CB_RESETCONTENT

יישום שולח הודעה CB_RESETCONTENT כדי להסיר את כל הפריטים בתיבת הרשימה ולערוך פקד של תיבה משולבת.

CB_RESETCONTENT wParam = 0;     / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס lParam = 0;     / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס 

 

פרמטרים

הודעה זו כוללת ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הודעה זו מחזירה תמיד CB_OKAY.

הערות

אם אתה יוצר את התיבה המשולבת בסגנון שצוירו על-ידי הבעלים, אך ללא סגנון CBS_HASSTRINGS, הבעלים של התיבה המשולבת מקבל הודעה WM_DELETEITEM עבור כל פריט בתיבה המשולבת.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות משולבות, משולבת תיבת הודעות, CB_DELETESTRING, WM_DELETEITEM

Index