Microsoft Foundation Class Library ve Şablonlar

   Microsoft Foundation Classes ve Şablonlar

   Microsoft Foundation Class Library

      Microsoft Foundation Class Library

      Sınıf kitaplığ?başvurusu

         Sınıf kitaplığ?başvurusu

         Hiyerarşi çizelgesi

            Hiyerarşisi grafikte Kategoriler

         Sınıf kitaplığ?genel bakış

            Hakkında Microsoft Foundation Classes

               Genel sınıf tasarım felsefesi

               Uygulama çerçevesi

               C dili API ilişkisi

               Kategoriye göre sınıf özeti

            Root Class: CObject

            Mfc Application Architecture sınıflar

               Uygulama ve konu destek sınıflar

               Komut yönlendirme sınıflar

               Belge sınıflar

               Görüntüleme sınıflar?(Mimarlık)

               Kare pencere sınıflar?(Mimarlık)

               Belge şablon sınıflar

            Pencere, iletişim ve denetim sınıflar

               Kare pencere sınıflar?(Windows)

               Görüntüleme sınıflar?(Windows)

               İletişim kutusunda sınıflar

               Denetim sınıf

               Denetim çubuğunda sınıflar

            Çizim ve yazdırma sınıflar

               Çıkış (aygıt içerik) sınıflar

               Çizim ara?sınıflar

            Basit veri tür?sınıflar

            Dizi, liste ve harita sınıflar

               Şablon sınıflar?diziler, listeleri ve haritalar

               Kullanıma hazır Array sınıf

               Kullanıma hazır liste sınıflar

               Kullanıma hazır harita sınıflar

            Dosya ve veritaban?sınıf

               Dosya g/?sınıflar

               Dao sınıflar

               Odbc sınıflar

            Internet ve a?sınıflar

               ISAPI sınıflar

               Windows Sockets sınıf

               Win32 Internet sınıflar

            Ole sınıf

               Ole kapsayıc?sınıflar

               Ole sunucusu sınıflar

               Ole sürükle ve bırak ve veri aktarım sınıflar

               Ole ortak iletişim dersleri

               Ole Otomasyon sınıflar

               Ole denetimi sınıflar

               Etkin belge sınıflar

               Ole ile ilgili dersleri

            Hata ayıklama ve Exception sınıflar

               Hata ayıklama destek sınıflar

               Özel sınıflar

         CAnimateCtrl

            CAnimateCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               AnimateCtrl

               lose

               reate

               pen

               lay

               eek

               top

         CArchive

            CArchive sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               bort

               Archive

               lose

               lush

               etFile

               etObjectSchema

               sBufferEmpty

               sLoading

               sStoring

               apObject

               ead

               eadClass

               eadObject

               eadString

               erializeClass

               etLoadParams

               etObjectSchema

               etStoreParams

               rite

               riteClass

               riteObject

               riteString

            Operatörler

               perator

               perator >>

            Veri üyeleri

               _pDocument

         CArchiveException

            CArchiveException sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ArchiveException

            Veri üyeleri

               _cause

         CArray

            CArray sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               dd

               ppend

               Array

               opy

               lementAt

               reeExtra

               etAt

               etData

               etSize

               etUpperBound

               nsertAt

               emoveAll

               emoveAt

               etAt

               etAtGrow

               etSize

            Operatörler

               perator]

         CAsyncMonikerFile

            CAsyncMonikerFile sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               AsyncMonikerFile

               lose

               reateBindStatusCallback

               etBindInfo

               etBinding

               etFormatEtc

               etPriority

               nDataAvailable

               nLowResource

               nProgress

               nStartBinding

               nStopBinding

               pen

         CAsyncSocket

            CAsyncSocket sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ccept

               syncSelect

               ttach

               ind

               AsyncSocket

               lose

               onnect

               reate

               etach

               romHandle

               etLastError

               etPeerName

               etSockName

               etSockOpt

               OCtl

               isten

               nAccept

               nClose

               nConnect

               nOutOfBandData

               nReceive

               nSend

               eceive

               eceiveFrom

               end

               endTo

               etSockOpt

               hutDown

            Veri üyeleri

               _hSocket

         CBitmap

            CBitmap sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               Bitmap

               reateBitmap

               reateBitmapIndirect

               reateCompatibleBitmap

               reateDiscardableBitmap

               romHandle

               etBitmap

               etBitmapBits

               etBitmapDimension

               oadBitmap

               oadMappedBitmap

               oadOEMBitmap

               perator HBITMAP

               etBitmapBits

               etBitmapDimension

         CBitmapButton

            CBitmapButton sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               utoLoad

               BitmapButton

               oadBitmaps

               izeToContent

         CBrush

            CBrush sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               Brush

               reateBrushIndirect

               reateDIBPatternBrush

               reateHatchBrush

               reatePatternBrush

               reateSolidBrush

               reateSysColorBrush

               romHandle

               etLogBrush

               perator hbrush

         CButton

            CButton sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               Button

               reate

               rawItem

               etBitmap

               etButtonStyle

               etCheck

               etCursor

               etIcon

               etState

               etBitmap

               etButtonStyle

               etCheck

               etCursor

               etIcon

               etState

         CByteArray

            CByteArray sınıf üyeleri

         CCachedDataPathProperty

            CCachedDataPathProperty sınıf üyeleri

            Veri üyeleri

               _Cache

         CCheckListBox

            CCheckListBox sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               CheckListBox

               reate

               rawItem

               nable

               etCheck

               etCheckStyle

               sEnabled

               easureItem

               nGetCheckPosition

               etCheck

               etCheckStyle

         CClientDC

            CClientDC sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ClientDC

            Veri üyeleri

               _hWnd

         CCmdTarget

            CCmdTarget sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               eginWaitCursor

               nableAutomation

               ndWaitCursor

               romIDispatch

               etIDispatch

               sResultExpected

               nCmdMsg

               nFinalRelease

               estoreWaitCursor

         CCmdUI

            CCmdUI sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ontinueRouting

               nable

               etCheck

               etRadio

               etText

            Veri üyeleri

               _nID

               _nIndex

               _pMenu

               _pSubMenu

               _pOther

         CColorDialog

            CColorDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ColorDialog

               oModal

               etColor

               etSavedCustomColors

               nColorOK

               etCurrentColor

            Veri üyeleri

               _cc

         CComboBox

            CComboBox sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddString

               ComboBox

               lear

               ompareItem

               opy

               reate

               ut

               eleteItem

               eleteString

               ir

               rawItem

               indString

               indStringExact

               etCount

               etCurSel

               etDroppedControlRect

               etDroppedState

               etDroppedWidth

               etEditSel

               etExtendedUI

               etHorizontalExtent

               etItemData

               etItemDataPtr

               etItemHeight

               etLBText

               etLBTextLen

               etLocale

               etTopIndex

               nitStorage

               nsertString

               imitText

               easureItem

               aste

               esetContent

               electString

               etCurSel

               etDroppedWidth

               etEditSel

               etExtendedUI

               etHorizontalExtent

               etItemData

               etItemDataPtr

               etItemHeight

               etLocale

               etTopIndex

               howDropDown

         CComboBoxEx

            CComboBoxEx sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ComboBoxEx

               reate

               eleteItem

               etComboBoxCtrl

               etEditCtrl

               etExtendedStyle

               etImageList

               etItem

               asEditChanged

               nsertItem

               etExtendedStyle

               etImageList

               etItem

         CCommandLineInfo

            CCommandLineInfo sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               CommandLineInfo

               arseParam

            Veri üyeleri

               _bRunAutomated

               _bRunEmbedded

               _bShowSplash

               _nShellCommand

               _strFileName

               _strDriverName

               _strPortName

               _strPrinterName

         CCommonDialog

            CCommonDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               CommonDialog

         CConnectionPoint

            CConnectionPoint sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               etConnections

               etContainer

               etIID

               etMaxConnections

               nAdvise

         CControlBar

            CControlBar sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               alcDynamicLayout

               alcFixedLayout

               nableDocking

               etBarStyle

               etBorders

               etCount

               etDockingFrame

               sFloating

               nUpdateCmdUI

               etBarStyle

               etBorders

            Veri üyeleri

               _bAutoDelete

         CCreateContext

         CCriticalSection

            CCriticalSection sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               CriticalSection

               ock

               nlock

         CCtrlView

            CCtrlView sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               CtrlView

            Veri üyeleri

               _dwDefaultStyle

               _strClass

         CDaoDatabase

            CDaoDatabase sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               anTransact

               anUpdate

               DaoDatabase

               lose

               reate

               reateRelation

               eleteQueryDef

               eleteRelation

               eleteTableDef

               xecute

               etConnect

               etName

               etQueryDefCount

               etQueryDefInfo

               etQueryTimeout

               etRecordsAffected

               etRelationCount

               etRelationInfo

               etTableDefCount

               etTableDefInfo

               etVersion

               sOpen

               pen

               etQueryTimeout

            Veri üyeleri

               _pDAODatabase

               _pWorkspace

         CDaoException

            CDaoException sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               DaoException

               etErrorCount

               etErrorInfo

            Veri üyeleri

               _nAfxDaoError

               _pErrorInfo

               _scode

         CDaoFieldExchange

            CDaoFieldExchange sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               sValidOperation

               etFieldType

            Veri üyeleri

               _nOperation

               _prs

         CDaoQueryDef

            CDaoQueryDef sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ppend

               anUpdate

               DaoQueryDef

               lose

               reate

               xecute

               etConnect

               etDateCreated

               etDateLastUpdated

               etFieldCount

               etFieldInfo

               etName

               etODBCTimeout

               etParameterCount

               etParameterInfo

               etParamValue

               etRecordsAffected

               etReturnsRecords

               etSQL

               etType

               sOpen

               pen

               etConnect

               etName

               etODBCTimeout

               etParamValue

               etReturnsRecords

               etSQL

            Veri üyeleri

               _pDatabase

               _pDAOQueryDef

         CDaoRecordset

            CDaoRecordset sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddNew

               anAppend

               anBookmark

               ancelUpdate

               anRestart

               anScroll

               anTransact

               anUpdate

               DaoRecordset

               lose

               elete

               oFieldExchange

               dit

               illCache

               ind

               indFirst

               indLast

               indNext

               indPrev

               etAbsolutePosition

               etBookmark

               etCacheSize

               etCacheStart

               etCurrentIndex

               etDateCreated

               etDateLastUpdated

               etDefaultDBName

               etDefaultSQL

               etEditMode

               etFieldCount

               etFieldInfo

               etFieldValue

               etIndexCount

               etIndexInfo

               etLastModifiedBookmark

               etLockingMode

               etName

               etParamValue

               etPercentPosition

               etRecordCount

               etSQL

               etType

               etValidationRule

               etValidationText

               sBOF

               sDeleted

               sEOF

               sFieldDirty

               sFieldNull

               sFieldNullable

               sOpen

               ove

               oveFirst

               oveLast

               oveNext

               ovePrev

               pen

               equery

               eek

               etAbsolutePosition

               etBookmark

               etCacheSize

               etCacheStart

               etCurrentIndex

               etFieldDirty

               etFieldNull

               etFieldValue

               etFieldValueNull

               etLockingMode

               etParamValue

               etParamValueNull

               etPercentPosition

               pdate

            Veri üyeleri

               _bCheckCacheForDirtyFields

               _nFields

               _nParams

               _pDAORecordset

               _pDatabase

               _strFilter

               _strSort

         CDaoRecordView

            CDaoRecordView sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               DaoRecordView

               sOnFirstRecord

               sOnLastRecord

               nGetRecordset

               nMove

         CDaoTableDef

            CDaoTableDef sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ppend

               anUpdate

               DaoTableDef

               lose

               reate

               reateField

               reateIndex

               eleteField

               eleteIndex

               etAttributes

               etConnect

               etDateCreated

               etDateLastUpdated

               etFieldCount

               etFieldInfo

               etIndexCount

               etIndexInfo

               etName

               etRecordCount

               etSourceTableName

               etValidationRule

               etValidationText

               sOpen

               pen

               efreshLink

               etAttributes

               etConnect

               etName

               etSourceTableName

               etValidationRule

               etValidationText

            Veri üyeleri

               _pDatabase

               _pDAOTableDef

         CDaoWorkspace

            CDaoWorkspace sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ppend

               eginTrans

               DaoWorkspace

               lose

               ommitTrans

               ompactDatabase

               reate

               etDatabaseCount

               etDatabaseInfo

               etIniPath

               etIsolateODBCTrans

               etLoginTimeout

               etName

               etUserName

               etVersion

               etWorkspaceCount

               etWorkspaceInfo

               dle

               sOpen

               pen

               epairDatabase

               ollback

               etDefaultPassword

               etDefaultUser

               etIniPath

               etIsolateODBCTrans

               etLoginTimeout

            Veri üyeleri

               _pDAOWorkspace

         CDatabase

            CDatabase sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               eginTrans

               indParameters

               ancel

               anTransact

               anUpdate

               Database

               lose

               ommitTrans

               xecuteSQL

               etBookmarkPersistence

               etConnect

               etCursorCommitBehavior

               etCursorRollbackBehavior

               etDatabaseName

               sOpen

               nSetOptions

               pen

               penEx

               ollback

               etLoginTimeout

               etQueryTimeout

            Veri üyeleri

               _hdbc

         CDataExchange

            CDataExchange sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ail

               repareCtrl

               repareEditCtrl

            Veri üyeleri

               _bSaveAndValidate

               _pDlgWnd

         CDataPathProperty

            CDataPathProperty sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               DataPathProperty

               etControl

               etPath

               pen

               esetData

               etControl

               etPath

         CDateTimeCtrl

            CDateTimeCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               DateTimeCtrl

               reate

               etMonthCalColor

               etMonthCalCtrl

               etMonthCalFont

               etRange

               etTime

               etFormat

               etMonthCalColor

               etMonthCalFont

               etRange

               etTime

         CDBException

            CDBException sınıf üyeleri

            Veri üyeleri

               _nRetCode

               _strError

               _strStateNativeOrigin

         CDBVariant

            CDBVariant sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               DBVariant

               lear

            Veri üyeleri

               _boolVal

               _chVal

               _dblVal

               _dwType

               _fltVal

               _iVal

               _lVal

               _pbinary

               _pdate

               _pstring

         CDC

            Cdc sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               bortDoc

               bortPath

               ddMetaFileComment

               ngleArc

               rc

               rcTo

               ttach

               eginPath

               itBlt

               DC

               hord

               loseFigure

               reateCompatibleDC

               reateDC

               reateIC

               eleteDC

               eleteTempMap

               etach

               PtoHIMETRIC

               PtoLP

               raw3dRect

               rawDragRect

               rawEdge

               rawEscape

               rawFocusRect

               rawFrameControl

               rawIcon

               rawState

               rawText

               llipse

               ndDoc

               ndPage

               ndPath

               numObjects

               scape

               xcludeClipRect

               xcludeUpdateRgn

               xtFloodFill

               xtTextOut

               illPath

               illRect

               illRgn

               illSolidRect

               lattenPath

               loodFill

               rameRect

               rameRgn

               romHandle

               etArcDirection

               etAspectRatioFilter

               etBkColor

               etBkMode

               etBoundsRect

               etBrushOrg

               etCharABCWidths

               etCharWidth

               etClipBox

               etColorAdjustment

               etCurrentBitmap

               etCurrentBrush

               etCurrentFont

               etCurrentPalette

               etCurrentPen

               etCurrentPosition

               etDeviceCaps

               etFontData

               etGlyphOutline

               etHalftoneBrush

               etKerningPairs

               etMapMode

               etMiterLimit

               etNearestColor

               etOutlineTextMetrics

               etOutputCharWidth

               etOutputTabbedTextExtent

               etOutputTextExtent

               etOutputTextMetrics

               etpath

               etPixel

               etPolyFillMode

               etROP2

               etSafeHdc

               etStretchBltMode

               etTabbedTextExtent

               etTextAlign

               etTextCharacterExtra

               etTextColor

               etTextExtent

               etTextFace

               etTextMetrics

               etViewportExt

               etViewportOrg

               etWindow

               etWindowExt

               etWindowOrg

               rayString

               IMETRICtoDP

               IMETRICtoLP

               ntersectClipRect

               nvertRect

               nvertRgn

               sPrinting

               ineTo

               PtoDP

               PtoHIMETRIC

               askBlt

               oveTo

               ffsetClipRgn

               ffsetViewportOrg

               ffsetWindowOrg

               aintRgn

               atBlt

               ie

               layMetaFile

               lgBlt

               olyBezier

               olyBezierTo

               olyDraw

               olygon

               olyline

               olylineTo

               olyPolygon

               olyPolyline

               tVisible

               ueryAbort

               ealizePalette

               ectangle

               ectVisible

               eleaseAttribDC

               eleaseOutputDC

               esetDC

               estoreDC

               oundRect

               aveDC

               caleViewportExt

               caleWindowExt

               crollDC

               electClipPath

               electClipRgn

               electObject

               electPalette

               electStockObject

               ETABORTPROC

               etArcDirection

               etAttribDC

               etBkColor

               etBkMode

               etBoundsRect

               etBrushOrg

               etColorAdjustment

               etMapMode

               etMapperFlags

               etMiterLimit

               etOutputDC

               etPixel

               etPixelV

               etPolyFillMode

               etROP2

               etStretchBltMode

               etTextAlign

               etTextCharacterExtra

               etTextColor

               etTextJustification

               etViewportExt

               etViewportOrg

               etWindowExt

               etWindowOrg

               tartDoc

               tartpage

               tretchBlt

               trokeAndFillPath

               trokePath

               abbedTextOut

               extOut

               pdateColors

               idenPath

            Veri üyeleri

               _hAttribDC

               _hDC

         CDialog

            CDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               Dialog

               reate

               reateIndirect

               oModal

               ndDialog

               etDefID

               otoDlgCtrl

               nitModalIndirect

               apDialogRect

               extDlgCtrl

               nCancel

               nInitDialog

               nOK

               nSetFont

               revDlgCtrl

               etDefID

               etHelpID

         CDialogBar

            CDialogBar sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               DialogBar

               reate

         CDocItem

            CDocItem sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               sBlank

               etDocument

         CDockState

            CDockState sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               DockState

               lear

               etVersion

               oadState

               aveState

            Veri üyeleri

               _arrBarInfo

         CDocObjectServer

            CDocObjectServer sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ctivateDocObject

               DocObjectServer

               nActivateView

               nApplyViewState

               nSaveViewState

         CDocObjectServerItem

            CDocObjectServerItem sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               DocObjectServerItem

               nHide

               nOpen

               nShow

         CDocTemplate

            CDocTemplate sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddDocument

               DocTemplate

               loseAllDocuments

               reateNewDocument

               reateNewFrame

               reateOleFrame

               etDocString

               etFirstDocPosition

               etNextDoc

               nitialUpdateFrame

               oadTemplate

               atchDocType

               penDocumentFile

               emoveDocument

               aveAllModified

               etContainerInfo

               etDefaultTitle

               etServerInfo

         CDocument

            CDocument sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddView

               anCloseFrame

               Document

               eleteContents

               etDocTemplate

               etFile

               etFirstViewPosition

               etNextView

               etPathName

               etTitle

               sModified

               nChangedViewList

               nCloseDocument

               nFileSendMail

               nNewDocument

               nOpenDocument

               nSaveDocument

               nUpdateFileSendMail

               reCloseFrame

               eleaseFile

               emoveView

               eportSaveLoadException

               aveModified

               etModifiedFlag

               etPathName

               etTitle

               pdateAllViews

         CDragListBox

            CDragListBox sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               eginDrag

               ancelDrag

               DragListBox

               ragging

               rawInsert

               ropped

               temFromPt

         CDumpContext

            CDumpContext sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               DumpContext

               lush

               etDepth

               exDump

               etDepth

            Operatörler

               perator

         CDWordArray

            CDWordArray sınıf üyeleri

         CEdit

            CEdit sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               anUndo

               Edit

               harFromPos

               lear

               opy

               reate

               ut

               mptyUndoBuffer

               mtLines

               etFirstVisibleLine

               etHandle

               etLimitText

               etLine

               etLineCount

               etMargins

               etModify

               etPasswordChar

               etRect

               etSel

               imitText

               ineFromChar

               ineIndex

               ineLength

               ineScroll

               aste

               osFromChar

               eplaceSel

               etHandle

               etLimitText

               etMargins

               etModify

               etPasswordChar

               etReadOnly

               etRect

               etRectNP

               etSel

               etTabStops

               ndo

         CEditView

            CEditView sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               EditView

               indText

               etBufferLength

               etEditCtrl

               etPrinterFont

               etSelectedText

               ockBuffer

               nFindNext

               nReplaceAll

               nReplaceSel

               nTextNotFound

               rintInsideRect

               erializeRaw

               etPrinterFont

               etTabStops

               nlockBuffer

            Veri üyeleri

               wStyleDefault

         CEvent

            CEvent sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               Event

               ulseEvent

               esetEvent

               etEvent

               nlock

         CException

            CException sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               Exception

               elete

               etErrorMessage

               eportError

         CFieldExchange

            CFieldExchange sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               sFieldType

               etFieldType

         CFile

            CFile sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               bort

               File

               lose

               uplicate

               lush

               etFileName

               etFilePath

               etFileTitle

               etLength

               etPosition

               etStatus

               ockRange

               pen

               ead

               eadHuge

               emove

               ename

               eek

               eekToBegin

               eekToEnd

               etFilePath

               etLength

               etStatus

               nlockRange

               rite

               riteHuge

            Veri üyeleri

               _hFile

         CFileDialog

            CFileDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               FileDialog

               oModal

               etFileExt

               etFileName

               etFileTitle

               etNextPathName

               etPathName

               etReadOnlyPref

               etStartPosition

               nFileNameChange

               nFileNameOK

               nFolderChange

               nInitDone

               nLBSelChangedNotify

               nShareViolation

               nTypeChange

            Veri üyeleri

               _ofn

         CFileException

            CFileException sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               FileException

               rrnoToException

               sErrorToException

               hrowErrno

               hrowOsError

            Veri üyeleri

               _cause

               _lOsError

               _strFileName

         CFileFind

            CFileFind sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               FileFind

               lose

               indFile

               indNextFile

               etCreationTime

               etFileName

               etFilePath

               etFileTitle

               etFileURL

               etLastAccessTime

               etLastWriteTime

               etLength

               etRoot

               sArchived

               sCompressed

               sDirectory

               sDots

               sHidden

               sNormal

               sReadOnly

               sSystem

               sTemporary

               atchesMask

         CFindReplaceDialog

            CFindReplaceDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               FindReplaceDialog

               reate

               indNext

               etFindString

               etNotifier

               etReplaceString

               sTerminating

               atchCase

               atchWholeWord

               eplaceAll

               eplaceCurrent

               earchDown

            Veri üyeleri

               _fr

         CFont

            CFont sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               Font

               reateFont

               reateFontIndirect

               reatePointFont

               reatePointFontIndirect

               romHandle

               etLogFont

               perator hfont

         CFontDialog

            CFontDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               FontDialog

               oModal

               etColor

               etCurrentFont

               etFaceName

               etSize

               etStyleName

               etWeight

               sBold

               sItalic

               sStrikeOut

               sUnderline

            Veri üyeleri

               _cf

         CFontHolder

            CFontHolder sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               FontHolder

               etDisplayString

               etFontDispatch

               etFontHandle

               nitializeFont

               eleaseFont

               elect

               etFont

            Veri üyeleri

               _pFont

         CFormView

            CFormView sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               FormView

         CFrameWnd

            CFrameWnd sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ctivateFrame

               eginModalState

               FrameWnd

               reate

               reateView

               ockControlBar

               nableDocking

               ndModalState

               loatControlBar

               etActiveDocument

               etActiveFrame

               etActiveView

               etControlBar

               etDockState

               etMessageBar

               etMessageString

               nitialUpdateFrame

               nModalState

               sTracking

               oadAccelTable

               oadBarState

               oadFrame

               egotiateBorderSpace

               nContextHelp

               nCreateClient

               nSetPreviewMode

               ecalcLayout

               aveBarState

               etActiveView

               etDockState

               etMessageText

               howControlBar

               howOwnedWindows

            Veri üyeleri

               _bAutoMenuEnable

               ectDefault

         CFtpConnection

            CFtpConnection sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               FtpConnection

               lose

               reateDirectory

               etCurrentDirectory

               etCurrentDirectoryAsURL

               etFile

               penFile

               utFile

               emove

               emoveDirectory

               ename

               etCurrentDirectory

         CFtpFileFind

            CFtpFileFind sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               FtpFileFind

               indFile

               indNextFile

               etFileURL

         CGdiObject

            CGdiObject sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ttach

               GdiObject

               reateStockObject

               eleteObject

               eleteTempMap

               etach

               romHandle

               etObject

               etObjectType

               etSafeHandle

               nrealizeObject

            Veri üyeleri

               _hObject

         CGopherConnection

            CGopherConnection sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               GopherConnection

               reateLocator

               etAttribute

               penFile

         CGopherFile

            CGopherFile sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               GopherFile

               lose

         CGopherFileFind

            CGopherFileFind sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               GopherFileFind

               indFile

               indNextFile

               etLength

               etLocator

               etScreenName

         CGopherLocator

            CGopherLocator sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               GopherLocator

               etLocatorType

            Operatörler

               perator lpctstr

         CHeaderCtrl

            CHeaderCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               HeaderCtrl

               reate

               reateDragImage

               eleteItem

               rawItem

               etImageList

               etItem

               etItemCount

               etItemRect

               etOrderArray

               nsertItem

               ayout

               rderToIndex

               etHotDivider

               etImageList

               etItem

               etOrderArray

         CHotKeyCtrl

            CHotKeyCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               HotKeyCtrl

               reate

               etHotKey

               etHotKey

               etRules

         CHtmlStream

            CHtmlStream sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               bort

               lloc

               ttach

               HtmlStream

               lose

               etach

               ree

               etStreamSize

               rowStream

               nitStream

               emcpy

               ealloc

               eset

               rite

            Operatörler

               perator

            Veri üyeleri

               _nStreamSize

         CHtmlView

            CHtmlView sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               reate

               xecWB

               etAddressBar

               etApplication

               etBusy

               etContainer

               etFullName

               etFullScreen

               etHeight

               etHtmlDocument

               etLeft

               etLocationName

               etLocationURL

               etMenuBar

               etOffline

               etParentBrowser

               etProperty

               etReadyState

               etRegisterAsBrowser

               etRegisterAsDropTarget

               etSilent

               etStatusBar

               etTheaterMode

               etToolBar

               etTop

               etTopLevelContainer

               etType

               etVisible

               oBack

               oForward

               oHome

               oSearch

               oadFromResource

               avigate

               avigate2

               nBeforeNavigate2

               nCommandStateChange

               nDocumentComplete

               nDownloadBegin

               nDownloadComplete

               nDraw

               nFullScreen

               nMenuBar

               nNavigateComplete2

               nNewWindow2

               nProgressChange

               nPropertyChange

               nQuit

               nStatusBar

               nStatusTextChange

               nTheaterMode

               nTitleChange

               nToolBar

               nVisible

               utProperty

               ueryStatusWB

               efresh

               efresh2

               etAddressBar

               etFullScreen

               etHeight

               etLeft

               etMenuBar

               etOffline

               etRegisterAsBrowser

               etRegisterAsDropTarget

               etSilent

               etStatusBar

               etTheaterMode

               etToolBar

               etTop

               etVisible

               top

         CHttpConnection

            CHttpConnection sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               HttpConnection

               penRequest

         CHttpFile

            CHttpFile sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddRequestHeaders

               HttpFile

               lose

               ndRequest

               etFileURL

               etObject

               etVerb

               ueryInfo

               ueryInfoStatusCode

               endRequest

               endRequestEx

         CHttpFilter

            CHttpFilter sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               HttpFilter

               etFilterVersion

               ttpFilterProc

               nAuthentication

               nEndOfNetSession

               nLog

               nPreprocHeaders

               nReadRawData

               nSendRawData

               nUrlMap

         CHttpFilterContext

            CHttpFilterContext sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddResponseHeaders

               llocMem

               HttpFilterContext

               etServerVariable

               erverSupportFunction

               riteClient

            Veri üyeleri

               _pFC

         CHttpServer

            CHttpServer sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddHeader

               allFunction

               HttpServer

               onstructStream

               ndContent

               etExtensionVersion

               etTitle

               ttpExtensionProc

               nitInstance

               nParseError

               nWriteBody

               tartContent

               erminateExtension

               riteTitle

         CHttpServerContext

            CHttpServerContext sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               HttpServerContext

               etChunkSize

               etServerVariable

               eadClient

               erverSupportFunction

               etChunkSize

               ransmitFile

               riteClient

            Operatörler

               perator

            Veri üyeleri

               _bSendHeaders

               _pECB

               _pStream

         CImageList

            CImageList sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               dd

               ttach

               eginDrag

               ImageList

               opy

               reate

               eleteImageList

               eleteTempMap

               etach

               ragEnter

               ragLeave

               ragMove

               ragShowNolock

               raw

               rawIndirect

               ndDrag

               xtractIcon

               romHandle

               romHandlePermanent

               etBkColor

               etDragImage

               etImageCount

               etImageInfo

               etSafeHandle

               perator HIMAGELIST

               ead

               emove

               eplace

               etBkColor

               etDragCursorImage

               etImageCount

               etOverlayImage

               rite

            Veri üyeleri

               _hImageList

         CInternetConnection

            CInternetConnection sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               InternetConnection

               etContext

               etServerName

               etSession

            Operatörler

               perator HINTERNET

         CInternetException

            CInternetException sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               InternetException

            Veri üyeleri

               _dwContext

               _dwError

         CInternetFile

            CInternetFile sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               bort

               InternetFile

               lose

               lush

               ead

               eadString

               eek

               etReadBufferSize

               etWriteBufferSize

               rite

               riteString

            Veri üyeleri

               _hFile

            Operatörler

               perator HINTERNET

         CInternetSession

            CInternetSession sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               InternetSession

               lose

               nableStatusCallback

               etContext

               etCookie

               etCookieLength

               etFtpConnection

               etGopherConnection

               etHttpConnection

               nStatusCallback

               penURL

               ueryOption

               erviceTypeFromHandle

               etCookie

               etOption

            Operatörler

               perator HINTERNET

         CIPAddressCtrl

            CIPAddressCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               IPAddressCtrl

               learAddress

               reate

               etAddress

               sBlank

               etAddress

               etFieldFocus

               etFieldRange

         CList

            CList sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddHead

               ddTail

               List

               ind

               indIndex

               etAt

               etCount

               etHead

               etHeadPosition

               etNext

               etPrev

               etTail

               etTailPosition

               nsertAfter

               nsertBefore

               sEmpty

               emoveAll

               emoveAt

               emoveHead

               emoveTail

               etAt

         CListBox

            CListBox sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddString

               harToItem

               ListBox

               ompareItem

               reate

               eleteItem

               eleteString

               ir

               rawItem

               indString

               indStringExact

               etAnchorIndex

               etCaretIndex

               etCount

               etCurSel

               etHorizontalExtent

               etItemData

               etItemDataPtr

               etItemHeight

               etItemRect

               etLocale

               etSel

               etSelCount

               etSelItems

               etText

               etTextLen

               etTopIndex

               nitStorage

               nsertString

               temFromPoint

               easureItem

               esetContent

               electString

               elItemRange

               etAnchorIndex

               etCaretIndex

               etColumnWidth

               etCurSel

               etHorizontalExtent

               etItemData

               etItemDataPtr

               etItemHeight

               etLocale

               etSel

               etTabStops

               etTopIndex

               KeyToItem

         CListCtrl

            CListCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               pproximateViewRect

               rrange

               ListCtrl

               reate

               reateDragImage

               eleteAllItems

               eleteColumn

               eleteItem

               rawItem

               ditLabel

               nsureVisible

               indItem

               etBkColor

               etBkImage

               etCallbackMask

               etCheck

               etColumn

               etColumnOrderArray

               etColumnWidth

               etCountPerPage

               etEditControl

               etExtendedStyle

               etFirstSelectedItemPosition

               etHeaderCtrl

               etHotCursor

               etHotItem

               etHoverTime

               etImageList

               etItem

               etItemCount

               etItemData

               etItemPosition

               etItemRect

               etItemState

               etItemText

               etNextItem

               etNextSelectedItem

               etNumberOfWorkAreas

               etOrigin

               etSelectedCount

               etSelectionMark

               etStringWidth

               etSubItemRect

               etTextBkColor

               etTextColor

               etTopIndex

               etViewRect

               etWorkAreas

               itTest

               nsertColumn

               nsertItem

               edrawItems

               croll

               etBkColor

               etBkImage

               etCallbackMask

               etCheck

               etColumn

               etColumnOrderArray

               etColumnWidth

               etExtendedStyle

               etHotCursor

               etHotItem

               etHoverTime

               etIconSpacing

               etImageList

               etItem

               etItemCount

               etItemCountEx

               etItemData

               etItemPosition

               etItemState

               etItemText

               etSelectionMark

               etTextBkColor

               etTextColor

               etWorkAreas

               ortItems

               ubItemHitTest

               pdate

         CListView

            CListView sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ListView

               etListCtrl

         CLongBinary

            CLongBinary sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               LongBinary

            Veri üyeleri

               _dwDataLength

               _hData

         CMap

            CMap sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               Map

               etCount

               etHashTableSize

               etNextAssoc

               etStartPosition

               nitHashTable

               sEmpty

               ookup

               emoveAll

               emoveKey

               etAt

            Operatörler

               perator]

         CMapPtrToPtr

            CMapPtrToPtr sınıf üyeleri

         CMapPtrToWord

            CMapPtrToWord sınıf üyeleri

         CMapStringToOb

            CMapStringToOb sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               MapStringToOb

               etCount

               etNextAssoc

               etStartPosition

               sEmpty

               ookup

               emoveAll

               emoveKey

               etAt

            Operatörler

               perator]

         CMapStringToPtr

            CMapStringToPtr sınıf üyeleri

         CMapStringToString

            CMapStringToString sınıf üyeleri

         CMapWordToOb

            CMapWordToOb sınıf üyeleri

         CMapWordToPtr

            CMapWordToPtr sınıf üyeleri

         CMDIChildWnd

            CMDIChildWnd sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               MDIChildWnd

               reate

               etMDIFrame

               DIActivate

               DIDestroy

               DIMaximize

               DIRestore

         CMDIFrameWnd

            CMDIFrameWnd sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               MDIFrameWnd

               reateClient

               etWindowMenuPopup

               DIActivate

               DICascade

               DIGetActive

               DIIconArrange

               DIMaximize

               DINext

               DIRestore

               DISetMenu

               DITile

         CMemFile

            CMemFile sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               lloc

               ttach

               MemFile

               etach

               ree

               rowFile

               emcpy

               ealloc

         CMemoryException

            CMemoryException sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               MemoryException

         CMemoryState

            CMemoryState sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               heckpoint

               MemoryState

               ifference

               umpAllObjectsSince

               umpStatistics

         CMenu

            CMenu sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ppendMenu

               ttach

               heckMenuItem

               heckMenuRadioItem

               Menu

               reateMenu

               reatePopupMenu

               eleteMenu

               eleteTempMap

               estroyMenu

               etach

               rawItem

               nableMenuItem

               romHandle

               etDefaultItem

               etMenuContextHelpId

               etMenuItemCount

               etMenuItemID

               etMenuItemInfo

               etMenuState

               etMenuString

               etSubMenu

               etSafeHmenu

               nsertMenu

               oadMenu

               oadMenuIndirect

               easureItem

               odifyMenu

               emoveMenu

               etDefaultItem

               etMenuContextHelpId

               etMenuItemBitmaps

               rackPopupMenu

            Veri üyeleri

               _hMenu

         CMetaFileDC

            CMetaFileDC sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               lose

               loseEnhanced

               MetaFileDC

               reate

               reateEnhanced

         CMiniFrameWnd

            CMiniFrameWnd sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               MiniFrameWnd

               reate

         CMonikerFile

            CMonikerFile sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               lose

               MonikerFile

               reateBindContext

               etach

               etMoniker

               pen

         CMonthCalCtrl

            CMonthCalCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               MonthCalCtrl

               reate

               etColor

               etCurSel

               etFirstDayOfWeek

               etMaxSelCount

               etMinReqRect

               etMonthDelta

               etMonthRange

               etRange

               etSelRange

               etToday

               itTest

               etColor

               etCurSel

               etDayState

               etFirstDayOfWeek

               etMaxSelCount

               etMonthDelta

               etRange

               etSelRange

               etToday

               izeMinReq

         CMultiDocTemplate

            CMultiDocTemplate sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               MultiDocTemplate

         CMultiLock

            CMultiLock sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               MultiLock

               sLocked

               ock

               nlock

         CMutex

            CMutex sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               Mutex

         CNotSupportedException

            CNotSupportedException sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               NotSupportedException

         CObArray

            CObArray sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               dd

               ppend

               opy

               ObArray

               lementAt

               reeExtra

               etAt

               etData

               etSize

               etUpperBound

               nsertAt

               emoveAll

               emoveAt

               etAt

               etAtGrow

               etSize

            Operatörler

               perator]

         CObject

            CObject sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ssertValid

               Object

               ump

               etRuntimeClass

               sKindOf

               sSerializable

               erialize

            Operatörler

               perator =

               perator Sil

               perator yeni

         CObList

            CObList sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddHead

               ddTail

               ObList

               ind

               indIndex

               etAt

               etCount

               etHead

               etHeadPosition

               etNext

               etPrev

               etTail

               etTailPosition

               nsertAfter

               nsertBefore

               sEmpty

               emoveAll

               emoveAt

               emoveHead

               emoveTail

               etAt

         COleBusyDialog

            COleBusyDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleBusyDialog

               oModal

               etSelectionType

            Veri üyeleri

               _bz

         COleChangeIconDialog

            COleChangeIconDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleChangeIconDialog

               oChangeIcon

               oModal

               etIconicMetafile

            Veri üyeleri

               _ci

         COleChangeSourceDialog

            COleChangeSourceDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleChangeSourceDialog

               oModal

               etDisplayName

               etFileName

               etFromPrefix

               etItemName

               etToPrefix

               sValidSource

            Veri üyeleri

               _cs

         COleClientItem

            COleClientItem sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ctivate

               ctivateAs

               ttachDataObject

               anActivate

               anCreateFromData

               anCreateLinkFromData

               anPaste

               anPasteLink

               lose

               OleClientItem

               onvertTo

               opyToClipboard

               reateCloneFrom

               reateFromClipboard

               reateFromData

               reateFromFile

               reateLinkFromClipboard

               reateLinkFromData

               reateLinkFromFile

               reateNewItem

               reateStaticFromClipboard

               reateStaticFromData

               eactivate

               eactivateUI

               elete

               oDragDrop

               oVerb

               raw

               etActiveView

               etCachedExtent

               etClassID

               etClipboardData

               etDocument

               etDrawAspect

               etExtent

               etIconFromRegistry

               etIconicMetafile

               etInPlaceWindow

               etItemState

               etLastStatus

               etLinkUpdateOptions

               etType

               etUserType

               sInPlaceActive

               sLinkUpToDate

               sModified

               sOpen

               sRunning

               nActivate

               nActivateUI

               nChange

               nChangeItemPosition

               nDeactivate

               nDeactivateAndUndo

               nDeactivateUI

               nDiscardUndoState

               nGetClipboardData

               nGetClipRect

               nGetItemPosition

               nGetWindowContext

               nInsertMenus

               nRemoveMenus

               nScrollBy

               nSetMenu

               nShowControlBars

               nShowItem

               nUpdateFrameTitle

               eactivateAndUndo

               elease

               eload

               un

               etDrawAspect

               etExtent

               etHostNames

               etIconicMetafile

               etItemRects

               etLinkUpdateOptions

               etPrintDevice

               pdateLink

         COleCmdUI

            COleCmdUI sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleCmdUI

               nable

               etCheck

               etText

         COleControl

            COleControl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               mbientBackColor

               mbientDisplayName

               mbientFont

               mbientForeColor

               mbientLocaleID

               mbientScaleUnits

               mbientShowGrabHandles

               mbientShowHatching

               mbientTextAlign

               mbientUIDead

               mbientUserMode

               oundPropertyChanged

               oundPropertyRequestEdit

               lientToParent

               lipCaretRect

               OleControl

               ontrolInfoChanged

               isplayError

               oClick

               oPropExchange

               oSuperclassPaint

               rawContent

               rawMetafile

               nableSimpleFrame

               xchangeExtent

               xchangeStockProps

               xchangeVersion

               ireClick

               ireDblClick

               ireError

               ireEvent

               ireKeyDown

               ireKeyPress

               ireKeyUp

               ireMouseDown

               ireMouseMove

               ireMouseUp

               ireReadyStateChange

               etActivationPolicy

               etAmbientProperty

               etAppearance

               etBackColor

               etBorderStyle

               etCapture

               etClassID

               etClientOffset

               etClientRect

               etClientSite

               etControlFlags

               etControlSize

               etDC

               etEnabled

               etExtendedControl

               etFocus

               etFont

               etFontTextMetrics

               etForeColor

               etHwnd

               etMessageString

               etNotSupported

               etReadyState

               etRectInContainer

               etStockTextMetrics

               etText

               etWindowlessDropTarget

               nitializeIIDs

               nternalGetFont

               nternalGetText

               nternalSetReadyState

               nvalidateControl

               nvalidateRgn

               sConvertingVBX

               sModified

               sOptimizedDraw

               sSubclassedControl

               oad

               ockInPlaceActive

               nAmbientPropertyChange

               nAppearanceChanged

               nBackColorChanged

               nBorderStyleChanged

               nClick

               nClose

               nDoVerb

               nDraw

               nDrawMetafile

               nEdit

               nEnabledChanged

               nEnumVerbs

               nEventAdvise

               nFontChanged

               nForeColorChanged

               nFreezeEvents

               nGetColorSet

               nGetControlInfo

               nGetDisplayString

               nGetInPlaceMenu

               nGetNaturalExtent

               nGetPredefinedStrings

               nGetPredefinedValue

               nGetViewExtent

               nGetViewRect

               nGetViewStatus

               nHideToolBars

               nInactiveMouseMove

               nInactiveSetCursor

               nKeyDownEvent

               nKeyPressEvent

               nKeyUpEvent

               nMapPropertyToPage

               nMnemonic

               nProperties

               nQueryHitPoint

               nQueryHitRect

               nRenderData

               nRenderFileData

               nRenderGlobalData

               nResetState

               nSetClientSite

               nSetData

               nSetExtent

               nSetObjectRects

               nShowToolBars

               nTextChanged

               nWindowlessMessage

               arentToClient

               ostModalDialog

               reModalDialog

               ecreateControlWindow

               efresh

               eleaseCapture

               eleaseDC

               esetStockProps

               esetVersion

               crollWindow

               electFontObject

               electStockFont

               erializeExtent

               erializeStockProps

               erializeVersion

               etAppearance

               etBackColor

               etBorderStyle

               etCapture

               etControlSize

               etEnabled

               etFocus

               etFont

               etForeColor

               etInitialDataFormats

               etInitialSize

               etModifiedFlag

               etNotPermitted

               etNotSupported

               etRectInContainer

               etText

               hrowError

               ransformCoords

               ranslateColor

               illAmbientsBeValidDuringLoad

         COleControlModule

         COleConvertDialog

            COleConvertDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleConvertDialog

               oConvert

               oModal

               etClassID

               etDrawAspect

               etIconicMetafile

               etSelectionType

            Veri üyeleri

               _cv

         COleCurrency

            COleCurrency sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleCurrency

               ormat

               etStatus

               arseCurrency

               etCurrency

               etStatus

            Operatörler

               perator =

               perator +, -

               perator +=-=

               perator *, /

               perator * = / =

               perator para

               COleCurrency ilişkisel işleçler

               perator <,>></,>

            Veri üyeleri

               _cur

               _status

         COleDataObject

            COleDataObject sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ttach

               ttachClipboard

               eginEnumFormats

               OleDataObject

               etach

               etData

               etFileData

               etGlobalData

               etNextFormat

               sDataAvailable

               elease

         COleDataSource

            COleDataSource sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               acheData

               acheGlobalData

               OleDataSource

               elayRenderData

               elayRenderFileData

               elaySetData

               oDragDrop

               mpty

               lushClipboard

               etClipboardOwner

               nRenderData

               nRenderFileData

               nRenderGlobalData

               nSetData

               etClipboard

         COleDateTime

            COleDateTime sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleDateTime

               ormat

               etAsSystemTime

               etCurrentTime

               etDay

               etDayOfWeek

               etDayOfYear

               etHour

               etMinute

               etMonth

               etSecond

               etStatus

               etYear

               arseDateTime

               etDate

               etDateTime

               etStatus

               etTime

            Operatörler

               perator =

               perator +, -

               perator +=-=

               perator tarihi

               COleDateTime ilişkisel işleçler

               perator <,>></,>

            Veri üyeleri

               _dt

               _status

         COleDateTimeSpan

            COleDateTimeSpan sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleDateTimeSpan

               ormat

               etDays

               etHours

               etMinutes

               etSeconds

               etStatus

               etTotalDays

               etTotalHours

               etTotalMinutes

               etTotalSeconds

               etDateTimeSpan

               etStatus

            Operatörler

               perator =

               perator +, -

               perator +=-=

               perator çift

               COleDateTimeSpan ilişkisel işleçler

               perator <,>></,>

            Veri üyeleri

               _span

               _status

         COleDBRecordView

            COleDBRecordView sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleDBRecordView

               nGetRowset

               nMove

         COleDialog

            COleDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               etLastError

         COleDispatchDriver

            COleDispatchDriver sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ttachDispatch

               OleDispatchDriver

               reateDispatch

               etachDispatch

               etProperty

               nvokeHelper

               eleaseDispatch

               etProperty

            Veri üyeleri

               _bAutoRelease

               _lpDispatch

         COleDispatchException

            COleDispatchException sınıf üyeleri

            Veri üyeleri

               _dwHelpContext

               _strDescription

               _strHelpFile

               _strSource

               _wCode

         COleDocObjectItem

            COleDocObjectItem sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleDocObjectItem

               xecCommand

               etActiveView

               etPageCount

               nPreparePrinting

               nPrint

         COleDocument

            COleDocument sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddItem

               pplyPrintDevice

               OleDocument

               nableCompoundFile

               etInPlaceActiveItem

               etNextClientItem

               etNextItem

               etNextServerItem

               etPrimarySelectedItem

               etStartPosition

               asBlankItems

               nEditChangeIcon

               nEditConvert

               nEditLinks

               nFileSendMail

               nShowViews

               nUpdateEditChangeIcon

               nUpdateEditLinksMenu

               nUpdateObjectVerbMenu

               nUpdatePasteLinkMenu

               nUpdatePasteMenu

               emoveItem

               pdateModifiedFlag

         COleDropSource

            COleDropSource sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleDropSource

               iveFeedback

               nBeginDrag

               ueryContinueDrag

         COleDropTarget

            COleDropTarget sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleDropTarget

               nDragEnter

               nDragLeave

               nDragOver

               nDragScroll

               nDrop

               nDropEx

               egister

               evoke

         COleException

            COleException sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               rocess

            Veri üyeleri

               _sc

         COleInsertDialog

            COleInsertDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleInsertDialog

               reateItem

               oModal

               etClassID

               etDrawAspect

               etIconicMetafile

               etPathName

               etSelectionType

            Veri üyeleri

               _io

         COleIPFrameWnd

            COleIPFrameWnd sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleIPFrameWnd

               nCreateControlBars

               epositionFrame

         COleLinkingDoc

            COleLinkingDoc sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleLinkingDoc

               nFindEmbeddedItem

               nGetLinkedItem

               egister

               evoke

         COleLinksDialog

            COleLinksDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleLinksDialog

               oModal

            Veri üyeleri

               _el

         COleMessageFilter

            COleMessageFilter sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               eginBusyState

               OleMessageFilter

               nableBusyDialog

               nableNotRespondingDialog

               ndBusyState

               nMessagePending

               egister

               evoke

               etBusyReply

               etMessagePendingDelay

               etRetryReply

         COleObjectFactory

            COleObjectFactory sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleObjectFactory

               etClassID

               etLicenseKey

               sRegistered

               nCreateObject

               egister

               egisterAll

               evoke

               evokeAll

               pdateRegistry

               pdateRegistryAll

               erifyLicenseKey

               erifyUserLicense

         COlePasteSpecialDialog

            COlePasteSpecialDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddFormat

               ddStandardFormats

               OlePasteSpecialDialog

               reateItem

               oModal

               etDrawAspect

               etIconicMetafile

               etPasteIndex

               etSelectionType

            Veri üyeleri

               _ps

         COlePropertiesDialog

            COlePropertiesDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OlePropertiesDialog

               oModal

               nApplyScale

            Veri üyeleri

               _gp

               _lp

               _op

               _psh

               _vp

         COlePropertyPage

            COlePropertyPage sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OlePropertyPage

               etControlStatus

               etObjectArray

               etPageSite

               gnoreApply

               sModified

               nEditProperty

               nHelp

               nInitDialog

               nObjectsChanged

               nSetPageSite

               etControlStatus

               etDialogResource

               etHelpInfo

               etModifiedFlag

               etPageName

         COleResizeBar

            COleResizeBar sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               reate

               OleResizeBar

         COleSafeArray

            COleSafeArray sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ccessData

               llocData

               llocDescriptor

               ttach

               lear

               OleSafeArray

               opy

               reate

               reateOneDim

               estroy

               estroyData

               estroyDescriptor

               etach

               etDim

               etElement

               etElemSize

               etLBound

               etOneDimSize

               etUBound

               ock

               trOfIndex

               utElement

               edim

               esizeOneDim

               naccessData

               nlock

            Operatörler

               perator =

               perator ==

               perator

               perator LPCVARIANT

               perator LPVARIANT

         COleServerDoc

            COleServerDoc sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ctivateInPlace

               OleServerDoc

               eactivateAndUndo

               reateInPlaceFrame

               estroyInPlaceFrame

               iscardUndoState

               etDocObjectServer

               etEmbeddedItem

               etItemClipRect

               etItemPosition

               etZoomFactor

               sEmbedded

               sInPlaceActive

               otifyChanged

               otifyClosed

               otifyRename

               otifySaved

               nClose

               nDeactivate

               nDeactivateUI

               nDocWindowActivate

               nExecOleCmd

               nFrameWindowActivate

               nGetEmbeddedItem

               nReactivateAndUndo

               nResizeBorder

               nSetHostNames

               nSetItemRects

               nShowControlBars

               nShowDocument

               nUpdateDocument

               equestPositionChange

               aveEmbedding

               crollContainerBy

               pdateAllItems

         COleServerItem

            COleServerItem sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddOtherClipboardData

               OleServerItem

               opyToClipboard

               oDragDrop

               etClipboardData

               etDataSource

               etDocument

               etEmbedSourceData

               etItemName

               etLinkSourceData

               etObjectDescriptorData

               sConnected

               sLinkedItem

               otifyChanged

               nDoVerb

               nDraw

               nDrawEx

               nGetClipboardData

               nGetExtent

               nHide

               nInitFromData

               nOpen

               nQueryUpdateItems

               nRenderData

               nRenderFileData

               nRenderGlobalData

               nSetColorScheme

               nSetData

               nSetExtent

               nShow

               nUpdate

               nUpdateItems

               etItemName

            Veri üyeleri

               _sizeExtent

         COleStreamFile

            COleStreamFile sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ttach

               OleStreamFile

               reateMemoryStream

               reateStream

               etach

               etStream

               penStream

         COleTemplateServer

            COleTemplateServer sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleTemplateServer

               onnectTemplate

               pdateRegistry

         COleUpdateDialog

            COleUpdateDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               OleUpdateDialog

               oModal

         COleVariant

            COleVariant sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ttach

               OleVariant

               hangeType

               lear

               etach

               etString

            Operatörler

               perator =

               perator ==

               perator LPCVARIANT

               perator LPVARIANT

               perator <,>></,>

         CPageSetupDialog

            CPageSetupDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               PageSetupDialog

               reatePrinterDC

               oModal

               etDeviceName

               etDevMode

               etDriverName

               etMargins

               etPaperSize

               etPortName

               nDrawPage

               reDrawPage

            Veri üyeleri

               _psd

         CPaintDC

            CPaintDC sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               PaintDC

            Veri üyeleri

               _hWnd

               _ps

         CPalette

            CPalette sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               nimatePalette

               Palette

               reateHalftonePalette

               reatePalette

               romHandle

               etEntryCount

               etNearestPaletteIndex

               etPaletteEntries

               perator hpalette

               esizePalette

               etPaletteEntries

         CPen

            CPen sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               Pen

               reatePen

               reatePenIndirect

               romHandle

               etExtLogPen

               etLogPen

               perator hpen

         CPictureHolder

            CPictureHolder sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               PictureHolder

               reateEmpty

               reateFromBitmap

               reateFromIcon

               reateFromMetafile

               etDisplayString

               etPictureDispatch

               etType

               ender

               etPictureDispatch

            Veri üyeleri

               _pPict

         CPoint

            CPoint sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               Point

               ffset

            Operatörler

               perator ==

               perator! =

               perator +=

               perator-=

               perator +

               perator-

         CPrintDialog

            CPrintDialog sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               PrintDialog

               reatePrinterDC

               oModal

               etCopies

               etDefaults

               etDeviceName

               etDevMode

               etDriverName

               etFromPage

               etPortName

               etPrinterDC

               etToPage

               rintAll

               rintCollate

               rintRange

               rintSelection

            Veri üyeleri

               _pd

         CPrintInfo

            CPrintInfo sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               etFromPage

               etMaxPage

               etMinPage

               etOffsetPage

               etToPage

               etMaxPage

               etMinPage

            Veri üyeleri

               _bContinuePrinting

               _bDirect

               _bDocObject

               _bPreview

               _dwFlags

               _lpUserData

               _nCurPage

               _nNumPreviewPages

               _nOffsetPage

               _pPD

               _rectDraw

               _strPageDesc

         CProgressCtrl

            CProgressCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ProgressCtrl

               reate

               etPos

               etRange

               ffsetPos

               etPos

               etRange

               etStep

               tepIt

         CPropertyPage

            CPropertyPage sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ancelToClose

               onstruct

               PropertyPage

               nApply

               nCancel

               nKillActive

               nOK

               nQueryCancel

               nReset

               nSetActive

               nWizardBack

               nWizardFinish

               nWizardNext

               uerySiblings

               etModified

            Veri üyeleri

               _psp

         CPropertyPageEx

            CPropertyPageEx sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               onstruct

               PropertyPageEx

         CPropertySheet

            CPropertySheet sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddPage

               onstruct

               PropertySheet

               reate

               oModal

               nableStackedTabs

               ndDialog

               etActiveIndex

               etActivePage

               etPage

               etPageIndex

               etPageCount

               etTabControl

               ressButton

               emovePage

               etActivePage

               etFinishText

               etTitle

               etWizardButtons

               etWizardMode

            Veri üyeleri

               _psh

         CPropertySheetEx

            CPropertySheetEx sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddPage

               onstruct

               PropertySheetEx

            Veri üyeleri

               _psh

         CPropExchange

            CPropExchange sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               xchangeBlobProp

               xchangeFontProp

               xchangePersistentProp

               xchangeProp

               xchangeVersion

               etVersion

               sLoading

         CPtrArray

            CPtrArray sınıf üyeleri

         CPtrList

            CPtrList sınıf üyeleri

         CReBar

            CReBar sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddBar

               reate

               etReBarCtrl

         CReBarCtrl

            CReBarCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               eginDrag

               reate

               ReBarCtrl

               eleteBand

               ragMove

               ndDrag

               etBandBorders

               etBandCount

               etBandInfo

               etBarHeight

               etBarInfo

               etBkColor

               etDropTarget

               etImageList

               etPalette

               etRect

               etRowCount

               etRowHeight

               etTextColor

               etToolTips

               itTest

               DToIndex

               nsertBand

               aximizeBand

               inimizeBand

               oveBand

               etBandInfo

               etBarInfo

               etBkColor

               etImageList

               etOwner

               etPalette

               etTextColor

               etToolTips

               howBand

               izeToRect

         CRecentFileList

            CRecentFileList sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               dd

               RecentFileList

               etDisplayName

               etSize

               eadList

               emove

               pdateMenu

               riteList

            Operatörler

               perator]

         CRecordset

            CRecordset sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddNew

               anAppend

               anBookmark

               ancel

               ancelUpdate

               anRestart

               anScroll

               anTransact

               anUpdate

               heck

               heckRowsetError

               lose

               Recordset

               elete

               oBulkFieldExchange

               oFieldExchange

               dit

               lushResultSet

               etBookmark

               etDefaultConnect

               etDefaultSQL

               etFieldValue

               etODBCFieldCount

               etODBCFieldInfo

               etRecordCount

               etRowsetSize

               etRowsFetched

               etRowStatus

               etStatus

               etSQL

               etTableName

               sBOF

               sDeleted

               sEOF

               sFieldDirty

               sFieldNull

               sFieldNullable

               sOpen

               ove

               oveFirst

               oveLast

               oveNext

               ovePrev

               nSetOptions

               pen

               efreshRowset

               equery

               etAbsolutePosition

               etBookmark

               etFieldDirty

               etFieldNull

               etLockingMode

               etParamNull

               etRowsetCursorPosition

               etRowsetSize

               pdate

            Veri üyeleri

               _hstmt

               _nFields

               _nParams

               _pDatabase

               _strFilter

               _strSort

         CRecordView

            CRecordView sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               RecordView

               sOnFirstRecord

               sOnLastRecord

               nGetRecordset

               nMove

         CRect

            CRect sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ottomRight

               enterPoint

               opyRect

               Rect

               eflateRect

               qualRect

               eight

               nflateRect

               ntersectRect

               sRectEmpty

               sRectNull

               ormalizeRect

               ffsetRect

               tInRect

               etRect

               etRectEmpty

               ize

               ubtractRect

               opLeft

               nionRect

               idth

            Operatörler

               perator lpcrect

               perator lprect

               perator =

               perator ==

               perator! =

               perator +=

               perator-=

               perator & =

               perator | =

               perator +

               perator-

               perator &

               perator |

         CRectTracker

            CRectTracker sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               djustRect

               RectTracker

               raw

               rawTrackerRect

               etHandleMask

               etTrueRect

               itTest

               ormalizeHit

               nChangedRect

               etCursor

               rack

               rackRubberBand

            Veri üyeleri

               _nHandleSize

               _rect

               _sizeMin

               _nStyle

         CResourceException

            CResourceException sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ResourceException

         CRgn

            CRgn sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ombineRgn

               opyRgn

               reateEllipticRgn

               reateEllipticRgnIndirect

               reateFromData

               reateFromPath

               reatePolygonRgn

               reatePolyPolygonRgn

               reateRectRgn

               reateRectRgnIndirect

               reateRoundRectRgn

               Rgn

               qualRgn

               romHandle

               etRegionData

               etRgnBox

               ffsetRgn

               tInRegion

               ectInRegion

               etRectRgn

            Operatörler

               perator hrgn

         CRichEditCntrItem

            CRichEditCntrItem sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               RichEditCntrItem

               yncToRichEditObject

         CRichEditCtrl

            CRichEditCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               anPaste

               anUndo

               lear

               opy

               reate

               RichEditCtrl

               ut

               isplayBand

               mptyUndoBuffer

               indText

               ormatRange

               etCharPos

               etDefaultCharFormat

               etEventMask

               etFirstVisibleLine

               etIRichEditOle

               etLimitText

               etLine

               etLineCount

               etModify

               etParaFormat

               etRect

               etSel

               etSelectionCharFormat

               etSelectionType

               etSelText

               etTextLength

               ideSelection

               imitText

               ineFromChar

               ineIndex

               ineLength

               ineScroll

               aste

               asteSpecial

               eplaceSel

               equestResize

               etBackgroundColor

               etDefaultCharFormat

               etEventMask

               etModify

               etOLECallback

               etOptions

               etParaFormat

               etReadOnly

               etRect

               etSel

               etSelectionCharFormat

               etTargetDevice

               etWordCharFormat

               treamIn

               treamOut

               ndo

         CRichEditDoc

            CRichEditDoc sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               reateClientItem

               etStreamFormat

               etView

            Veri üyeleri

               _bRTF

         CRichEditView

            CRichEditView sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               djustDialogPosition

               anPaste

               RichEditView

               oPaste

               indText

               indTextSimple

               etCharFormatSelection

               etClipboardData

               etContextMenu

               etDocument

               etInPlaceActiveItem

               etMargins

               etPageRect

               etPaperSize

               etParaFormatSelection

               etPrintRect

               etPrintWidth

               etRichEditCtrl

               etSelectedItem

               etTextLength

               nsertFileAsObject

               nsertItem

               sRichEditFormat

               sSelected

               nCharEffect

               nFindNext

               nInitialUpdate

               nPasteNativeObject

               nParaAlign

               nPrinterChanged

               nReplaceAll

               nReplaceSel

               nTextNotFound

               nUpdateCharEffect

               nUpdateParaAlign

               rintInsideRect

               rintPage

               ueryAcceptData

               etCharFormat

               etMargins

               etPaperSize

               etParaFormat

               rapChanged

            Veri üyeleri

               _nBulletIndent

               _nWordWrap

         CRuntimeClass

         CScrollBar

            CScrollBar sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               reate

               ScrollBar

               nableScrollBar

               etScrollInfo

               etScrollLimit

               etScrollPos

               etScrollRange

               etScrollInfo

               etScrollPos

               etScrollRange

               howScrollBar

         CScrollView

            CScrollView sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ScrollView

               illOutsideRect

               etDeviceScrollPosition

               etDeviceScrollSizes

               etScrollPosition

               etTotalSize

               esizeParentToFit

               crollToPosition

               etScaleToFitSize

               etScrollSizes

         CSemaphore

            CSemaphore sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               Semaphore

         CSharedFile

            CSharedFile sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               SharedFile

               etach

               etHandle

         CSingleDocTemplate

            CSingleDocTemplate sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               SingleDocTemplate

         CSingleLock

            CSingleLock sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               SingleLock

               sLocked

               ock

               nlock

         CSize

            CSize sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               Size

            Operatörler

               perator ==

               perator! =

               perator +=

               perator-=

               perator +

               perator-

         CSliderCtrl

            CSliderCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               learSel

               learTics

               reate

               SliderCtrl

               etBuddy

               etChannelRect

               etLineSize

               etNumTics

               etPageSize

               etPos

               etRange

               etRangeMax

               etRangeMin

               etSelection

               etThumbRect

               etTic

               etTicArray

               etTicPos

               etToolTips

               etBuddy

               etLineSize

               etPageSize

               etPos

               etRange

               etRangeMax

               etRangeMin

               etSelection

               etTic

               etTicFreq

               etTipSide

               etToolTips

               erifyPos

         CSocket

            CSocket sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ttach

               ancelBlockingCall

               reate

               Socket

               romHandle

               sBlocking

               nMessagePending

         CSocketFile

            CSocketFile sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               SocketFile

         CSpinButtonCtrl

            CSpinButtonCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               reate

               SpinButtonCtrl

               etAccel

               etBase

               etBuddy

               etPos

               etRange

               etAccel

               etBase

               etBuddy

               etPos

               etRange

         CSplitterWnd

            CSplitterWnd sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ctivateNext

               anActivateNext

               reate

               reateScrollBarCtrl

               reateStatic

               reateView

               SplitterWnd

               eleteColumn

               eleteRow

               eleteView

               oKeyboardSplit

               oScroll

               oScrollBy

               etActivePane

               etColumnCount

               etColumnInfo

               etPane

               etRowCount

               etRowInfo

               etScrollStyle

               dFromRowCol

               sChildPane

               nDrawSplitter

               nInvertTracker

               ecalcLayout

               etActivePane

               etColumnInfo

               etRowInfo

               etScrollStyle

               plitColumn

               plitRow

         CStatic

            CStatic sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               reate

               Static

               etBitmap

               etCursor

               etEnhMetaFile

               etIcon

               etBitmap

               etCursor

               etEnhMetaFile

               etIcon

         CStatusBar

            CStatusBar sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ommandToIndex

               reate

               reateEx

               StatusBar

               rawItem

               etItemID

               etItemRect

               etPaneInfo

               etPaneStyle

               etPaneText

               etStatusBarCtrl

               etIndicators

               etPaneInfo

               etPaneStyle

               etPaneText

         CStatusBarCtrl

            CStatusBarCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               reate

               StatusBarCtrl

               rawItem

               etBorders

               etParts

               etRect

               etText

               etTextLength

               etTipText

               sSimple

               etBkColor

               etIcon

               etMinHeight

               etParts

               etSimple

               etText

               etTipText

         CStdioFile

            CStdioFile sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               StdioFile

               eadString

               riteString

            Veri üyeleri

               _pStream

         CString

            CString sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               llocSysString

               nsiToOem

               ollate

               ollateNoCase

               ompare

               ompareNoCase

               String

               elete

               mpty

               ind

               indOneOf

               ormat

               ormatV

               ormatMessage

               reeExtra

               etAt

               etBuffer

               etBufferSetLength

               etLength

               nsert

               sEmpty

               eft

               oadString

               ockBuffer

               akeLower

               akeReverse

               akeUpper

               id

               emToAnsi

               eleaseBuffer

               emove

               eplace

               everseFind

               ight

               etAt

               etSysString

               panExcluding

               panIncluding

               rimLeft

               rimRight

               nlockBuffer

            Operatörler

               perator =

               perator lpctstr

               perator <,>></,>

               perator +

               perator +=

               CString karşılaştırma işleçleri

               perator]

         CStringArray

            CStringArray sınıf üyeleri

         CStringList

            CStringList sınıf üyeleri

         CSyncObject

            CSyncObject sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               SyncObject

               ock

               perator kolu

               nlock

         CTabCtrl

            CTabCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               djustRect

               reate

               TabCtrl

               eleteAllItems

               eleteItem

               eselectAll

               rawItem

               etCurFocus

               etCurSel

               etExtendedStyle

               etImageList

               etItem

               etItemCount

               etItemRect

               etItemState

               etRowCount

               etToolTips

               ighlightItem

               itTest

               nsertItem

               emoveImage

               etCurFocus

               etCurSel

               etExtendedStyle

               etImageList

               etItem

               etItemExtra

               etItemSize

               etItemState

               etMinTabWidth

               etPadding

               etToolTips

         CTime

            CTime sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               Time

               ormat

               ormatGmt

               etAsSystemTime

               etCurrentTime

               etDay

               etDayOfWeek

               etGmtTm

               etHour

               etLocalTm

               etMinute

               etMonth

               etSecond

               etTime

               etYear

            Operatörler

               perator =

               perator +, -

               perator +=-=

               CTime karşılaştırma işleçleri

               perators <,>></,>

         CTimeSpan

            CTimeSpan sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               TimeSpan

               ormat

               etDays

               etHours

               etMinutes

               etSeconds

               etTotalHours

               etTotalMinutes

               etTotalSeconds

            Operatörler

               perator =

               perator +, -

               perator +=-=

               CTimeSpan karşılaştırma işleçleri

               perators <,>></,>

         CToolBar

            CToolBar sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ommandToIndex

               reate

               reateEx

               ToolBar

               etButtonInfo

               etButtonStyle

               etButtonText

               etItemID

               etItemRect

               etToolBarCtrl

               oadBitmap

               oadToolBar

               etBitmap

               etButtonInfo

               etButtons

               etButtonStyle

               etButtonText

               etHeight

               etSizes

         CToolBarCtrl

            CToolBarCtrl sınıf üyeleri

            CToolBarCtrl: Ara?ipucu bildirimleri işleme

            CToolBarCtrl: Özelleştirme bildirimleri işleme

            Üye işlevleri

               ddBitmap

               ddButtons

               ddString

               ddStrings

               utoSize

               heckButton

               ommandToIndex

               reate

               ToolBarCtrl

               ustomize

               eleteButton

               nableButton

               etAnchorHighlight

               etBitmapFlags

               etButton

               etButtonCount

               etButtonInfo

               etButtonSize

               etDisabledImageList

               etDropTarget

               etExtendedStyle

               etHotImageList

               etHotItem

               etImageList

               etInsertMark

               etInsertMarkColor

               etItemRect

               etMaxSize

               etMaxTextRows

               etRect

               etRows

               etState

               etStyle

               etToolTips

               itTest

               ideButton

               ndeterminate

               nsertButton

               nsertMarkHitTest

               sButtonChecked

               sButtonEnabled

               sButtonHidden

               sButtonHighlighted

               sButtonIndeterminate

               sButtonPressed

               oadImages

               apAccelerator

               arkButton

               oveButton

               ressButton

               estoreState

               aveState

               etAnchorHighlight

               etBitmapSize

               etButtonInfo

               etButtonSize

               etButtonStructSize

               etButtonWidth

               etCmdID

               etDisabledImageList

               etDrawTextFlags

               etExtendedStyle

               etHotImageList

               etHotItem

               etImageList

               etIndent

               etInsertMark

               etInsertMarkColor

               etMaxTextRows

               etOwner

               etRows

               etState

               etStyle

               etToolTips

         CToolTipCtrl

            CToolTipCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ctivate

               ddTool

               reate

               ToolTipCtrl

               elTool

               etDelayTime

               etMargin

               etMaxTipWidth

               etText

               etTipBkColor

               etTipTextColor

               etToolCount

               etToolInfo

               itTest

               op

               elayEvent

               etDelayTime

               etMargin

               etMaxTipWidth

               etTipBkColor

               etTipTextColor

               etToolInfo

               etToolRect

               pdate

               pdateTipText

         CTreeCtrl

            CTreeCtrl sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               reate

               reateDragImage

               TreeCtrl

               eleteAllItems

               eleteItem

               ditLabel

               nsureVisible

               xpand

               etBkColor

               etCheck

               etChildItem

               etCount

               etDropHilightItem

               etEditControl

               etFirstVisibleItem

               etImageList

               etIndent

               etInsertMarkColor

               etItem

               etItemData

               etItemHeight

               etItemImage

               etItemRect

               etItemState

               etItemText

               etNextItem

               etNextSiblingItem

               etNextVisibleItem

               etParentItem

               etPrevSiblingItem

               etPrevVisibleItem

               etRootItem

               etSelectedItem

               etTextColor

               etToolTips

               etVisibleCount

               itTest

               nsertItem

               temHasChildren

               elect

               electDropTarget

               electItem

               electSetFirstVisible

               etBkColor

               etCheck

               etImageList

               etIndent

               etInsertMark

               etInsertMarkColor

               etItem

               etItemData

               etItemHeight

               etItemImage

               etItemState

               etItemText

               etTextColor

               etToolTips

               ortChildren

               ortChildrenCB

         CTreeView

            CTreeView sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               TreeView

               etTreeCtrl

         CTypedPtrArray

            CTypedPtrArray sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               dd

               ppend

               opy

               lementAt

               etAt

               nsertAt

               etAt

               etAtGrow

            Operatörler

               perator]

         CTypedPtrList

            CTypedPtrList sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               ddHead

               ddTail

               etAt

               etHead

               etNext

               etPrev

               etTail

               emoveHead

               emoveTail

               etAt

         CTypedPtrMap

            CTypedPtrMap sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               etNextAssoc

               ookup

               emoveKey

               etAt

            Operatörler

               perator]

         CUIntArray

            CUIntArray sınıf üyeleri

         CUserException

         CView

            CView sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               View

               oPreparePrinting

               etDocument

               sSelected

               nActivateFrame

               nActivateView

               nBeginPrinting

               nDragEnter

               nDragLeave

               nDragOver

               nDragScroll

               nDraw

               nDrop

               nDropEx

               nEndPrinting

               nEndPrintPreview

               nInitialUpdate

               nPrepareDC

               nPreparePrinting

               nPrint

               nScroll

               nScrollBy

               nUpdate

         CWaitCursor

            CWaitCursor sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               WaitCursor

               estore

         CWinApp

            CWinApp sınıf?üyeleri

            Üye işlevleri

               ddDocTemplate

               ddToRecentFileList

               loseAllDocuments

               reatePrinterDC

               WinApp

               oMessageBox

               oWaitCursor

               nable3dControls

               nableShellOpen

               xitInstance

               etFirstDocTemplatePosition

               etNextDocTemplate

               etPrinterDeviceDefaults

               etProfileInt

               etProfileString

               ideApplication

               nitInstance

               oadCursor

               oadIcon

               oadOEMCursor

               oadOEMIcon

               oadStandardCursor

               oadStandardIcon

               oadStdProfileSettings

               nContextHelp

               nDDECommand

               nFileNew

               nFileOpen

               nFilePrintSetup

               nHelp

               nHelpFinder

               nHelpIndex

               nHelpUsing

               nIdle

               penDocumentFile

               arseCommandLine

               reTranslateMessage

               rocessMessageFilter

               rocessShellCommand

               rocessWndProcException

               egisterShellFileTypes

               un

               unAutomated

               unEmbedded

               aveAllModified

               electPrinter

               etDialogBkColor

               etRegistryKey

               inHelp

               riteProfileInt

               riteProfileString

            Veri üyeleri

               _bHelpMode

               _hInstance

               _hPrevInstance

               _lpCmdLine

               _nCmdShow

               _pActiveWnd

               _pszAppName

               _pszExeName

               _pszHelpFilePath

               _pszProfileName

               _pszRegistryKey

         CWindowDC

            CWindowDC sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               WindowDC

            Veri üyeleri

               _hWnd

         CWinThread

            CWinThread sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               reateThread

               WinThread

               xitInstance

               etMainWnd

               etThreadPriority

               nitInstance

               sIdleMessage

               nIdle

               ostThreadMessage

               reTranslateMessage

               rocessMessageFilter

               rocessWndProcException

               esumeThread

               un

               etThreadPriority

               uspendThread

            Veri üyeleri

               _bAutoDelete

               _hThread

               _nThreadID

               _pActiveWnd

               _pMainWnd

         CWnd

            CWnd sınıf üyeleri

            Üye işlevleri

               rrangeIconicWindows

               ttach

               eginPaint

               indDefaultProperty

               indProperty

               ringWindowToTop

               alcWindowRect

               ancelToolTips

               enterWindow

               hangeClipboardChain

               heckDlgButton

               heckRadioButton

               hildWindowFromPoint

               lientToScreen

               ontinueModal

               reate

               reateCaret

               reateControl

               reateEx

               reateGrayCaret

               reateSolidCaret

               Wnd

               efault

               efWindowProc

               eleteTempMap

               estroyWindow

               etach

               lgDirList

               lgDirListComboBox

               lgDirSelect

               lgDirSelectComboBox

               oDataExchange

               ragAcceptFiles

               rawMenuBar

               nableScrollBar

               nableScrollBarCtrl

               nableToolTips

               nableWindow

               ndModalLoop

               ndPaint

               xecuteDlgInit

               ilterToolTipMessage

               indWindow

               lashWindow

               romHandle

               romHandlePermanent

               etActiveWindow

               etCapture

               etCaretPos

               etCheckedRadioButton

               etClientRect

               etClipboardOwner

               etClipboardViewer

               etControlUnknown

               etCurrentMessage

               etDC

               etDCEx

               etDescendantWindow

               etDesktopWindow

               etDlgCtrlID

               etDlgItem

               etDlgItemInt

               etDlgItemText

               etDSCCursor

               etExStyle

               etFocus

               etFont

               etForegroundWindow

               etIcon

               etLastActivePopup

               etMenu

               etNextDlgGroupItem

               etNextDlgTabItem

               etNextWindow

               etOpenClipboardWindow

               etOwner

               etParent

               etParentFrame

               etParentOwner

               etProperty

               etSafeHwnd

               etSafeOwner

               etScrollBarCtrl

               etScrollInfo

               etScrollLimit

               etScrollPos

               etScrollRange

               etStyle

               etSystemMenu

               etTopLevelFrame

               etTopLevelOwner

               etTopLevelParent

               etTopWindow

               etUpdateRect

               etUpdateRgn

               etWindow

               etWindowContextHelpId

               etWindowDC

               etWindowPlacement

               etWindowRect

               etWindowRgn

               etWindowText

               etWindowTextLength

               ideCaret

               iliteMenuItem

               nvalidate

               nvalidateRect

               nvalidateRgn

               nvokeHelper

               sChild

               sDialogMessage

               sDlgButtonChecked

               sIconic

               sWindowEnabled

               sWindowVisible

               sZoomed

               illTimer

               ockWindowUpdate

               apWindowPoints

               essageBox

               odifyStyle

               odifyStyleEx

               oveWindow

               nActivate

               nActivateApp

               nAmbientProperty

               nAskCbFormatName

               nCancelMode

               nCaptureChanged

               nChangeCbChain

               nChar

               nCharToItem

               nChildActivate

               nChildNotify

               nClose

               nCommand

               nCompacting

               nCompareItem

               nContextMenu

               nCopyData

               nCreate

               nCtlColor

               nDeadChar

               nDeleteItem

               nDestroy

               nDestroyClipboard

               nDeviceChange

               nDevModeChange

               nDrawClipboard

               nDrawItem

               nDropFiles

               nDSCNotify

               nEnable

               nEndSession

               nEnterIdle

               nEnterMenuLoop

               nEraseBkgnd

               nExitMenuLoop

               nFontChange

               nGetDlgCode

               nGetMinMaxInfo

               nHelpInfo

               nHScroll

               nHScrollClipboard

               nIconEraseBkgnd

               nInitMenu

               nInitMenuPopup

               nKeyDown

               nKeyUp

               nKillFocus

               nLButtonDblClk

               nLButtonDown

               nLButtonUp

               nMButtonDblClk

               nMButtonDown

               nMButtonUp

               nMDIActivate

               nMeasureItem

               nMenuChar

               nMenuSelect

               nMouseActivate

               nMouseMove

               nMouseWheel

               nMove

               nMoving

               nNcActivate

               nNcCalcSize

               nNcCreate

               nNcDestroy

               nNcHitTest

               nNcLButtonDblClk

               nNcLButtonDown

               nNcLButtonUp

               nNcMButtonDblClk

               nNcMButtonDown

               nNcMButtonUp

               nNcMouseMove

               nNcPaint

               nNcRButtonDblClk

               nNcRButtonDown

               nNcRButtonUp

               nNotify

               nPaint

               nPaintClipboard

               nPaletteChanged

               nPaletteIsChanging

               nParentNotify

               nQueryDragIcon

               nQueryEndSession

               nQueryNewPalette

               nQueryOpen

               nRButtonDblClk

               nRButtonDown

               nRButtonUp

               nRegisteredMouseWheel

               nRenderAllFormats

               nRenderFormat

               nSetCursor

               nSetFocus

               nShowWindow

               nSize

               nSizeClipboard

               nSizing

               nSpoolerStatus

               nStyleChanged

               nStyleChanging

               nSysChar

               nSysColorChange

               nSysCommand

               nSysDeadChar

               nSysKeyDown

               nSysKeyUp

               nTCard

               nTimeChange

               nTimer

               nToolHitTest

               nVKeyToItem

               nVScroll

               nVScrollClipboard

               nWindowPosChanged

               nWindowPosChanging

               nWinIniChange

               nWndMsg

               penClipboard

               ostMessage

               ostNcDestroy

               reCreateWindow

               reSubclassWindow

               reTranslateMessage

               rint

               rintClient

               edrawWindow

               eflectChildNotify

               eflectLastMsg

               eleaseDC

               epositionBars

               unModalLoop

               creenToClient

               crollWindow

               crollWindowEx

               endChildNotifyLastMsg

               endDlgItemMessage

               endMessage

               endMessageToDescendants

               endNotifyMessage

               etActiveWindow

               etCapture

               etCaretPos

               etClipboardViewer

               etDlgCtrlID

               etDlgItemInt

               etDlgItemText

               etForegroundWindow

               etFocus

               etFont

               etIcon

               etMenu

               etOwner

               etParent

               etProperty

               etRedraw

               etScrollInfo

               etScrollPos

               etScrollRange

               etTimer

               etWindowContextHelpId

               etWindowPlacement

               etWindowPos

               etWindowRgn

               etWindowText

               howCaret

               howOwnedPopups

               howScrollBar

               howWindow

               ubclassDlgItem

               ubclassWindow

               nlockWindowUpdate

               nsubclassWindow

               pdateData

               pdateDialogControls

               pdateWindow

               alidateRect

               alidateRgn

               indowFromPoint

               indowProc

            Veri üyeleri

               _hWnd

         CWordArray

            CWordArray sınıf üyeleri

         Mfc makrolar ve Globals

            Veri türleri

            Mfc sınıf nesneleri döküm tür

            Çalıştırma nesne modeli Hizmetleri

            Tan?Hizmetleri

            Özel durum işleme

            CString biçimlendirme ve ileti kutusunu görüntüleme

            Uygulama bilgi ve yönetimi

            Standart komut ve pencere kimlikleri

            Koleksiyon sınıf?Helpers

            Kayıt alan?Exchange işlevleri

            CRecordView ve CDaoRecordView için iletişim verileri Exchange işlevleri

            İletişim verileri Exchange işlevlerini ole Denetimleri

            Veritaban?makrolar ve Globals

            Dao veritaban?motoru başlatma ve sonlandırma

            Ole başlatma

            Uygulama denetimi

            Gönderim Maps

            Değişken parametre tür?sabitleri

            Tür Kitaplığ?na

            Özellik sayfalar

            Olay haritalar

            Olay havuzunu Maps

            Bağlant?Haritalar

            Ole denetimi kayıt

            Sınıf fabrikas?ve lisans

            Kalıcılık ole Denetimleri

            Internet Server API (ISAPI) ayrıştırma Maps

            Internet url Ayrıştırma Globals

            Internet Server API (ISAPI) Tan?makrolar

            Makrolar, genel işlevlerini ve küresel değişkenler

               AfxAbort

               AfxBeginThread

               AfxCheckError

               AfxCheckMemory

               AfxConnectionAdvise

               AfxConnectionUnadvise

               AfxDaoInit

               AfxDaoTerm

               AfxDbInitModule

               AfxDoForAllClasses

               AfxDoForAllObjects

               afxDump

               AfxDump

               AfxDumpStack

               AfxEnableControlContainer

               AfxEnableMemoryTracking

               AfxEndThread

               AFX_EXT_CLASS

               AfxFormatString1

               AfxFormatString2

               AfxFreeLibrary

               AfxGetApp

               AfxGetAppName

               AfxGetHENV

               AfxGetInstanceHandle

               AfxGetInternetHandleType

               AfxGetMainWnd

               AfxGetResourceHandle

               AfxGetStaticModuleState

               AfxGetThread

               AfxInitExtensionModule

               AfxInitRichEdit

               AfxIsMemoryBlock

               AfxIsValidAddress

               AfxIsValidString

               AfxLoadLibrary

               AFX_MANAGE_STATE

               afxMemDF

               AfxMessageBox

               AfxNetInitModule

               AFX_ODBC_CALL

               AfxOleCanExitApp

               AfxOleGetMessageFilter

               AfxOleGetUserCtrl

               AfxOleInit

               AfxOleInitModule

               AfxOleLockApp

               AfxOleLockControl

               AfxOleRegisterControlClass

               AfxOleRegisterPropertyPageClass

               AfxOleRegisterServerClass

               AfxOleRegisterTypeLib

               AfxOleSetEditMenu

               AfxOleSetUserCtrl

               AfxOleTypeMatchGuid

               AfxOleUnlockApp

               AfxOleUnlockControl

               AfxOleUnregisterClass

               AfxOleUnregisterTypeLib

               AfxParseURL

               AfxParseURLEx

               AfxRegisterClass

               AfxRegisterWndClass

               AfxSetAllocHook

               AfxSetResourceHandle

               AfxSocketInit

               AFX_SQL_ASYNC

               AFX_SQL_SYNC

               AfxTermExtensionModule

               AfxThrowArchiveException

               AfxThrowDaoException

               AfxThrowDBException

               AfxThrowFileException

               AfxThrowInternetException

               AfxThrowMemoryException

               AfxThrowNotSupportedException

               AfxThrowOleDispatchException

               AfxThrowOleException

               AfxThrowResourceException

               AfxThrowUserException

               afxTraceEnabled

               afxTraceFlags

               AfxVerifyLicFile

               AfxWinInit

               AND_CATCH

               AND_CATCH_ALL

               ONAYLAMA İŞLEM

               ASSERT_KINDOF

               ASSERT_VALID

               BASED_CODE

               BEGIN_CONNECTION_MAP

               BEGIN_CONNECTION_PART

               BEGIN_DISPATCH_MAP

               BEGIN_EVENT_MAP

               BEGIN_EVENTSINK_MAP

               BEGIN_MESSAGE_MAP

               BEGIN_OLEFACTORY

               BEGIN_PARSE_MAP

               BEGIN_PROPPAGEIDS

               YAKALAMAK

               CATCH_ALL

               CompareElements

               ConstructElements

               CopyElements

               CONNECTION_IID

               CONNECTION_PART

               DDP_CBIndex

               DDP_CBString

               DDP_CBStringExact

               DDP_Check

               DDP_LBIndex

               DDP_LBString

               DDP_LBStringExact

               DDP_PostProcessing

               DDP_Radio

               DDP_Text

               DDV_MaxChars

               DDV_MinMaxByte

               DDV_MinMaxDateTime

               DDV_MinMaxDouble

               DDV_MinMaxDWord

               DDV_MinMaxFloat

               DDV_MinMaxInt

               DDV_MinMaxLong

               DDV_MinMaxMonth

               DDV_MinMaxSlider

               DDV_MinMaxUnsigned

               DDX_CBIndex

               DDX_CBString

               DDX_CBStringExact

               DDX_Check

               DDX_Control

               DDX_DateTimeCtrl

               DDX_FieldCBIndex

               DDX_FieldCBString

               DDX_FieldCBStringExact

               DDX_FieldCheck

               DDX_FieldLBIndex

               DDX_FieldLBString

               DDX_FieldLBStringExact

               DDX_FieldSlider

               DDX_FieldRadio

               DDX_FieldScroll

               DDX_FieldText

               DDX_LBIndex

               DDX_LBString

               DDX_LBStringExact

               DDX_MonthCalCtrl

               DDX_OCBool

               DDX_OCBoolRO

               DDX_OCColor

               DDX_OCColorRO

               DDX_OCFloat

               DDX_OCFloatRO

               DDX_OCInt

               DDX_OCIntRO

               DDX_OCShort

               DDX_OCShortRO

               DDX_OCText

               DDX_OCTextRO

               DDX_Radio

               DDX_Scroll

               DDX_Slider

               DDX_Text

               DEBUG_NEW

               DECLARE_CONNECTION_MAP

               DECLARE_DISPATCH_MAP

               DECLARE_DYNAMIC

               DECLARE_DYNCREATE

               DECLARE_EVENT_MAP

               DECLARE_EVENTSINK_MAP

               DECLARE_MESSAGE_MAP

               DECLARE_OLECREATE

               DECLARE_OLECREATE_EX

               DECLARE_OLETYPELIB

               DECLARE_PROPPAGEIDS

               DECLARE_SERIAL

               DEFAULT_PARSE_COMMAND

               DestructElements

               DFX_Binary

               DFX_Bool

               DFX_Byte

               DFX_Currency

               DFX_DateTime

               DFX_Double

               DFX_Long

               DFX_LongBinary

               DFX_Short

               DFX_Single

               DFX_Text

               DISP_DEFVALUE

               DISP_FUNCTION

               DISP_PROPERTY

               DISP_PROPERTY_EX

               DISP_PROPERTY_NOTIFY

               DISP_PROPERTY_PARAM

               DumpElements

               DYNAMIC_DOWNCAST

               END_CATCH

               END_CATCH_ALL

               END_CONNECTION_MAP

               END_CONNECTION_PART

               END_DISPATCH_MAP

               END_EVENT_MAP

               END_EVENTSINK_MAP

               END_MESSAGE_MAP

               END_OLEFACTORY

               END_PARSE_MAP

               END_PROPPAGEIDS

               EVENT_CUSTOM

               EVENT_CUSTOM_ID

               HashKey

               IMPLEMENT_DYNAMIC

               IMPLEMENT_DYNCREATE

               IMPLEMENT_OLECREATE

               IMPLEMENT_OLECREATE_EX

               IMPLEMENT_OLETYPELIB

               IMPLEMENT_SERIAL

               ISAPIASSERT

               ISAPITRACE

               ISAPITRACE0

               ISAPITRACE1

               ISAPITRACE2

               ISAPITRACE3

               ISAPIVERIFY

               METHOD_PROLOGUE

               ON_COMMAND

               ON_COMMAND_RANGE

               ON_CONTROL

               ON_CONTROL_RANGE

               ON_EVENT

               ON_EVENT_RANGE

               ON_EVENT_REFLECT

               ON_MESSAGE

               ON_OLECMD

               ON_OLEVERB

               ON_PARSE_COMMAND

               ON_PARSE_COMMAND_PARAMS

               ON_PROPNOTIFY

               ON_PROPNOTIFY_RANGE

               ON_PROPNOTIFY_REFLECT

               ON_REGISTERED_MESSAGE

               ON_REGISTERED_THREAD_MESSAGE

               ON_STDOLEVERB

               ON_THREAD_MESSAGE

               ON_UPDATE_COMMAND_UI

               ON_UPDATE_COMMAND_UI_RANGE

               PROPPAGEID

               PX_Blob

               PX_Bool

               PX_Color

               PX_Currency

               PX_DataPath

               PX_Double

               PX_Float

               PX_Font

               PX_IUnknown

               PX_Long

               PX_Picture

               PX_Short

               PX_String

               PX_ULong

               PX_UShort

               PX_VBXFontConvert

               RFX_Binary

               RFX_Binary_Bulk

               RFX_Bool

               RFX_Bool_Bulk

               RFX_Byte

               RFX_Byte_Bulk

               RFX_Date

               RFX_Date_Bulk

               RFX_Double

               RFX_Double_Bulk

               RFX_Int

               RFX_Int_Bulk

               RFX_Long

               RFX_Long_Bulk

               RFX_LongBinary

               RFX_Single

               RFX_Single_Bulk

               RFX_Text

               RFX_Text_Bulk

               RUNTIME_CLASS

               SerializeElements

               STATIC_DOWNCAST

               THIS_FILE

               ATMAK

               THROW_LAST

               İZLEME

               TRACE0

               TRACE1

               TRACE2

               TRACE3

               DENEYİN

               DOĞRULAYIN

            ClassWizard yorum sınırlayıcılar

               AFX_DATA

               AFX_DATA_INIT

               AFX_DATA_MAP

               AFX_DISP

               AFX_DISP_MAP

               AFX_EVENT

               AFX_EVENT_MAP

               AFX_FIELD

               AFX_FIELD_INIT

               AFX_FIELD_MAP

               AFX_MSG

               AFX_MSG_MAP

               AFX_VIRTUAL

         Yapılar? stiller, geri çağrılar ve ileti haritalar

            Mfc tarafından kullanılan yapılar

               Abc yapıs

               Abcfloat yapıs

               AFX_EXTENSION_MODULE yapıs

               Bit eşlem yapıs

               BITMAPINFO yapıs

               CDaoDatabaseInfo yapıs

               CDaoErrorInfo yapıs

               CDaoFieldInfo yapıs

               CDaoIndexInfo yapıs

               CDaoIndexFieldInfo yapıs

               CDaoParameterInfo yapıs

               CDaoQueryDefInfo yapıs

               CDaoRelationInfo yapıs

               CDaoRelationFieldInfo yapıs

               CDaoTableDefInfo yapıs

               CDaoWorkspaceInfo yapıs

               CODBCFieldInfo yapıs

               Coloradjustment yapıs

               COMPAREITEMSTRUCT yapıs

               Createstruct yapıs

               DELETEITEMSTRUCT yapıs

               Devmode yapısın

               Devnames yapıs

               DRAWITEMSTRUCT yapıs

               EXTENSION_CONTROL_BLOCK yapıs

               FILETIME yapıs

               HSE_VERSION_INFO yapıs

               HTTP_FILTER_AUTHENT yapıs

               HTTP_FILTER_CONTEXT yapıs

               HTTP_FILTER_LOG yapıs

               HTTP_FILTER_PREPROC_HEADERS yapıs

               HTTP_FILTER_RAW_DATA yapıs

               HTTP_FILTER_URL_MAP yapıs

               HTTP_FILTER_VERSION yapıs

               Yap?LINGER

               Logbrush yapıs

               Logpen yapıs

               MEASUREITEMSTRUCT yapıs

               MINMAXINFO yapıs

               Msg yapıs

               NCCALCSIZE_PARAMS yapıs

               PAINTSTRUCT yapıs

               NOKTASI yapıs

               Rect yapıs

               Rgndata yapıs

               Boyut yapıs

               Sockaddr yapısının

               SOCKADDR_IN yapısın

               SYSTEMTIME yapıs

               TEXTMETRIC yapıs

               WINDOWPLACEMENT yapıs

               WINDOWPOS yapıs

               Wsadata yapıs

               Xform yapıs

            Mfc tarafından kullanılan stilleri

               Düğme stilleri

               Açılan-kutu stilleri

               Stillerini düzenleme

               Pencere çerçeve biçemleri

               Liste kutusu stilleri

               İleti kutusu stilleri

               Kaydırma çubuğu stilleri

               Statik stilleri

               Pencere biçemleri

               Geni?pencere biçemleri

            Mfc tarafından kullanılan geri çağr?işlevleri

               numObjects

               rayString

               etAbortProc

            İleti Maps

               İletiyi göster makrolar

               Nasıl mesaj-Map çapraz

               Wm_command ileti işleyicisi

               Alt pencere bildirimi ileti işleyicileri

               Genel denetim işleyici

               Kullanıc?düğmeyi işleyicileri

               Birleşik giri?kutusu işleyicileri

               Düzenleme kontrol?işleyicisi

               Liste kutusu işleyicileri

               Wm_ iletileri için işleyiciler

               Wm_ ileti işleyicileri: a - c

               Wm_ ileti işleyicileri: d - e

               Wm_ ileti işleyicileri: f - k

               Wm_ ileti işleyicileri: l - m

               Wm_ ileti işleyicileri: n - o

               Wm_ mesaj: p - r

               Wm_ mesaj: s

               Wm_ mesaj: t - z

               Kullanıc?tanıml?işleyicileri

         Eski mfc işlevleri

            nWaitForDataSource

            nWaitForDataSource

            etSynchronousMode

            nWaitForDataSource

            etBkColor

            etBkColor

            nitApplication

            etSuperWndProcAddr

      Mfc teknik notlar

         Mfc teknik notlar

         Teknik Notlar numarasına göre

         Teknik Notlar kategorisine göre

         TN001: Pencere sınıf kayd

         TN002: Kalıc?nesne veri biçimi

         TN003: Eşleme, Windows nesnelerini işleme

         TN004: c++ Template arac

         TN006: Mesaj Maps

         TN007: Hata ayıklama izleme seçenekleri

         TN008: mfc ole desteği

         TN011: mfc dll bir parças?olarak kullanma

         TN012: mfc Windows 3.1 sağlamlık özellikleri ile kullanma

         TN014: Özel denetimler

         TN015: Windows for Pen Computing

         TN016: c++ birden çok devralma mfc ile kullanma

         TN017: Pencere nesneleri yok

         TN018: ole uygulamalar?mfc 1.0 geçirmeyi mfc 2.0

         TN019: varolan mfc uygulamalar?mfc 3.0 güncelleştirme

         TN020: ID adlandırma ve kurallar?numaralandırma

         TN021: Komut ve ileti yönlendirme

         TN022: Standart komutlar?uygulamas

         TN023: Standart mfc kaynak

         TN024: mfc tanıml?iletileri ve kaynaklar

         TN025: Belge, görünüm?ve çerçeve oluşturma

         TN026: ddx ve ddv rutinleri

         TN027: Visual Basic özel denetimler öykünme desteği

         TN028: Bağlama duyarl?yardım desteği

         TN029: Splitter Windows

         TN030: Yazdırma ve Bask?Önizleme'yi Özelleştirme

         TN031: Denetim çubuğu

         TN032: mfc istisna mekanizmas

         TN033: dll sürüm?mfc

         TN034: yazma Windows 3.0 uyumlu mfc uygulamas

         TN035: Visual c++ ile birden çok kaynak dosyalar?ve üstbilgi dosyalar?kullanarak

         TN036: CFormView, AppWizard ve ClassWizard ile kullanma.

         TN037: Çok i?parçacıkl?mfc 2.1 uygulamalar

         TN038: mfc/ole IUnknown uygulamas

         TN039: mfc/ole Otomasyon uygulamas

         TN040: mfc/ole yeniden boyutlandırma ve yakınlaştırma yerinde

         TN041: mfc/OLE1 geçi?mfc/ole 2

         TN042: odbc sürücüs?geliştirici öneriler

         TN043: rfx yordamlar

         TN044: mfc dbcs desteği

         TN045: mfc/veritaban?desteği için uzun Varchar/Varbinary

         TN046: Yorum kurallar?mfc sınıflar

         TN047: Veritaban?işlem gereksinimleri rahatlatıc

         TN048: odbc kurulumu ve yönetim programlar?mfc veritaban?uygulamalar?yazma

         TN049: mfc/ole mbcs Unicode Çeviri katmanına (MFCANS32)

         TN050: mfc/ole ortak iletişim kutularının (MFCUIx32)

         TN051: CTL3D, şimdi ve gelecekte kullanma.

         TN052: mfc 3.1 ile Windows 95 uygulamalar?yazma

         TN053: Özel dfx rutinleri dao veritaban?sınıf

         TN054: dao mfc dao sınıflar doğrudan kullanırken arama

         TN055: mfc odbc veritaban?sınıf uygulamalar?mfc dao sınıflara geçi

         TN056: mfc bileşenlerinin yüklenmesini

         TN057: Localization mfc bileşenleri

         TN058: mfc Modül durumu uygulamas

         TN059: mfc mbcs/Unicode dönüştürme makrolar?kullanma

         TN060: Yeni Windows ortak denetimler

         TN061: ON_NOTIFY ve WM_NOTIFY mesajlar

         TN062: Mesaj yansımas?için Windows denetimleri

         TN063: Internet uzantıs?dll dosyaların?ayıklama

         TN064: Daire ActiveX denetimleri i?parçacığ?modeli

         TN065: ole otomasyon sunucular?ikili arabirim desteği

         TN066: Ortak mfc 3.x 4.0 bağlant?sorunlar

         TN067: Veritaban?erişim ISAPI sunucu uzantıs

         TN068: Microsoft Access 7 odbc sürücüs?ile işlemleri gerçekleştirme

         TN069: Internet sunucu uzantıs?dll ve komut işleyicisi kullanarak html formlar?işleme

         TN070: mfc pencere sınıf adlar

         TN071: mfc IOleCommandTarget uygulanmas

   Etkin Şablon Kütüphanesi

      Etkin Şablon Kütüphanesi (atl) başvurusu

      Atl 2.1 yenilikler

         Derleyici optimizasyonu

         Nesneleri ve Denetim

         Yeni ve yeniden adlandırılan sınıflar

            Yeni sınıflar

            Yeniden adlandırılan sınıflar

         Bağlant?noktalar

         Kritik Bölüm

         CComBSTR yöntemi

         CComVariant yöntemi

         Registrar

         Eski konular

      Atl 3.0 yenilikler

         Atl yenilikler

         Atl 2.1 bağlant?noktas?oluşturma

         Sınıflar ve yöntemler

         Yeni haritalar, harita girişleri ve ilan'ın

      Atl yaz?genel bakış

      Atl sınıfına genel bakış

         Sınıf üreticisi

         Sınıf bilgisi

         Com modülleri

         Bileşik Denetim

         Bağlant?noktalar

         Denetim: Genel destek

         Veri aktarım

         Veri türleri

         Çift arabirimleri

         Hata bilgileri

         Arabirim işaretçisi

         IUnknown uygulamas

         Mmc eklentisi

         Nesne güvenliği

         Kalıcılık

         Özellikleri ve özellik sayfalar

         Kayıt defteri desteği

         Çalışan nesneleri

         Servis sağlayıc?desteği

         Site bilgileri

         Yırtma arabirimleri

         İş parçacığ?havuzu

         Modeller ve kritik bölümlerinde akıtma

         Kullanıc?Arabirimi desteği

         Windows desteği

      Atl eğitimi

         1. Adım: Proje oluşturma

         2. Adım: bir denetim ekleme

         3. Adım: bir özellik denetimi ekleme

         4. Adım: çizim kodunu değiştirme

         5. Adım: olay ekleme

         6. Adım: bir özellik sayfas?ekleme

         7. Adım: bir Web sayfas?denetimi koyarak

         Atl başvurular

      Makaleler

         Com ve atl giri

            Com giri

               Arabirimler

               IUnknown

               Başvuru sayım

               QueryInterface

               Sıralama

               Toplama

            Introduction to atl

               Bir Şablon Kütüphanesi kullanılarak

               Atl kapsam

               Ne zaman atl kullanılacağın?seçme

         Atl proje oluşturma

            Atl com AppWizard kullanma

            Mts destek atl projeleri

            Atl com AppWizard tarafından oluşturulan dosyalar

            Nesneleri ve denetim ekleme

            Varolan bir nesnenin veya denetimin yeni bir arabirim ekleme

            Atl nesne Noncreatable yapma

         Atl com nesneleri temelleri

            CComObjectRootEx uygulanmas

            CComObject, CComAggObject ve CComPolyObject uygulanmas

            IDispatch ve IErrorInfo destekleme

            IDispEventImpl destek

            Varsayılan sınıf?fabrika ve toplama modeli değiştirme

            Toplu oluşturma

         Bileşik Denetim temelleri

            Atl proje oluşturma

            Birleşik denetim ekleme

            Atl proje değiştirme

            Bileşik Denetim için işlevsellik ekleme

            Bina ve atl projeyi test

         Dhtml denetimleri desteğini atl

            Dhtml denetimi projesinin öğelerini tanımlama

            Arama c++ kod dhtml

            Atl dhtml denetimi oluşturma

            Atl dhtml denetimi sınama

            Atl dhtml denetimi değiştirme

            Değiştirilen atl dhtml denetimi sınama

         Mmc ek bileşenini Sihirbaz

            Mmc Snap-In sihirbaz genel bakış

               Snap-In sihirbaz temel yapıs

               Eklenti Sihirbaz?tarafından oluşturulan kodu

               Bir ek bileşeni ve bir ek bileşeni uzantıs?arasındaki farklar

               Seçenekler oluşturulan dosyalar?üzerinde etkileri

            Mmc ek bileşenini SSS

               Ara?kaynak ek nesne nasıl eklerim?

               Nasıl men?öğeleri, denetim çubuğu düğmeleri ve bir özellik sayfas?ek nesnesine eklenir?

               Nasıl Ben ek nesnesinin alt öğeleri numaralandırmak?

               Özel öğe türleri ek nesne nasıl eklerim?

         Atl pencere sınıflar

            Bir pencere kullanarak

            Bir pencere uygulama

               Bir ileti işleyicisi ekleme

               İleti Maps

               Bir pencere ile CWindowImpl uygulanmas

            Uygulama iletişim kutusu

            İçerdiği Windows kullanım

         Bağlant?noktalar

            Bağlant?noktas?sınıflar

            Bir nesneye bağlant?noktalar?ekleme

            Bağlant?noktas?örnek

         Numaralandırıcılar

            Numaralandırıcılar?atl içinde oluşturmak için CComEnum, _Copy, CComIEnum ve CComEnumImpl kullanarak

         İpuçlar?için atl nesneler hata ayıklama.

            DebugBreak kullanma

            QueryInterface hata ayıklamay?etkinleştirme

            Başvuru sayıs?hata ayıklamay?etkinleştirme

         Atl Hizmetleri

            tart

            erviceMain

            un

            andler

            Kayıt defteri girdileri

            DCOMCNFG

            İpucu hata ayıklama

               Görev Yöneticisi'ni kullanma

               İddialar görüntüleme

               Program yerel sunucu olarak çalışan

         Atl kayıt bileşeni (Registrar)

            Registrar komut dosyalar?oluşturma

               Backus Nauer formu (bnf) sözdizimini anlamak

               Ayrıştırma ağa?anlama

               Kayıt defteri komut dosyas?örnekleri

               Değiştirilebilir parametreler (Registrar'ın Preprocessor) kullanma

               Çağıran komut dosyalar

            Ayar yukar?bir statik bağlant?kayıt kodu (yalnızca c++)

      Class Reference

         CAxDialogImpl

            CAxDialogImpl sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               reate

               estroyWindow

               oModal

               ndDialog

         CAxWindow

            CAxWindow sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               ttachControl

               AxWindow

               reateControl

               reateControlEx

               etWndClassName

               ueryControl

               ueryHost

               etExternalDispatch

               etExternalUIHandler

            Operatörler

               perator =

         CBindStatusCallback

            CBindStatusCallback sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               BindStatusCallback

               ownload

               etBindInfo

               etPriority

               nDataAvailable

               nLowResource

               nObjectAvailable

               nProgress

               nStartBinding

               nStopBinding

               tartAsyncDownload

            Veri üyeleri

               _dwAvailableToRead

               _dwTotalRead

               _pFunc

               _pT

               _spBindCtx

               _spBinding

               _spMoniker

               _spStream

         CComAggObject

            CComAggObject sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               ddRef

               ComAggObject

               inalConstruct

               inalRelease

               ueryInterface

               elease

            Veri üyeleri

               _contained

         CComApartment

            CComApartment sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               partment

               etLockCount

               ock

               nlock

            Veri üyeleri

               _dwThreadID

               _hThread

               _nLockCnt

         CComAutoCriticalSection

            CComAutoCriticalSection sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               ComAutoCriticalSection

               ock

               nlock

            Veri üyeleri

               _sec

         CComAutoThreadModule

            CComAutoThreadModule sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               reateInstance

               etDefaultThreads

               nit

               ock

               nlock

            Veri üyeleri

               wThreadID

               _Allocator

               _nThreads

               _pApartments

         CComBSTR

            CComBSTR sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               ppend

               ppendBSTR

               ttach

               ComBSTR

               opy

               etach

               mpty

               ength

               oadString

               eadFromStream

               riteToStream

            Operatörler

               perator bstr

               perator =

               perator +=

               perator &

               perator!

            Veri üyeleri

               _str

         CComCachedTearOffObject

            CComCachedTearOffObject sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               ddRef

               ComCachedTearOffObject

               inalConstruct

               inalRelease

               ueryInterface

               elease

            Veri üyeleri

               _contained

         CComClassFactory

            CComClassFactory sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               reateInstance

               ockServer

         CComClassFactory2

            CComClassFactory2 sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               reateInstance

               reateInstanceLic

               etLicInfo

               ockServer

               equestLicKey

         CComClassFactoryAutoThread

            CComClassFactoryAutoThread sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               reateInstance

               ockServer

         CComClassFactorySingleton

            CComClassFactorySingleton sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               reateInstance

            Veri üyeleri

               _Obj

         CComCoClass

            CComCoClass sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               rror

               etObjectCLSID

               etObjectDescription

         CComCompositeControl

            CComCompositeControl sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               dviseSinkMap

               alcExtent

               reate

         CComContainedObject

            CComContainedObject sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               ddRef

               ComContainedObject

               etControllingUnknown

               ueryInterface

               elease

         CComControl

            CComControl sınıf üyeleri

            Yöntemleri

               ComControl

               ComControlBase

               ontrolQueryInterface

               reateControlWindow

               oesVerbActivate

               oesVerbUIActivate

               oVerbProperties

               ireOnChanged

               ireOnRequestEdit

               ireViewChange

               etAmbientAppearance

               etAmbientAutoClip

               etAmbientBackColor