แอปพลิเคชัน multithread

โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Win32 ที่สามารถมีหลายหัวข้อของการดำเนิน และแต่ละหัวข้อสามารถสร้าง windows เธรดที่สร้างหน้าต่างต้องประกอบด้วยรหัสสำหรับกระบวนงานของหน้าต่าง.

แอปพลิเคชันสามารถใช้ฟังก์ชันEnumThreadWindows windows สร้างขึ้น โดยเฉพาะเธรดที่ระบุ ฟังก์ชันนี้ผ่านหมายเลขอ้างอิงหน้าต่างแต่ละหัวข้อ ตามลำดับ การเรียกกลับที่โปรแกรมประยุกต์กำหนดฟังก์ชันEnumThreadWndProc.

ตัวระบุของเธรดที่สร้างขึ้นเฉพาะหน้าต่างที่ส่งกลับค่าฟังก์ชันGetWindowThreadProcessId.

ใช้ฟังก์ชันShowWindowAsyncเพื่อตั้งค่าสถานะการแสดงของหน้าต่างสร้าง โดยเธรดอื่น.

Index