หน้าต่างกระบวนงานฟังก์ชัน

ฟังก์ชันต่อไปนี้จะใช้กับกระบวนงานที่หน้าต่าง.

CallWindowProc
DefWindowProc
WindowProc

Index