מבנים תיבת דו-שיח נפוצות

המבנים הבאים משמשים עם תיבות הדו-שיח המשותפות.

CHOOSECOLOR
CHOOSEFONT
DEVNAMES
FINDREPLACE
הפרמטר OPENFILENAME
OFNOTIFY
PAGESETUPDLG
PRINTDLG
PRINTDLGEX
PRINTPAGERANGE