CBN_DBLCLK

CBN_DBLCLK הודעה נשלחת כאשר המשתמש לוחץ פעמיים במחרוזת תיבת הרשימה של תיבה משולבת. חלון האב של התיבה המשולבת מקבל הודעה זו באמצעות הודעה WM_COMMAND.

CBN_DBLCLK idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / תיבה המזהה של המשולבת hwndComboBox = lParam (HWND);       / / לטפל לתיבה משולבת 

 

הערות

הודעת דיווח זה מתרחש רק עבור תיבה משולבת עם סגנון CBS_SIMPLE. בתיבה משולבת עם סגנון CBS_DROPDOWN או CBS_DROPDOWNLIST, לחיצה כפולה אינו יכול להתרחש מכיוון לחיצה בודדת סוגר את תיבת רשימה.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:מחייב גירסה 2.0 או גירסה מתקדמת יותר.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות משולבות, משולבת תיבת הודעות, CBN_SELCHANGE, WM_COMMAND

Index