เกี่ยวกับคุณสมบัติของหน้าต่าง

API Win32 แสดงฟังก์ชันต่าง ๆ ที่เปิดใช้งานโปรแกรมประยุกต์จะใช้หน้าต่างคุณสมบัติ ภาพรวมนี้กล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:

Index