הודעות מקש האצה בלוח המקשים

ההודעות הבאות נעשה עם מאיצים.

WM_COMMAND
WM_INITMENU
WM_INITMENUPOPUP
WM_MENUCHAR
WM_MENUSELECT
WM_SYSCHAR
WM_SYSCOMMAND

Index