Confining סמן

הדוגמה הבאה מגבילה את הסמן לחלון היישום ולאחר מכן משחזר את הסמן לחלון הקודם שלו. הדוגמה משתמשת בפונקציה GetClipCursor כדי להקליט את האזור בו ניתן להזיז הסמן, ClipCursor לפעול כדי להגביל ולשחזר את הסמן.

RECT rcClip;      / חדשה / אזור עבור ClipCursor
RECT rcOldClip;    / / הקודם אזור עבור ClipCursor
 
/ / להקליט את האזור שבו ניתן להזיז הסמן. 
 
GetClipCursor(amp;rcOldClip); 
 
/ / לקבל את המידות של חלון היישום. 
 
GetWindowRect (hwnd, & rcClip); 
 
/ / להגביל את הסמן לחלון של היישום. 
 
ClipCursor(&rcClip); 
 
  / / / / עיבוד קלט מהסמן חיכוכים. 
  / / / / שחזור הסמן לאזור הקודם שלו. 
 
ClipCursor(&rcOldClip) 

 

מכיוון הסמן אחד בלבד בכל פעם זמין במערכת, יישום מגבילה את הסמן עליך לשחזר את הסמן לפני שבידיה פקד לחלון אחר.

Index