הפעלת תכונת נגישות מוכללות

קטע הקוד הבא משתמש SystemParametersInfo הפונקציה כדי להפוך את התכונה מקשי סינון

מועדון הכדורגל של מקשי סינון; 
BOOL bSuccess; 
 
/ / למלא את החברים של מבנה מקשי סינון. 
 
fk.cbSize = sizeof(FILTERKEYS); 
fk.dwFlags = (FKF_FILTERKEYSON | FKF_HOTKEY&ACTIVE | 
            FKF_AVAILABLE | FKF_HOTKEYSOUND | FKF_CLICKON); 
fk.iWaitMSec = 1000; 
fk.iDelayMSec = 1000; 
fk.iRepeatMSec = 500; 
fk.iBounceMSec = 0; 
 
/ / לקרוא SystemParametersInfo עם הדגל SPI_SETFILTERKEYS. 
 
bSuccess = SystemParametersInfo (SPI_SETFILTERKEYS / 0, כח (LPVOID); מועדון הכדורגל, 0) 

 

Index