WM_CHILDACTIVATE

WM_CHILDACTIVATE จะส่งข้อความไปยังหน้าต่างลูกอินเทอร์เฟซ (MDI) เอกสารหลายเมื่อผู้ใช้คลิกที่แถบชื่อเรื่องของหน้าต่างหรือการเรียกใช้เมื่อหน้าต่างงาน ย้าย หรือมีขนาด.

WM_CHILDACTIVATE 

 

พารามิเตอร์

ข้อความนี้ไม่มีไม่มีพารามิเตอร์.

ส่งกลับค่า

ถ้าโปรแกรมประยุกต์ใช้ประมวลผลข้อความนี้ ควรกลับเป็นศูนย์.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Windowsข้อความในหน้าต่าง MoveWindow, SetWindowPos

Index