GetOpenFileName

הפונקציה GetOpenFileName יוצרת של פתח נפוצות תיבת דו-שיח המאפשרת למשתמש לציין את הכונן ספריה, שם קובץ או ערכת קבצים כדי לפתוח.

(BOOL GetOpenFileName LPOPENFILENAME  lpofn / / כתובת של מבנה עם אתחול / / נתונים);
 

פרמטרים

lpofn
מצביע למבנה הפרמטר OPENFILENAME המכיל מידע המשמש כדי לאתחל את תיבת הדו-שיח. כאשר חוזר GetOpenFileName , מבנה זה מכיל מידע אודות בחירת קובץ של המשתמש.

להחזיר ערכים

אם המשתמש מציין שם קובץ ולוחץ על לחצן אישור , הערך המוחזר הוא שונה מאפס. מאגר הצביע על-ידי חבר lpstrFile של מבנה הפרמטר OPENFILENAME מכיל את הנתיב המלא ואת שם הקובץ שצוין על-ידי המשתמש.

אם המשתמש מבטל או סוגר את תיבת הדו-שיח פתח או שתתרחש שגיאה, הערך המוחזר הוא אפס. כדי לקבל מידע שגיאות מורחב, לבצע קריאה לפונקציה CommDlgExtendedError , אשר יכול להחזיר את אחד הערכים הבאים:

CDERR_FINDRESFAILURE CDERR_NOHINSTANCE
CDERR_INITIALIZATION CDERR_NOHOOK
CDERR_LOCKRESFAILURE CDERR_NOTEMPLATE
CDERR_LOADRESFAILURE CDERR_STRUCTSIZE
CDERR_LOADSTRFAILURE FNERR_BUFFERTOOSMALL
CDERR_MEMALLOCFAILURE FNERR_INVALIDFILENAME
CDERR_MEMLOCKFAILURE FNERR_SUBCLASSFAILURE

הערות

החל מ- Windows 95 ו- Windows NT גירסה 4.0, ברירת המחדל בתיבת הדו-שיח פתיחה מספק תכונות ממשק משתמש דומה ל- Windows Explorer. באפשרותך לספק פרוצדורת hook OFNHookProc עבור תיבת הדו-שיח בסגנון Explorer פתוח . כדי להפעיל את השגרה הוו, הגדרת דגלים OFN_EXPLORER ו- OFN_ENABLEHOOK החבר בדגלים של מבנה הפרמטר OPENFILENAME , ציין את הכתובת של ההליך הוו חבר lpfnHook.

Windows 95 ו- Windows NT ממשיכים לתמוך העתיקה-הסגנון בתיבת הדו-שיח פתיחה עבור יישומים שאינם מעוניינים לשמור על ממשק משתמש עקבי עם Windows 3.1 או ממשק המשתמש של Windows NT 3.51. כדי להציג בסגנון הישן בתיבת הדו-שיח פתיחה , לאפשר פרוצדורת hook OFNHookProcOldStyle ולהבטיח הדגל OFN_EXPLORER מוגדר לא.

כדי להציג תיבת דו-שיח המאפשרת למשתמש לבחור ספריה במקום קובץ, יש לקרוא SHBrowseForFolder הפונקציה.

חלונות CE: לא כל חברי המבנה הפרמטר OPENFILENAME מוגדרים ב- Windows CE. לקבלת מידע אודות חברי מוגדר, ראה את נושא הפניה עבור מבנה הפרמטר OPENFILENAME.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על commdlg.h.
ייבוא ספריית:השתמש comdlg32.lib.
Unicode:מיושם על גירסאות Unicode ו- ANSI ב- Windows NT.

ראה גם

סקירה נפוצות על תיבת הדו-שיח ספריית פונקציות נפוצות בתיבת הדו-שיח, CommDlgExtendedError, GetSaveFileName, OFNHookProc , OFNHookProcOldStyle, הפרמטר OPENFILENAME, SHBrowseForFolder

Index