CB_GETHORIZONTALEXTENT

יישום שליחת ההודעה CB_GETHORIZONTALEXTENT כדי לאחזר מתוך תיבה משולבת הרוחב, בפיקסלים, שבו תיבת הרשימה ניתן לגלול אופקית (רוחב לגלילה). זה חל רק אם בתיבת רשימה יש פס גלילה אופקי.

CB_GETHORIZONTALEXTENT wParam = 0;     / / אינו בשימוש, חייב להיות אפס lParam = 0;     / / אינו בשימוש, חייב להיות אפס 

 

פרמטרים

הודעה זו כוללת ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא הרוחב לגלילה, בפיקסלים.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 4.0 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות משולבות, הודעות בתיבת המשולבת, CB_SETHORIZONTALEXTENT

Index