          nCaretPosY = cCR; 
 
          // Copy all text between the last carriage 
          // return and the end of the keyboard input 
          // buffer to a temporary buffer. 
 
          for (i = nCRIndex, j = 0; i < cch; i++, j++) 
            szBuf[j] = pchInputBuf[i]; 
          szBuf[j] = TEXT('\0'); 
 
          // Retrieve the text extent and use it 
          // to set the horizontal position of the 
          // caret. 
 
          hdc = GetDC(hwndMain); 
          GetTextExtentPoint32(hdc, szBuf, lstrlen(szBuf), 
            &sz); 
          nCaretPosX = sz.cx; 
          ReleaseDC(hwndMain, hdc); 
          nCurChar = cch; 
          break; 
 
        default: 
          break; 
      } 
      SetCaretPos(nCaretPosX, nCaretPosY * dwCharY); 
      break; 
 
    case WM_PAINT: 
      if (cch == 0)    // nothing in input buffer 
        break; 
 
      hdc = BeginPaint(hwndMain, &ps); 
      HideCaret(hwndMain); 
 
      // Set the clipping rectangle, and then draw the text 
      // into it. 
 
      SetRect(&rc, 0, 0, dwLineLen, dwClientY); 
      DrawText(hdc, pchInputBuf, -1, &rc, DT_LEFT); 
 
      ShowCaret(hwndMain); 
      EndPaint(hwndMain, &ps); 
      break; 
    
    // Process other messages. 
    
    case WM_DESTROY: 
      PostQuitMessage(0); 
 
      // Free the input buffer. 
 
      GlobalFree((HGLOBAL) pchInputBuf); 
      UnregisterHotKey(hwndMain, 0xAAAA); 
      break; 
 
    default: 
      return DefWindowProc(hwndMain, uMsg, wParam, lParam); 
  } 
  return NULL; 
} 
 

Index