עיבוד תמלילים פשוט עם פקד עריכה

הדוגמה הבאה מיישם פונקציונליות של מעבד תמלילים פשוט על-ידי מילוי אזור הלקוח של חלון עם פקד עריכה מרובי שורות. המערכת באופן אוטומטי מבצעת פעולות גלישת מילה עבור פקד עריכה זה ומטפל גם העיבוד של פס הגלילה האנכי (נוצר על-ידי ציון ES_AUTOVSCROLL בקריאה לפונקציה של createwindow ליצירת ). ההודעה WM_COMMAND מעבד פריטי תפריט; הם מאפשרים למשתמש לבטל את הפעולה הקודמת, לגזור או העתקת בחירות ללוח, הדבקת טקסט מהלוח ולמחוק את הבחירה הנוכחית.

LONG APIENTRY MainWndProc( 
HWND hwnd,        // window handle 
UINT message,       // type of message 
WPARAM wParam,      // additional information 
LPARAM lParam)      // additional information 
{ 
  static HWND hwndEdit; 
 
  CHAR lpszTrouble[] = "When in the Course of human Events " 
             "it becomes necessary for one People " 
             "to dissolve the Political Bands which " 
             "have connected them with another, and " 
             "to assume among the Powers of the " 
             "Earth, the separate and equal Station " 
             "to which the Laws of Nature and of " 
             "Nature's God entitle them, a decent " 
             "Respect to the Opinions of Mankind " 
             "requires that they should declare the " 
             "causes which impel them to the " 
             "Separation. "; 
 
  switch (message) 
  { 
    case WM_CREATE: 
      hwndEdit = CreateWindow( 
        "EDIT",   // predefined class 
        NULL,    // no window title 
        WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | 
          ES_LEFT | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL, 
        0, 0, 0, 0, // set size in WM_SIZE message 
        hwnd,    // parent window 
        (HMENU) ID_EDITCHILD, // edit control ID 
        (HINSTANCE) GetWindowLong(hwnd, GWL_HINSTANCE), 
        NULL);        // pointer not needed 
 
       // Add text to the window. 
 
       SendMessage(hwndEdit, WM_SETTEXT, 0, 
        (LPARAM) lpszTrouble); 
 
      return 0; 
 
    case WM_COMMAND: 
      switch (wParam) 
      { 
        case IDM_EDUNDO: 

          // Send WM_UNDO only if there is something 
          // to be undone. 
 
          if (SendMessage(hwndEdit, EM_CANUNDO, 0, 0)) 
            SendMessage(hwndEdit, WM_UNDO, 0, 0); 
          else 
          {
            MessageBox(hwndEdit, 
              "Nothing to undo.", 
              "Undo notification", MB_OK); 
          }
          break; 
 
        case IDM_EDCUT: 
          SendMessage(hwndEdit, WM_CUT, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_EDCOPY: 
          SendMessage(hwndEdit, WM_COPY, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_EDPASTE: 
          SendMessage(hwndEdit, WM_PASTE, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_EDDEL: 
          SendMessage(hwndEdit, WM_CLEAR, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_PASSWORD: 
          DialogBox(hinst, // current instance 
            "PassBox",  // resource to use 
             hwnd,    // parent handle 
             (DLGPROC) PassProc); 
          break; 
 
        case IDM_WRAP: 
          SendMessage(hwndEdit, 
            EM_SETWORDBREAKPROC, 
            (WPARAM) 0, 
            (LPARAM) (EDITWORDBREAKPROC) WordBreakProc); 
          SendMessage(hwndEdit, 
            EM_FMTLINES, 
            (WPARAM) TRUE, 
            (LPARAM) 0); 
          SendMessage(hwndEdit, 
            EM_SETSEL, 
            0, -1); // select all text 
          SendMessage(hwndEdit, WM_CUT, 0, 0); 
          SendMessage(hwndEdit, WM_PASTE, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_ABOUT: 
          DialogBox(hinst, // current instance 
            "AboutBox", // resource to use 
             hwnd,    // parent handle 
             (DLGPROC) About); 
          break; 
 
        default: 
          return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam); 
      } 
      break; 
 
    case WM_SETFOCUS: 
      SetFocus(hwndEdit); 
      return 0; 
 
    case WM_SIZE: 
 
      // Make the edit control the size of the window's 
      // client area. 
 
      MoveWindow(hwndEdit, 
        0, 0,      // starting x- and y-coordinates 
        LOWORD(lParam), // width of client area 
        HIWORD(lParam), // height of client area 
        TRUE);     // repaint window 
      return 0; 
 
    case WM_DESTROY: 
      PostQuitMessage(0); 
      return 0; 
 
    default: 
      return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam); 
  } 
  return NULL; 
} 
 

Index