הודעות בקרה

ההודעות הבאות נעשה עם פקדים.

WM_GETFONT
WM_SETFONT

Index