Subclassing תיבה משולבת

סעיף זה מדגים כיצד כדי לתתי משולבת תיבות כך שהיישום שלך יכול להשתמש בהם מחוץ תיבת דו-שיח. הדוגמה ביצירת כלים תיבה משולבת מציגה את ההליך החלון עבור חלון סרגל כלים המכיל שתי תיבות משולבות. על-ידי subclassing פקדי עריכה בתוך תיבות משולבות, חלון סרגל הכלים מיירט טאב, הזן, ואת מפתחות esc אם לא ייכללו.

האיור הבא מציג חלון סרגל הכלים.

Index