עיבוד ההודעות WM_COMMAND

כאשר נעשה שימוש במאיץ, החלון שצוין בהפונקציה TranslateAccelerator מקבלת הודעה WM_COMMAND או WM_SYSCOMMAND . המילה מסדר נמוך של הפרמטר wParam מכיל את המזהה של המאיץ. ההליך חלון בוחן את מזהה כדי לקבוע את מקור ההודעה WM_COMMAND ואת תהליך ההודעה בהתאם.

בדרך כלל, אם מאיץ מתאימה לפריט התפריט ביישום, האצה, פריט התפריט מוקצה אותו מזהה. אם עליך לדעת אם הודעה WM_COMMAND נתונה נוצר על ידי מאיץ או פריט תפריט, באפשרותך לבחון את המילה הגבוהות של הפרמטר wParam . אם מאיץ להפיק את ההודעה, המילה הגבוהות הוא 1; אם פריט תפריט להפיק את ההודעה, המילה הגבוהות הוא 0.

Index